Финансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора који су усмерени ка остваривању циљева Националне стратегије за младе и активности планираних Акционим планом за њено спровођење

На основу Закона о младима („Службени гласник РС”, број 50/11) и Правилника о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, бр. 30/18) Министарство финансира програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора који су усмерени ка остваривању циљева Националне стратегије за младе и активности планираних Акционим планом за њену примену.

Финансирање или суфинансирање програма и пројеката врши се на основу јавног конкурса, у складу са средствима утврђеним у буџету Републике Србије за финансирање јавног интереса у областима омладинског сектора.

Текст конкурса се објављује у једном или више дневних листова који излазе на територији целе Републике Србије, на званичној интернет презентацији Mинистарства и Порталу еУправа. Саставни део конкурса чине Смернице, које утврђује Министарство и које се објављују на званичној интернет презентацији Mинистарства и Порталу еУправа.

Право да конкуришу за доделу средстава за финансирање или суфинансирање програма и пројеката имају удружења младих, удружења за младе и савези, локалне самоуправе, установе, научноистраживачки институти и друга правна лица са седиштем у Републици Србији у складу са чланом 21. став 1. Закона о младима. Удружења младих, удружења за младе и савези остварују ово право под условом да су уписани у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења за младе и савеза.  

Министар надлежан за послове омладине решењем образује посебну радну групу – Комисију за стручни преглед поднетих предлога програма и пројеката за финансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора, на чији предлог одлучује о избору прoгрaмa и прojeкaтa кojи сe финaнсирajу из срeдстaвa буџeтa Рeпубликe Србиje и висини срeдстaвa пo oдoбрeнoм прoгрaму и прojeкту.

 

Министарство на званичној интернет презентацији и Порталу еУправа ставља на увид јавности списак свих учесника на конкурсу и списак одобрених програма или пројеката са износом одобрених средстава.

Где и како

Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, (Палата Србија, источно крило, трећи спрат, канцеларија број ) Група за сарадњу са удружењима и канцеларијама за младе. Контакт особа: Јелена Млошевић Телефон: 011/311-3319, тел/факс: 011/311-1966 Eл. пошта: jelena.milosevic@mos.gov.rs

Корисни линкови

www.mos.gov.rs

Правни основ

Закон о младима („Службени гласник РС”, број 50/11), Правилник о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, бр. 30/18)

Top