PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Informacija od javnog značaja, u smislu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RSˮ, br. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 i 105/21), jeste informacija kojom raspolaže organ javne vlasti, nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna.

1. Tražilac informacije od javnog značaja podnosi pisani zahtev Ministarstvu sporta za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja (u daljem tekstu: zahtev).

Zahtevi za ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja mogu se dostaviti neposredno ili putem poštanske službe na adresu: Palata „Srbija”, istočni ulaz, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11070 Novi Beograd ili u elektronskoj formi na e-adresu:

kabinet@mos.gov.rs,

sandra.vucetic@mos.gov.rs,

bojana.mladjenovic@mos.gov.rs

Zahtev mora sadržati naziv organa vlasti, ime, prezime, odnosno naziv i adresu tražioca, odnosno elektronsku adresu, kao i što precizniji opis informacije koja se traži.

Zahtev može sadržati i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije.

Tražilac ne mora navesti razloge za zahtev.

Ako zahtev ne sadrži naziv organa vlasti, ime, prezime, odnosno naziv i adresu tražioca, kao i što precizniji opis informacije koja se traži, odnosno ako zahtev nije uredan, ovlašćeno lice Ministarstva omladine i sporta dužno je da, najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema zahteva, bez nadoknade, pouči tražioca kako da te nedostatke otkloni, odnosno da dostavi tražiocu uputstvo o dopuni.

Ako tražilac ne otkloni nedostatke u roku koji mu odredi Ministarstvo sporta, a koji ne može biti kraći od 8 ni duži od 15 dana od dana prijema uputstva o dopuni, a nedostaci su takvi da se po zahtevu ne može postupati, Ministarstvo će doneti rešenje o odbacivanju zahteva kao neurednog.

Ministarstvo sporta dužno je da omogući pristup informacijama i na osnovu usmenog zahteva tražioca koji se saopštava u zapisnik, pri čemu se takav zahtev unosi u posebnu evidenciju i primenjuju se rokovi kao da je zahtev podnet pismeno.

2. Ministarstvo sporta dužno je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, odnosno uređenog zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži potpunu i tačnu traženu informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta. Kopija dokumenta je upućena tražiocu danom napuštanja pisarnice Uprave za zajedničke poslove republičkih organa odnosno danom upućivanja elektronske pošte.

Ako se zahtev odnosi na informaciju za koju se, na osnovu podataka koji su navedeni u zahtevu, može pretpostaviti da je od značaja za zaštitu života ili slobode nekog lica, odnosno za ugrožavanje ili zaštitu zdravlja stanovništva ili životne sredine, Ministarstvo će obavestiti tražioca o posedovanju te informacije, staviti na uvid dokument koji sadrži potpunu i tačnu traženu informaciju, odnosno izdati mu kopiju tog dokumenta najkasnije u roku od 48 sati od prijema zahteva.

Ako Ministarstvo sporta nije u mogućnosti, iz opravdanih razloga, da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva obavesti tražioca o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužno je da, najkasnije u roku od 7 dana od dana prijema urednog zahteva, tražiocu dostavi obaveštenje o razlozima zbog kojih nije u mogućnosti da po zahtevu postupi u navedenom roku i odredi naknadni rok, koji ne može biti duži od 40 dana od dana prijema urednog zahteva, u kojem će postupiti po zahtevu.

Ako Ministarstvo odbije da u celini ili delimično obavesti tražioca o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužno je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema zahteva, donese rešenje o odbijanju zahteva i da to rešenje pismeno obrazloži, kao i da u rešenju uputi tražioca na pravna sredstva koja može izjaviti protiv takvog rešenja.

3. Tražilac može izjaviti žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u slučajevima utvrđenim članom 22. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

4. Visina naknade nužnih troškova koje plaća tražilac informacije za izradu kopije i upućivanje kopije dokumenata na kojima se nalazi informacija od javnog značaja propisana je Uredbom o visini naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja („Službeni glasnik RSˮ, broj 8/06), koju donosi Vlada Republike Srbije, a na osnovu člana 17. stav 3. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RSˮ, broj 120/04).

Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju vrši se u službenim prostorijama Ministarstva sporta.

Licu koje nije u stanju da bez pratioca izvrši uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju, omogućiće se da to učini uz pomoć pratioca.

Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju vrši se u službenim prostorijama Ministarstva i besplatan je, a ukoliko tražilac zahteva pravljenje kopija, skeniranje ili narezivanje na kompakt disk, pravljenje kopije dokumenta na audio ili video traci – obavezan  je da plati naknadu nužnih troškova izrade te kopije, a u slučaju upućivanja i troškove upućivanja. O izvršenom uvidu Ministarstvo neće izdati posebno rešenje, nego će o tome sačiniti službenu belešku.

Od obaveze plaćanja naknade oslobođeni su novinari, kada kopiju dokumenta zahtevaju radi obavljanja svog poziva, udruženja za zaštitu ljudskih prava, kada kopiju dokumenta zahtevaju radi ostvarivanja ciljeva udruženja i sva lica kada se tražena informacija odnosi na ugrožavanje, odnosno zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, osim u slučajevima ako se radi o informaciji koja je već objavljena i dostupna u zemlji ili na internetu.

