Usluge koje Ministarstvo pruža zainteresovanim licima

PRIPREMA ZAKONA I DONOŠENjE PODZAKONSKIH AKATA

Ministar donosi u skladu sa Zakonom o državnoj upravi, pravilnike, naredbe i uputstva, koji se objavljuju u „Službenom glasniku Republike Srbije”. Ministarstvo omladine i sporta priprema i izrađuje zakone iz nadležnosti koji su propisani članom 17. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, br. 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 − dr. zakon).

DAVANjE MIŠLjENjA

Odredbom člana 80. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), propisano je da na traženje fizičkih ili pravnih lica, organi državne uprave su dužni da daju mišljenja o primeni odredaba zakona i drugih opštih akata, u roku od 30 dana (stav 1.); mišljenja organa državne uprave nisu obavezujuća (stav 2.).

POSTUPAK ZA DOBIJANjE STRUČNOG MIŠLjENjA

U skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19, 98/20, 144/20, 62/21, 138/22 i 54/23) i Tarifom republičkih administrativnih taksi kao sastavnim delom Zakona, propisano je plaćanje takse za zahtev za davanje tumačenja. objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa, fizičkom licu u iznosu od 1.910,00 dinara, kao i takse za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa pravnom licu, odnosno preduzetniku u iznosu od 15.500,00 dinara. Navedeni iznos uplaćuje se na žiro račun broj: 840-742221843-57, poziv na broj 59-013, model 97. Primalac: Budžet Republike Srbije. Dokaz o uplati administrativne takse dostaviti na adresu: Ministarstvo sporta, Bulevar Mihajla Pupina broj 2, Beograd, ili elektronskim putem na elektronsku adresu sport@mos.gov.rs,  sa naznakom – dokaz o uplati takse. Ako netaksiran ili nedovoljno taksiran zahtev ili podnesak, odnosno drugi spis stigne poštom, odgovorno lice organa nadležnog za odlučivanje o zahtevu, odnosno podnesku pozvaće obveznika pismenom opomenom da, u roku od deset dana od dana prijema opomene, plati propisanu taksu i taksu za opomenu i upozoriti ga na posledice neplaćanja takse.

PRUŽANjE INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA

Na osnovu odredbi Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS”, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), informacije i dokumenti kojima raspolaže Ministarstvo omladine i sporta, a koji su nastali u radu ili u vezi sa radom ovog Ministarstva dostupni su svakome radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti da zna.

PRIKAZ USLUGA SA OPISOM

Top