Odeljenje za upravljanje infrastrukturnim projektima

U Grupi za upravljanje infrastrukturnim projektima obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu, izradu i realizaciju projekata u oblasti izgradnje sportskih objekata i infrastrukture od značaja za Republiku Srbiju; saradnju i koordinaciju sa jedinicama lokalne samouprave koje su uključene u projekte; saradnju sa drugim državnim organima i institucijama; pripremu programa i planova za realizaciju strateških dokumenata za projekte, izradu izveštaja, analiza i obaveštenja koji se odnose na projekte u oblasti izgradnje sportskih objekata i infrastrukture; izradu predloga godišnjeg plana javnih nabavki, konkursne dokumentacije, odluka, predloga ugovora i drugih akata u postupku javne nabavke; koordinaciju i organizaciju rada i saradnju sa komisijama za sprovođenje postupaka javnih nabavki; sačinjavanje i dostavljanje izveštaja Upravi za javne nabavke i druge poslove iz delokruga Grupe.

 

Načelnik odeljenja

Žaklina Gostiljac Masela

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”), Beograd istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 311 Telefon: (011) 213 - 8110 El. pošta: zaklina.gostiljac@mos.gov.rs

Top