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO SPORTA

                                                                                            Novi Beograd

Bulevar Mihajla Pupina 2

Z A H T E V

za pristup informaciji i od javnog značaja

Na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS”, br. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 i 105/21), od gore navedenog organa zahtevam*:

□          obaveštenje da li poseduje traženu informaciju;

□          uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;

□          kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju;

□          dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju:**

o          poštom

o          elektronskom poštom

o          faksom

o          na drugi način:***  

 

Ovaj zahtev se odnosi na sledeće informacije:  

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(navesti što precizniji opis informacije koja se traži kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije)

 

___________________________________

Tražilac informacije / Ime i prezime

U _______________,                                                               __________________________________

                                                                                             adresa

                                                                                              __________________________________

dana ________ 20__ godine                                                         drugi podaci za kontakt

                                                                                            ___________________________________

                                                                                                                          potpis

 

* U kućici označiti koja zakonska prava na pristup informacijama želite da ostvarite.

** U kućici označiti način dostavljanja kopije dokumenata.

*** Kada zahtevate drugi način dostavljanja obavezno upisati koji način dostavljanja zahtevate

Obrazac žalbe kada Ministarstvo nije postupilo /nije postupilo u celosti/ po zahtevu tražioca u zakonskom roku (ćutanje administracije).

POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

                                                                                                Novi Beograd

Bulevar Mihajla Pupina 2

 

U skladu sa članom 22. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja podnosim:

Ž A L B U

protiv

Ministarstva sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd

zbog toga što organ vlasti:

nije postupio / nije postupio u celosti /  u zakonskom roku

                                  (podvući  zbog čega se izjavljuje žalba)

po mom zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja koji sam podneo/la tom organu dana ….................... godine, a kojim sam tražio/la da mi se u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja omogući uvid- kopija dokumenta koji sadrži informacije o /u vezi sa :

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

                                   (navesti podatke o zahtevu i informaciji/ama)

Na osnovu iznetog, predlažem da Poverenik uvaži moju žalbu i omogući mi pristup traženoj/im informaciji/ma.

Kao dokaz, uz žalbu dostavljam kopiju zahteva sa dokazom o predaji organu vlasti.

Napomena: Kod žalbe zbog nepostupanju po zahtevu u celosti, treba priložiti i dobijeni odgovor organa vlasti.

                                                                                             ___________________________________

                                                                                                Podnosilac žalbe / Ime i prezime

U _______________,                                                                             

                                                                                               ____________________________________

                                                                                                                              adresa

                                                                                             ___________________________________

dana ________ 20__ godine                                                      drugi podaci za kontakt

                                                                                            ___________________________________

                                                                                                                         potpis

 

 

Obrazac žalbe protiv odluke Ministarstva kojom je odbijen ili odbačen zahtev za pristup informacijama

POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

 

                                                                                               Novi Beograd

                                                                                                Bulevar Mihajla Pupina 2

 

 

Ž A L B A

 

(............................................................................................................................

....................................................................................................................)

Ime, prezime, odnosno naziv, adresa i sedište žalioca)

 

protiv rešenja-zaključka

Ministarstva sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11070 Novi Beograd

 

Broj.................................... od ............................... godine.

 

Navedenom odlukom organa vlasti (rešenjem, zaključkom, obaveštenjem u pisanoj formi sa elementima odluke), suprotno zakonu, odbijen-odbačen je moj zahtev koji sam podneo/la-uputio/la dana .................... godine i tako mi uskraćeno - onemogućeno ostvarivanje ustavnog i zakonskog prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Odluku pobijam u celosti, odnosno u delu kojim ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

jer nije zasnovana na Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Na osnovu iznetih razloga, predlažem da Poverenik uvaži moju žalbu, poništi odluku prvostepenog organa i omogući mi pristup traženoj/im informaciji/ma.

Žalbu podnosim blagovremeno, u zakonskom roku utvrđenom u članu 22. st. 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

 

 

                                                                                            ___________________________________

                                                                                                 Podnosilac žalbe / Ime i prezime

U _______________,                                                           ___________________________________

                                                                                                                               adresa

                                                                                              ___________________________________

dana ________ 20__ godine                                                    drugi podaci za kontakt

                                                                                            ___________________________________

                                                                                                                           potpis

 

 

Napomena:

- U žalbi se mora navesti odluka koja se pobija (rešenje, zaključak, obaveštenje), naziv organa koji je odluku doneo, kao i broj i datum odluke. Dovoljno je da žalilac navede u žalbi u kom pogledu je nezadovoljan odlukom, s tim da žalbu ne mora posebno obrazložiti. Ako žalbu izjavljuje na ovom obrascu, dodatno obrazloženje može posebno priložiti.

- Uz žalbu obavezno priložiti kopiju podnetog zahteva i dokaz o njegovoj predaji-upućivanju organu kao i kopiju odluke organa koja se osporava žalbom.

Obrasci se mogu preuzeti i sa sajta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti na adresi:

http://www.poverenik.org.rs/images/stories/formulari/dostupnostinformacija/zahtevcir.doc

Top