Nacionalni sport u Republici Srbiji

Nacionalni sport je uređena društvena oblast, Ustavna kategorija, pravno-formalno definisana Zakonom o sportu i bliže uređena podzakonskim aktima ( uredbe, pravilnici, uputstva, direktive). Nacionalni sport se manifestuje kroz planiranje, organizaciju i realizaciju:

 

 • nacionalnog sistema vrhunskog sporta - sistema klubova i sportskih organizacija u okviru Nacionalnih sportskih saveza, preko kojih se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta;
 • sistema predškolskog, školskog i dečijeg sporta ;
 • sistemskog učevovanja na međunarodnim takmičenjima i organizaciju međunarodnih takmičenja od interesa za Republiku Srbiju ;
 • usavršavanja i osposobljavanja u sportu i podrške razvoju nauke u sportu;
 • primene normativnih akata kao i prilagođavanje istih aktuelnim dešavanjima u Nacionalnom sportu ;
 • aktivnosti strukovnih udruženja i sportskih organizacija ;
 • kampanja i promocija zdravih stilova života;
 • stvaranja adekvatnih uslova za što veće uključivanje stanovništva u sportske i rekreativne aktivnosti u cilju sprovođenju Vladine politike – smanjenja oboljenja stanovništva;
 • sistema rekreativnog sporta;
 • univerzitetskog sporta;
 • sistemske podrške razvojnim projektima od infrastrukture do programskih aktivnosti i istraživanja;
 • podrške sistemu sporta invalida;
 • unapređenju sporta u lokalnim zajednicama;
 • unapređenju vojnog sporta i sporta u policiji;
 • nacionalne statistike u oblasti sporta i kontinuiranom praćenju efekata;

Zvanična politika je prepoznala značaj i afirmativnu ulogu nacionalnog sporta, omogućivši mu sistemski razvoj kroz najviši oblik institucionalnosti – postojanje ministartva nadležnog za oblast sporta – Ministartva omladine i sporta. Izradom Strategije razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2009 — 2013.  i Strategije razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014 — 2018. godine (u daljem tekstu: Strategija) i Akcioni plan za njenu primenu („Službeni glasnik RS”, broj 1/15) predstavlja kontinuitet politike planiranja i unapređenja sistema sporta u  Republici Srbiji u cilju još boljeg i efikasnijeg funkcionisanja sistema sporta.

Najznačajnija obeležja nacionalnog sporta u Republici Srbiji

 

 1. Uspešan vrhunski sport i sport osoba sa inavaliditetom;
 2. Visok ugled sportista u civilnom društvu;
 3. Transparentno predstavljanje Srbije u međunarodnoj zajednici;
 4. Sistemska podrška zvanične politike;
 5. Partnerski odnos vladinog i nevladinog sektora u planiranju i realizaciji programa u oblasti sporta;
 6. Moderan programski sistem finansiranja u oblasti sporta;

struktura kategorizacija

Top