Izrada preporuka i uputstava

Izrada preporuka i uputstava sportskim organizacijama radi davanja instrukcija o načinu postupanja po pitanjim od opšteg značaja, kako od strane ovog organa, tako i u koordinaciji sa drugim državnim organima.

Gde i kako - Ministarstvo omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, (Palata Srbija, istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 17) Grupa za pravne poslove i harmonizaciju propisa sa pravom EU; Rukovodilac Grupe: Tatjana Naumović; Kontakt osobaTatjana Naumović, Marija Nedeljković; Telefon: 011/311-7384, 011/301-40-17, El. pošta: tatjana.naumovic@mos.gov.rs, marija.nedeljkovic@mos.gov.rs

Korisni linkovi - www.mos.gov.rs

Pravni osnov - Zakon o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14)

Top