Finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora koji su usmereni ka ostvarivanju ciljeva Nacionalne strategije za mlade i aktivnosti planiranih Akcionim planom za njeno sprovođenje

Na osnovu Zakona o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11) i Pravilnika o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 30/18) Ministarstvo finansira programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora koji su usmereni ka ostvarivanju ciljeva Nacionalne strategije za mlade i aktivnosti planiranih Akcionim planom za njenu primenu.

Finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata vrši se na osnovu javnog konkursa, u skladu sa sredstvima utvrđenim u budžetu Republike Srbije za finansiranje javnog interesa u oblastima omladinskog sektora.

Tekst konkursa se objavljuje u jednom ili više dnevnih listova koji izlaze na teritoriji cele Republike Srbije, na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva i Portalu eUprava. Sastavni deo konkursa čine Smernice, koje utvrđuje Ministarstvo i koje se objavljuju na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva i Portalu eUprava.

Pravo da konkurišu za dodelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i savezi, lokalne samouprave, ustanove, naučnoistraživački instituti i druga pravna lica sa sedištem u Republici Srbiji u skladu sa članom 21. stav 1. Zakona o mladima. Udruženja mladih, udruženja za mlade i savezi ostvaruju ovo pravo pod uslovom da su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i saveza.  

Ministar nadležan za poslove omladine rešenjem obrazuje posebnu radnu grupu – Komisiju za stručni pregled podnetih predloga programa i projekata za finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora, na čiji predlog odlučuje o izboru programa i projekata koji se finansiraju iz sredstava budžeta Republike Srbije i visini sredstava po odobrenom programu i projektu.

 

Ministarstvo na zvaničnoj internet prezentaciji i Portalu eUprava stavlja na uvid javnosti spisak svih učesnika na konkursu i spisak odobrenih programa ili projekata sa iznosom odobrenih sredstava.

Gde i kako

Ministarstvo omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, (Palata Srbija, istočno krilo, treći sprat, kancelarija broj ) Grupa za saradnju sa udruženjima i kancelarijama za mlade. Kontakt osoba: Jelena Mlošević Telefon: 011/311-3319, tel/faks: 011/311-1966 El. pošta: jelena.milosevic@mos.gov.rs

Korisni linkovi

www.mos.gov.rs

Pravni osnov

Zakon o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11), Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 30/18)

Top