Секретаријат

У Секретаријату Министарства обављају се послови од заједничког интереса за Министарство, и то: кадровски, финансијски, информатички, послови који се односе на усмеравање, организовање и обједињавање рада унутрашњих организационих јединица Министарства и послови сарадње са другим органима.

У Секретаријату се образују уже унутрашње јединице:

  • Одељење за људске ресурсе, правне и опште послове;
  • Одељење за финансијско – материјалне, аналитичке и информатичке послове.

 

У Одељењу за људске ресурсе, правне и опште послове обављају се послови који се односе на: праћење стања, предлагање мера и реализацију активности у области унапређења и планирања кадрова; послове координације и праћења активности у вези са програмима у области развоја кадрова; права и обавеза запослених из радног односа, проверу способности приликом пријема у радни однос и у току рада; оцењивање и напредовање државних службеника; припрему аката о правима, обавезама и одговорностима државних службеника и намештеника; вођење кадровске евиденције Министарства за потребе Централне кадровске евиденције; припрему нацрта Кадровског плана; статистичко – евиденционе, канцеларијске и оперативно – стручне послове којима се обезбеђује ефикасан и усклађен рад свих унутрашњих јединица; послове у вези са јавним набавкама за Министарство, осим за јавне набавке из области управљања инфраструктурним пројектима и међународне сарадње и европских интеграција; израду и ажурирање Информатора о раду Министарства; сарадњу са службама Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и Заштитника грађана, као и Агенцијом за борбу против корупције и другим независним телима; послове у вези са израдом, праћењем и ажурирањем Плана интегритета Министарства; послове везане за безбедност и заштиту на раду; припрему интерних општих и појединачних аката из надлежности Секретаријата које доноси министар; припрему Плана рада и Извештаја о раду Министарства који се достављају Влади, а у сарадњи са свим унутрашњим јединицама и друге послове из делокруга Одељења.

У Одељењу за финансијско – материјалне, аналитичке и информатичке послове обављају се послови који се односе на: планирање и наменско трошење средстава опредељених за рад Министарства; израду Предлога финансијског плана; контролу финансијских и рачуноводствених података; израду предлога за утврђивање Приоритетних области финансирања органа за буџетску и наредне две фискалне године; књиговодствене послове; учествовање у изради Плана јавних набавки за Министарство; предлагање и праћење извршења буџета у оквиру раздела Министарства и координацију израде годишњих и периодичних извештаја о извршењу буџета; организацију и праћење извршења финансијских обавеза Министарства у реализацији уговора и других законских обавеза; координацију израде информација, извештаја и анализа из области финансијско – материјалног пословања Министарства; учествовање у изради образложења на нацрте закона или других прописа и аката из надлежности Министарства у делу процене финансијских ефеката; информатичке послове и руковање опремом Министарства; праћење и контролисање законитости и наменске употребе средстава опредељених Министарству; контролисање усаглашености књиговодственог стања главне књиге Трезора са помоћним евиденцијама Министарства и праћење и контролисање реализације буџета у складу са одобреним апропријацијама и месечним квотама; контролисање законитости, рачуноводствене исправности и веродостојности финансијске документације; контролисање и праћење наменског коришћења буџетских средстава од стране индиректних корисника; сачињавање годишњих и периодичних извештаја о извршењу буџета; сачињавање информација, извештаја и анализа из области материјално – финансијског пословања Министарства и осталих корисника; обављање послова у делу организовања пријема, обраде и реализације налога за плаћање; организовање и вршење пописа основних средстава; припреме Предлога финансијског плана и консолидације предлога финансијских планова индиректних корисника; планирање и распоређивање квота по апропријацијама и програмима, пројектима и корисницима средстава и уношења квота у апликацију у Трезору и друге послове из надлежности Одељења.

в.д. Секретар

Зорица Бугарски

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија”), Београд источно крило, приземље, канцеларија број 17 Tел: (011) 311-70-99, (311) 22-61.Ел. zorica.bugarski@mos.gov.rssekretarijat.mos@mos.gov.rs

 

Одељење за људске ресурсе, правне и опште послове

Начелник

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија”), Београд источно крило, приземље, канцеларија број 16 Tел: 

Одељење за за финансијско – материјалне, аналитичке и информатичке послове

Начелник

Дејан Бакић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија”), Београд источно крило, приземље, канцеларија број 12 Tел: (011)311 - 46 - 12 Ел. пошта dejan.bakic@mos.gov.rs

Top