Услуге које Министарство пружа заинтересованим лицима

ПРИПРЕМА ЗАКОНА И ДОНОШЕЊЕ ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА

Министар доноси у складу са Законом о државној управи, правилнике, наредбе и упутства, који се објављују у „Службеном гласнику Републике Србије”. Министарство омладине и спорта припрема и израђује законе из надлежности који су прописани чланом 17. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 − др. закон).

ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА

Одредбом члана 80. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), прописано је да на тражење физичких или правних лица, органи државне управе су дужни да дају мишљења о примени одредаба закона и других општих аката, у року од 30 дана (став 1.); мишљења органа државне управе нису обавезујућа (став 2.).

ПОСТУПАК ЗА ДОБИЈАЊЕ СТРУЧНОГ МИШЉЕЊА

У складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19, 98/20, 144/20, 62/21, 138/22 и 54/23) и Тарифом републичких административних такси као саставним делом Закона, прописано је плаћање таксе за захтев за давање тумачења. објашњења, односно мишљења о примени републичких прописа, физичком лицу у износу од 1.910,00 динара, као и таксе за захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени републичких прописа правном лицу, односно предузетнику у износу од 15.500,00 динара. Наведени износ уплаћује се на жиро рачун број: 840-742221843-57, позив на број 59-013, модел 97. Прималац: Буџет Републике Србије. Доказ о уплати административне таксе доставити на адрeсу: Министарство спорта, Булевар Михајла Пупина број 2, Београд, или електронским путем на електронску адресу sport@mos.gov.rs,  са назнаком – доказ о уплати таксе. Ако нетаксиран или недовољно таксиран захтев или поднесак, односно други спис стигне поштом, одговорно лице органа надлежног за одлучивање о захтеву, односно поднеску позваће обвезника писменом опоменом да, у року од десет дана од дана пријема опомене, плати прописану таксу и таксу за опомену и упозорити га на последице неплаћања таксе.

ПРУЖАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

На основу одредби Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), информације и документи којима располаже Министарство омладине и спорта, а који су настали у раду или у вези са радом овог Министарства доступни су свакоме ради остварења и заштите интереса јавности да зна.

ПРИКАЗ УСЛУГА СА ОПИСОМ

Top