Izrada pravnih akata iz delokruga Sektora

Učestvovanje u izradi nacrta zakona i predloga drugih akata iz delokruga sektora; priprema informacija, izveštaja i drugih akata i učestvovanje u javnim raspravama u postupku pripreme nacrta zakona iz delokruga Sektora za sport i propisa koje pripremaju drugi organi državne uprave; izrada nacrta rešenja iz delokruga Sektora za sport; sprovođenje drugostepenog upravnog postupka i donošenje rešenja po žalbama izjavljenih na rešenja Agencije za privredne registre Registratora koji vodi Registar udruženja u oblasti sporta; davanje odgovora na tužbe podnete Upravnom sudu protiv rešenja Ministarstva, priprema ogovora na tužbu u upravnom sporu pred Upravnim sudom protiv drugostepenog rešenja Ministarstva i postupanje po odluci Upravnog suda; izrada predloga rešenja o davanju prethodne saglasnosti za korišćenje naziva Republike Srbije u nazivu sportskog udruženja; dostavljanje kopija dokumentacije iz Registra sportskih organizacija kao udruženja, sportskih društava i saveza koji je ovaj organ vodio do 12.4.2011. godine, po zahtevima zainteresovanih fizičkih i pravnih lica.

Gde i kako - Ministarstvo omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, (Palata Srbija, istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 17) Grupa za pravne poslove i harmonizaciju propisa sa pravom EU; Rukovodilac Grupe: Tatjana Naumović; Kontakt osoba: Tatjana Naumović, Marija Nedeljković; Telefon: 011/311-7384, 011/301-40-17, El. pošta: tatjana.naumovic@mos.gov.rs, marija.nedeljkovic@mos.gov.rs

Korisni linkovi - http://www.mos.gov.rs/

Pravni osnov - Zakon o sportu („Službeni glasnik RS”, broj 10/16), Zakon o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), Zakon o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Poslovnik Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14), Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ”, br. 33/97 i 31/01 i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10), Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS”, br. 99/11 i 83/14), Zakon o upravnim sporovima („Službeni glasnik RS”, broj 111/09).

Top