EU integracije i međunarodna saradnja

Međunarodnu saradnju u oblasti sporta, Ministarstvo omladine i sporta ostvaruje kroz poslove harmonizacije domaćih propisa u oblasti sporta sa pravnim tekovinama EU, pružanje podrške organizacijama u oblasti sporta u aktivnostima na međunarodnom planu, naročito u procesima povezanim sa IPA projektima i drugim međunarodnim fondovima, učešće na skupovima, seminarima, konferencijama i drugim aktivnostima na bilateralnom i multilateralnom nivou. Ministarstvo je aktivno na međunarodnom nivou u telima nadležnim za sport kao što su EPAS – prošireni parcijalni sporazum za sport Saveta Evrope, T-RV komitet orijentisan na borbu protiv nasilja i nedoličnog ponašanja gledalaca na sportskim priredbama, te aktivno podstiče međunarodnu saradnju pojedinaca, klubova i saveza u oblasti sporta.

Top