Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

У Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције обављају се послови који се односе на: координацију остваривања међународне сарадње из области спорта; учествовање у праћењу и спровођењу међународних споразума и конвенција, међународних билатералних и мултилатералних програма сарадње у области спорта; реализацију активности у циљу обликовања позитивног става међународне јавности; све процесе на пољу европских интеграција Републике Србије; послове хармонизације домаћих прописа у области спорта са правним тековинама ЕУ; пружање подршке спортским организацијама и удружењима у активностима на међународном плану, нарочито у процесима повезаним са ИПА пројектима и другим међународним фондовима; припрему предлога платформи за међународне споразуме; подстицање међународне сарадње из делокруга рада Министарства; припрему учешћа представника Министарства на међународним скуповима; анализирање ефеката и потенцијалне могућности Министарства кроз међународну сарадњу; израду предлога годишњег плана јавних набавки, конкурсне документације, одлука, предлога уговора и других аката у поступку јавне набавке; координацију и организацију рада и сарадњу са комисијама за спровођење поступака јавних набавки; сачињавање и достављање извештаја Управи за јавне набавке и друге послове из делокруга Сектора. У Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције образују се уже унутрашње јединице:

Група за ИПА пројекте и међународне фондове;

Група за међународну сарадњу и европске интеграције.

У Групи за ИПА пројекте и међународне фондове обављају се послови који се односе на: планирање и припрему пројеката који се финансирају из претприступних фондова ЕУ и других међународних фондова у области спорта; припрему пратећих програмских докумената у одговарајућем формату; обављање неопходних активности како би средства за национално суфинансирање пројеката била на време планирана и обезбеђена; учествовање у оцени приоритета, изради и усклађивању прилога за стратешке документе; информисање јавности о потенцијалним изворима за финансирање пројеката и користима од учешћа у ЕУ програмима; обезбеђивању учешћа у одговарајућим секторским групама за припрему и релевантним одборима за праћење пројеката; припрему извештаја, о пословима припреме, спровођења и праћења спровођења пројеката финансираних из фондова ЕУ; спровођење правила и принципа неопходних за успостављање и одрживост децентрализованог система управљања средствима ЕУ и других међународних фондова; припрему и ажурирање плана јавних набавки, припрему техничке документације за спровођење поступка јавних набавки и учествовање у поступку јавних набавки, праћење спровођења уговора, поступање по налазима националних ревизора, ревизора Европске комисије, као и екстерних оцењивача, спровођење корективних мера и извештавање службеника за одобравање програма и Националног службеника за одобравање о спроведеним мерама; сарадњу са другим секторима у Министарству, државним органима који су укључени у децентрализовани систем управљања средствима из фондова ЕУ и другим заинтересованим странама у планирању и спровођењу пројеката; израду планова, програма и извештаја о раду и друге послове из надлежности Групе.

У Групи за међународну сарадњу и европске интеграције обављају се послови који се односе на: послове хармонизације домаћих прописа у области спорта са правним тековинама ЕУ; учествовање у припреми и давању мишљења о усаглашености домаћих прописа са правом ЕУ у области спорта; студијско – аналитичке и нормативне послове и анализирање усклађености прописа у области спорта са стандардима европског законодавства; учествовање у координирању активности сарадње спортских организација са међународним спортским организацијама и другим међународним субјектима; сачињавање информација, анализа и извештаја из области међународне спортске политике; сарадњу са телима и структурама за спорт на светском и европском нивоу; припрему предлога платформи за међународне преговоре; учествовање у праћењу и спровођењу међународних конвенција из области политике спорта; израду предлога протокола о сарадњи; давање мишљења о прописима и актима које припремају други органи и организације; сарадњу са другим унутрашњим јединица Министарства по свим питањима из делокруга своје надлежности и друге послове из надлежности Групе.

СЕКТОР ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Помоћник министра - руководилац Сектора за међународну сарадњу
и европске интеграције

Урош Прибићевић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија”), Београд
источно крило, 3. спрат, канцеларија број 307
Телефон/факс: (011) 313-09-23, 313 - 0919
Eл. пошта: uros.pribicevic@mos.gov.rs

Група за ИПА пројекте и међународне фондове

Руководилац групе

Зорица Андрић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија”), Београд
источно крило, 3. спрат, канцеларија број 310
Телефон/факс: (011) 311- 7296
Eл. пошта: zorica.andric@mos.gov.rs

Група за билатералну и мултилатералну
сарадњу и европске интеграције

Руководилац Групе
Уна Павловић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија”), Београд
источно крило, 3. спрат, канцеларија број 308
Телефон/факс: (011) 2142-450; 311-966
Eл. пошта: una.pavlovic@mos.gov.rs

Група за ИПА пројекте и међународне фондове

Телефон: (011) 311-3319

Top