Podsticanje i ostvarivanje međunarodne saradnje koja se odnosi na omladinu

Bilateralna međunarodna saradnja se realizuje kroz razmenu znanja i iskustava sa predstavnicima institucija zaduženih za mlade, kao i kroz potpisivanje bilateralnih sporazuma o saradnji u oblasti sporta i omladinske politike. Na bazi tih sporazuma mladima se otvaraju veće mogućnosti da otputuju, učestvuju na međunarodnim seminarima i konferencijama, podnose zajedničke projekte, razmenjuju iskustva sa vršnjacima. U okviru ove vrste saradnje potpisani su sporazumi sa Republikom Grčkom, Republikom Srpskom, Zajednička izjava o saradnji Kraljevine Holandije i Republike Srbije, Sporazum o saradnji sa Republikom Azerbejdžan, Republikom Makedonijom, Republikom Slovačkom, Ukrajinom, Portugalom, Bosnom i Hercegovinom, Republikom Turskom, Crnom Gorom, Belorusijom. Tokom 2015. godine potpisani su memorandumi o razumevanju u oblastima omladine i sporta sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Republikom Slovenijom, dok je pred potpisivanjem Memorandum o razumevanju u oblastima omladine i sporta sa Islamskom Republikom Iran. Republika Srbija je aktivna u Parcijalnom sporazumu o mobilnosti mladih kroz evropsku omladinsku karticu Saveta Evrope, čiji je cilj unapređenje mobilnosti mladih i u Parcijalnom sporazumu Centar Sever-Jug. Ministarstvo u neposrednoj saradnji sa drugim organima državne uprave preduzima neophodne korake u uspostavljanju adekvatne strukture za sprovođenje EU programa za obrazovanje, trening, omladinu i sport „Erazmus+” na nacionalnom nivou i pomaže u dodatnom podizanju kapaciteta predstavnika omladinskog sektora za korišćenje dostupnih fondova kroz ovaj program. Uspostavljena je aktivna saradnja sa Uneskom, ne samo kroz angažman u okviru Nacionalne komisije za saradnju sa Uneskom, već i kroz učešće u svim dostupnim aktivnostima i programima iz oblasti omladine i sporta. Ministarstvo je uspostavilo i saradnju sa međunarodnim organizacijama na pripremi i sprovođenju projekata, kao što su: agencije Ujedinjenih nacija, Britanski savet, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, Program pomoći SAD - USAID, Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju - GIZ, Evropska trening fondacija, MANPOWER, Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, Vlada Kraljevine Norveške, Republike Italije. Oblasti u kojima se odvija saradnja su: omladinsko preduzetništvo, unapređenje uslova za zapošljavanje mladih, osnaživanje kancelarija za mlade, razvoj lokalnih akcionih planova, itd. Ministarstvo aktivno učestvuje u sprovođenju značajnih strateških dokumenata za mlade: Agende 2020 Saveta Evrope i Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje ciljeva Alijanse civilizacija Ujedinjenih nacija. Na konferenciji u Beču 27. avgusta 2015. godine usvojena je Zajednička Deklaracija kojom se predviđa osnivanje Regionalne kancelarije za saradnju mladih (Regional Youth Cooperation Office – RYCO), kojom treba da se uspostavi održiv regionalni program omladinskih razmena, s ciljem da se promovišu ideje pomirenja, tolerancije i druge evropske vrednosti.

Gde i kako - Ministarstvo omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, (Palata Srbija, istočno krilo, treći sprat, kancelarija 335) Kontakt osoba: / Telefon: 011/311-7164, tel/faks: 011/311-1966; El. pošta: medjunarodna.saradnja@mos.gov.rs

Korisni linkovi - www.mos.gov.rs erasmusplus.rs/category/mladi rycowesternbalkans.org

Pravni osnov - Ustav Republike Srbije, član 97. tačka 1., Zakon o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11), Nacionalna strategija za mlade za period od 2015. do 2025. godine („Službeni glasnik RS”, broj 22/15), Zakon o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Službeni glasnik RS”, broj 32/13)

Top