ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

Информација од јавног значаја, у смислу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РСˮ, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21), јесте информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.

1. Тражилац информације од јавног значаја подноси писaни захтев Министарству спорта за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев).

Захтеви за остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја могу се доставити непосредно или путем поштанске службе на адресу: Палата „Србија”, источни улаз, Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд или у електронској форми на е-адресу:

kabinet@mos.gov.rs,

sandra.vucetic@mos.gov.rs,

bojana.mladjenovic@mos.gov.rs

Захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме, односно назив и адресу тражиоца, односно електронску адресу, као и што прецизнији опис информације која се тражи.

Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

Тражилац не мора навести разлоге за захтев.

Ако захтев не садржи назив органа власти, име, презиме, односно назив и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи, односно ако захтев није уредан, овлашћено лице Министарства омладине и спорта дужно је да, најкасније у року од 8 дана од дана пријема захтева, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни.

Ако тражилац не отклони недостатке у року који му одреди Министарство спорта, а који не може бити краћи од 8 ни дужи од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, Министарство ће донети решење о одбацивању захтева као неуредног.

Министарство спорта дужно је да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено.

2. Министарство спорта дужно је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, односно уређеног захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи потпуну и тачну тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице Управе за заједничке послове републичких органа односно даном упућивања електронске поште.

Ако се захтев односи на информацију за коју се, на основу података који су наведени у захтеву, може претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља становништва или животне средине, Министарство ће обавестити тражиоца о поседовању те информације, ставити на увид документ који садржи потпуну и тачну тражену информацију, односно издати му копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.

Ако Министарство спорта није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана пријема захтева обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужно је да, најкасније у року од 7 дана од дана пријема уредног захтева, тражиоцу достави обавештење о разлозима због којих није у могућности да по захтеву поступи у наведеном року и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема уредног захтева, у којем ће поступити по захтеву.

Ако Министарство одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужно је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од пријема захтева, донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења.

3. Тражилац може изјавити жалбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у случајевима утврђеним чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

4. Висина накнаде нужних трошкова које плаћа тражилац информације за израду копије и упућивање копије докумената на којима се налази информација од јавног значаја прописана је Уредбом о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја („Службени гласник РСˮ, број 8/06), коју доноси Влада Републике Србије, а на основу члана 17. став 3. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РСˮ, број 120/04).

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама Министарства спорта.

Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама Министарства и бесплатан је, а уколико тражилац захтева прављење копија, скенирање или нарезивање на компакт диск, прављење копије документа на аудио или видео траци – обавезан  је да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања. О извршеном увиду Министарство неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену белешку.

Од обавезе плаћања накнаде ослобођени су новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива, удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају ради остваривања циљева удружења и сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине, осим у случајевима ако се ради о информацији која је већ објављена и доступна у земљи или на интернету.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО СПОРТА

                                                                                            Нови Београд

Булевар Михајла Пупина 2

З А Х Т Е В

за приступ информацији и од јавног значаја

На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21), од горе наведеног органа захтевам*:

□          обавештење да ли поседује тражену информацију;

□          увид у документ који садржи тражену информацију;

□          копију документа који садржи тражену информацију;

□          достављање копије документа који садржи тражену информацију:**

o          поштом

o          електронском поштом

o          факсом

o          на други начин:***  

 

Овај захтев се односи на следеће информације:  

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације)

 

___________________________________

Тражилац информације / Име и презиме

У _______________,                                                               __________________________________

                                                                                             адреса

                                                                                              __________________________________

дана ________ 20__ године                                                         други подаци за контакт

                                                                                            ___________________________________

                                                                                                                          потпис

 

* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите.

** У кућици означити начин достављања копије докумената.

*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате

Образац жалбе када Министарство није поступило /није поступило у целости/ по захтеву тражиоца у законском року (ћутање администрације).

ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

                                                                                                Нови Београд

Булевар Михајла Пупина 2

 

У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја подносим:

Ж А Л Б У

против

Министарства спорта, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд

због тога што орган власти:

није поступио / није поступио у целости /  у законском року

                                  (подвући  због чега се изјављује жалба)

по мом захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја који сам поднео/ла том органу дана ….................... године, а којим сам тражио/ла да ми се у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја омогући увид- копија документа који садржи информације о /у вези са :

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

                                   (навести податке о захтеву и информацији/ама)

На основу изнетог, предлажем да Повереник уважи моју жалбу и омогући ми приступ траженој/им информацији/ма.

Као доказ, уз жалбу достављам копију захтева са доказом о предаји органу власти.

Напомена: Код жалбе због непоступању по захтеву у целости, треба приложити и добијени одговор органа власти.

                                                                                             ___________________________________

                                                                                                Подносилац жалбе / Име и презиме

У _______________,                                                                             

                                                                                               ____________________________________

                                                                                                                              адреса

                                                                                             ___________________________________

дана ________ 20__ године                                                      други подаци за контакт

                                                                                            ___________________________________

                                                                                                                         потпис

 

 

Образац жалбе против одлуке Министарства којом је одбијен или одбачен захтев за приступ информацијама

ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

 

                                                                                               Нови Београд

                                                                                                Булевар Михајла Пупина 2

 

 

Ж А Л Б А

 

(............................................................................................................................

....................................................................................................................)

Име, презиме, односно назив, адреса и седиште жалиоца)

 

против решења-закључка

Министарства спорта, Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд

 

Број.................................... од ............................... године.

 

Наведеном одлуком органа власти (решењем, закључком, обавештењем у писаној форми са елементима одлуке), супротно закону, одбијен-одбачен је мој захтев који сам поднео/ла-упутио/ла дана .................... године и тако ми ускраћено - онемогућено остваривање уставног и законског права на слободан приступ информацијама од јавног значаја. Одлуку побијам у целости, односно у делу којим ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

јер није заснована на Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

На основу изнетих разлога, предлажем да Повереник уважи моју жалбу, поништи одлуку првостепеног органа и омогући ми приступ траженој/им информацији/ма.

Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

 

 

                                                                                            ___________________________________

                                                                                                 Подносилац жалбе / Име и презиме

У _______________,                                                           ___________________________________

                                                                                                                               адреса

                                                                                              ___________________________________

дана ________ 20__ године                                                    други подаци за контакт

                                                                                            ___________________________________

                                                                                                                           потпис

 

 

Напомена:

- У жалби се мора навести одлука која се побија (решење, закључак, обавештење), назив органа који је одлуку донео, као и број и датум одлуке. Довољно је да жалилац наведе у жалби у ком погледу је незадовољан одлуком, с тим да жалбу не мора посебно образложити. Ако жалбу изјављује на овом обрасцу, додатно образложење може посебно приложити.

- Уз жалбу обавезно приложити копију поднетог захтева и доказ о његовој предаји-упућивању органу као и копију одлуке органа која се оспорава жалбом.

Обрасци се могу преузети и са сајта Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности на адреси:

http://www.poverenik.org.rs/images/stories/formulari/dostupnostinformacija/zahtevcir.doc

Top