Usluge koje pruža Sektor za upravljanje projektima

Sektor za upravljanje projektima, kao organizaciona jedinica u sastavu Ministarstva omladine i sporta,  obavlja poslove državne uprave koji se odnose na realizaciju i praćenje sprovođenja akcionih planova i programa koji doprinose razvoju sporta u Republici Srbiji kroz učešće u izgradnji, opremanju i održavanju sportskih objekata i sportske infrastrukture od interesa za Republiku Srbiju. Ovi poslovi su definisani kao opšti interes u skladu sa odredbom člana 112. stav 1. tačka 3) Zakona o sportu, a ostvaruju se kroz finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata. U okviru poslova utvrđenih zakonom, u Sektoru za upravljanje projektima preduzimaju se sledeće aktivnosti:
  • Raspisivanje godišnjih javnih poziva za dostavljanje prijava programa i projekata;
  • Obrada primljenih prijava za potrebe rada stručne komisije za izbor i predlaganje programa i projekata, koji se odobravaju rešenjem ministra;
  • Pripema dokumentacije neophodne za sprovođenje zakonskih procedura;
  • Ugovaranje radova koji su predmet odobrenog programa i projekata;
  • Prađenje realizacije izvršenja ugovor
U Sektoru za upravljanje projektima se priprema saglasnost o ispunjenosti uslova iz odredbe člana 154. stav 2. Zakona o sportu. Ovom odredbom propisano je da se promena namene sportskog objekta ili njegovog dela namenjenog obavljanju sprotkih aktivnosti,  u postupku propisanom zakonom koji uređuje oblast planiranja i izgradnje, može odobriti ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:
  1. da je na odgovarajući način u drugom sportskom objektu koji će biti izgrađen umesto postojećeg objekta na teritoriji iste jedinice lokalne samouprave i koji je po pravilu, za jednu kategoriju viši od postojećeg objekta u potpunosti obezbeđeno adekvatno obavljanje sportskih aktivnosti za koje je bio izgrađen sprotski objekat kome se menja namena;
  2. da više ne postoji potreba za konkretnim sportskim objetkom;
  3. da je promena namene u javnom interesu u bitno većoj meri nego što je održavanje namene objekta.
Ovo se odnosi i na slučajeve potpunog ili delimičnog rušenja sportskog objekta ili zatvaranje objekta za korišćenje u sportske svrhe (osim ako su u pitanju mere rekonstrukcije ili održavanja koje ne traju duže od godinu dana), kao i izmene i mogućnosti korišćenja sportskog objekta na način da objekat može da koristi značjano manji broj lica nego ranije.
Top