Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije

Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije

U Sektoru za međunarodnu saradnju i evropske integracije obavljaju se poslovi koji se odnose na: koordinaciju ostvarivanja međunarodne saradnje iz oblasti sporta; učestvovanje u praćenju i sprovođenju međunarodnih sporazuma i konvencija, međunarodnih bilateralnih i multilateralnih programa saradnje u oblasti sporta; realizaciju aktivnosti u cilju oblikovanja pozitivnog stava međunarodne javnosti; sve procese na polju evropskih integracija Republike Srbije; poslove harmonizacije domaćih propisa u oblasti sporta sa pravnim tekovinama EU; pružanje podrške sportskim organizacijama i udruženjima u aktivnostima na međunarodnom planu, naročito u procesima povezanim sa IPA projektima i drugim međunarodnim fondovima; pripremu predloga platformi za međunarodne sporazume; podsticanje međunarodne saradnje iz delokruga rada Ministarstva; pripremu učešća predstavnika Ministarstva na međunarodnim skupovima; analiziranje efekata i potencijalne mogućnosti Ministarstva kroz međunarodnu saradnju; izradu predloga godišnjeg plana javnih nabavki, konkursne dokumentacije, odluka, predloga ugovora i drugih akata u postupku javne nabavke; koordinaciju i organizaciju rada i saradnju sa komisijama za sprovođenje postupaka javnih nabavki; sačinjavanje i dostavljanje izveštaja Upravi za javne nabavke i druge poslove iz delokruga Sektora. U Sektoru za međunarodnu saradnju i evropske integracije obrazuju se uže unutrašnje jedinice:

Grupa za IPA projekte i međunarodne fondove;

Grupa za međunarodnu saradnju i evropske integracije.

U Grupi za IPA projekte i međunarodne fondove obavljaju se poslovi koji se odnose na: planiranje i pripremu projekata koji se finansiraju iz pretpristupnih fondova EU i drugih međunarodnih fondova u oblasti sporta; pripremu pratećih programskih dokumenata u odgovarajućem formatu; obavljanje neophodnih aktivnosti kako bi sredstva za nacionalno sufinansiranje projekata bila na vreme planirana i obezbeđena; učestvovanje u oceni prioriteta, izradi i usklađivanju priloga za strateške dokumente; informisanje javnosti o potencijalnim izvorima za finansiranje projekata i koristima od učešća u EU programima; obezbeđivanju učešća u odgovarajućim sektorskim grupama za pripremu i relevantnim odborima za praćenje projekata; pripremu izveštaja, o poslovima pripreme, sprovođenja i praćenja sprovođenja projekata finansiranih iz fondova EU; sprovođenje pravila i principa neophodnih za uspostavljanje i održivost decentralizovanog sistema upravljanja sredstvima EU i drugih međunarodnih fondova; pripremu i ažuriranje plana javnih nabavki, pripremu tehničke dokumentacije za sprovođenje postupka javnih nabavki i učestvovanje u postupku javnih nabavki, praćenje sprovođenja ugovora, postupanje po nalazima nacionalnih revizora, revizora Evropske komisije, kao i eksternih ocenjivača, sprovođenje korektivnih mera i izveštavanje službenika za odobravanje programa i Nacionalnog službenika za odobravanje o sprovedenim merama; saradnju sa drugim sektorima u Ministarstvu, državnim organima koji su uključeni u decentralizovani sistem upravljanja sredstvima iz fondova EU i drugim zainteresovanim stranama u planiranju i sprovođenju projekata; izradu planova, programa i izveštaja o radu i druge poslove iz nadležnosti Grupe.

U Grupi za međunarodnu saradnju i evropske integracije obavljaju se poslovi koji se odnose na: poslove harmonizacije domaćih propisa u oblasti sporta sa pravnim tekovinama EU; učestvovanje u pripremi i davanju mišljenja o usaglašenosti domaćih propisa sa pravom EU u oblasti sporta; studijsko – analitičke i normativne poslove i analiziranje usklađenosti propisa u oblasti sporta sa standardima evropskog zakonodavstva; učestvovanje u koordiniranju aktivnosti saradnje sportskih organizacija sa međunarodnim sportskim organizacijama i drugim međunarodnim subjektima; sačinjavanje informacija, analiza i izveštaja iz oblasti međunarodne sportske politike; saradnju sa telima i strukturama za sport na svetskom i evropskom nivou; pripremu predloga platformi za međunarodne pregovore; učestvovanje u praćenju i sprovođenju međunarodnih konvencija iz oblasti politike sporta; izradu predloga protokola o saradnji; davanje mišljenja o propisima i aktima koje pripremaju drugi organi i organizacije; saradnju sa drugim unutrašnjim jedinica Ministarstva po svim pitanjima iz delokruga svoje nadležnosti i druge poslove iz nadležnosti Grupe.

SEKTOR ZA MEĐUNARODNU SARADNjU I EVROPSKE INTEGRACIJE

Pomoćnik ministra - rukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju
i evropske integracije

Uroš Pribićević

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”), Beograd
istočno krilo, 3. sprat, kancelarija broj 307
Telefon/faks: (011) 313-09-23, 313 - 0919
El. pošta: uros.pribicevic@mos.gov.rs

Grupa za IPA projekte i međunarodne fondove

Rukovodilac grupe

Zorica Andrić

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”), Beograd
istočno krilo, 3. sprat, kancelarija broj 310
Telefon/faks: (011) 311- 7296
El. pošta: zorica.andric@mos.gov.rs

Grupa za bilateralnu i multilateralnu
saradnju i evropske integracije

Rukovodilac Grupe
Una Pavlović

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”), Beograd
istočno krilo, 3. sprat, kancelarija broj 308
Telefon/faks: (011) 2142-450; 311-966
El. pošta: una.pavlovic@mos.gov.rs

Grupa za IPA projekte i međunarodne fondove

Telefon: (011) 311-3319

Top