Sekretarijat

U Sekretarijatu Ministarstva obavljaju se poslovi od zajedničkog interesa za Ministarstvo, i to: kadrovski, finansijski, informatički, poslovi koji se odnose na usmeravanje, organizovanje i objedinjavanje rada unutrašnjih organizacionih jedinica Ministarstva i poslovi saradnje sa drugim organima.

U Sekretarijatu se obrazuju uže unutrašnje jedinice:

  • Odeljenje za ljudske resurse, pravne i opšte poslove;
  • Odeljenje za finansijsko – materijalne, analitičke i informatičke poslove.

 

U Odeljenju za ljudske resurse, pravne i opšte poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje stanja, predlaganje mera i realizaciju aktivnosti u oblasti unapređenja i planiranja kadrova; poslove koordinacije i praćenja aktivnosti u vezi sa programima u oblasti razvoja kadrova; prava i obaveza zaposlenih iz radnog odnosa, proveru sposobnosti prilikom prijema u radni odnos i u toku rada; ocenjivanje i napredovanje državnih službenika; pripremu akata o pravima, obavezama i odgovornostima državnih službenika i nameštenika; vođenje kadrovske evidencije Ministarstva za potrebe Centralne kadrovske evidencije; pripremu nacrta Kadrovskog plana; statističko – evidencione, kancelarijske i operativno – stručne poslove kojima se obezbeđuje efikasan i usklađen rad svih unutrašnjih jedinica; poslove u vezi sa javnim nabavkama za Ministarstvo, osim za javne nabavke iz oblasti upravljanja infrastrukturnim projektima i međunarodne saradnje i evropskih integracija; izradu i ažuriranje Informatora o radu Ministarstva; saradnju sa službama Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Zaštitnika građana, kao i Agencijom za borbu protiv korupcije i drugim nezavisnim telima; poslove u vezi sa izradom, praćenjem i ažuriranjem Plana integriteta Ministarstva; poslove vezane za bezbednost i zaštitu na radu; pripremu internih opštih i pojedinačnih akata iz nadležnosti Sekretarijata koje donosi ministar; pripremu Plana rada i Izveštaja o radu Ministarstva koji se dostavljaju Vladi, a u saradnji sa svim unutrašnjim jedinicama i druge poslove iz delokruga Odeljenja.

U Odeljenju za finansijsko – materijalne, analitičke i informatičke poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: planiranje i namensko trošenje sredstava opredeljenih za rad Ministarstva; izradu Predloga finansijskog plana; kontrolu finansijskih i računovodstvenih podataka; izradu predloga za utvrđivanje Prioritetnih oblasti finansiranja organa za budžetsku i naredne dve fiskalne godine; knjigovodstvene poslove; učestvovanje u izradi Plana javnih nabavki za Ministarstvo; predlaganje i praćenje izvršenja budžeta u okviru razdela Ministarstva i koordinaciju izrade godišnjih i periodičnih izveštaja o izvršenju budžeta; organizaciju i praćenje izvršenja finansijskih obaveza Ministarstva u realizaciji ugovora i drugih zakonskih obaveza; koordinaciju izrade informacija, izveštaja i analiza iz oblasti finansijsko – materijalnog poslovanja Ministarstva; učestvovanje u izradi obrazloženja na nacrte zakona ili drugih propisa i akata iz nadležnosti Ministarstva u delu procene finansijskih efekata; informatičke poslove i rukovanje opremom Ministarstva; praćenje i kontrolisanje zakonitosti i namenske upotrebe sredstava opredeljenih Ministarstvu; kontrolisanje usaglašenosti knjigovodstvenog stanja glavne knjige Trezora sa pomoćnim evidencijama Ministarstva i praćenje i kontrolisanje realizacije budžeta u skladu sa odobrenim aproprijacijama i mesečnim kvotama; kontrolisanje zakonitosti, računovodstvene ispravnosti i verodostojnosti finansijske dokumentacije; kontrolisanje i praćenje namenskog korišćenja budžetskih sredstava od strane indirektnih korisnika; sačinjavanje godišnjih i periodičnih izveštaja o izvršenju budžeta; sačinjavanje informacija, izveštaja i analiza iz oblasti materijalno – finansijskog poslovanja Ministarstva i ostalih korisnika; obavljanje poslova u delu organizovanja prijema, obrade i realizacije naloga za plaćanje; organizovanje i vršenje popisa osnovnih sredstava; pripreme Predloga finansijskog plana i konsolidacije predloga finansijskih planova indirektnih korisnika; planiranje i raspoređivanje kvota po aproprijacijama i programima, projektima i korisnicima sredstava i unošenja kvota u aplikaciju u Trezoru i druge poslove iz nadležnosti Odeljenja.

v.d. Sekretar

Zorica Bugarski

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”), Beograd istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 17 Tel: (011) 311-70-99, (311) 22-61.El. zorica.bugarski@mos.gov.rssekretarijat.mos@mos.gov.rs

 

Odeljenje za ljudske resurse, pravne i opšte poslove

Načelnik

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”), Beograd istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 16 Tel: 

Odeljenje za za finansijsko – materijalne, analitičke i informatičke poslove

Načelnik

Dejan Bakić

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”), Beograd istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 12 Tel: (011)311 - 46 - 12 El. pošta dejan.bakic@mos.gov.rs

Top