Sprovedena eksterna evaluacija Nacionalne strategije za mlade 2008-2014

Vlada Republike Srbije donela je Nacionalnu strategiju za u maju 2008. godine, a u januaru 2009. godine Akcioni plan za sprovođenje Strategije u periodu od 2009. do 2014. godine. Oba dokumenta su kreirana kroz široki konsultativni proces, u partnerskom odnosu Vlade, civilnog sektora i mladih.

Za praćenje realizacije Strategije i učešća u evaluaciji i pripremi godišnjih izveštaja za Vladu u realizaciji Strategije, Vlada je 2009. godine obrazovala Radnu grupu za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade.

Tokom sprovođenja Akcionog plana od 2009. godine, kao mehanizam praćenja ostvarivanja ciljeva i aktivnosti uspostavljena je izrada godišnjih izveštaja o napretku u sprovođenju Strategije koju koordinira Ministarstvo omladine i sporta.

Do sada su pripremljena tri takva izveštaja za period od 2009. do 2013. godine i dostavljena Vladi Republike Srbije. Godišnji izveštaji su publikovani i na internet stranici Ministarstva omladine i sporta i dostupni OVDE.

Tokom 2014. godine, po pozivu Ministarstva omladine i sporta uz finansijsku podršku Populacionog fonda UN (UNFPA), nezavisni tim stručnjaka predvođen Jael Ohanom (Yael Ohana), međunarodnim ekspertom za omladinsku politiku, započeo je eksternu evaluaciju sprovođenja Nacionalne strategije za mlade i pratećeg akcionog plana.

Do neophodnih podataka stručni tim je došao na osnovu analize godišnjih izveštaja o sprovođenju Nacionalne strategije za mlade i akcionog plana, istraživanja realizovanog u oktobru i novembru 2014. godine koje je imalo za cilj procenu percepcije subjekata omladinske politike i mladih o postignućima sprovođenja ovih dokumenata, kao i održavanjem sastanaka sa predstavnicima državnih organa i organizacija koje su učestvovale u realizaciji aktivnosti i ciljeva postavljenih Nacionalnom strategijom za mlade i akcionim planom.

Nacrt  evaluacionog izveštaja bio je predstavljen široj javnosti na sastnaku održanom u Beogradu 8. decembra 2014. godine. Tekst nacrta  može se preuzeti OVDE.

Nakon razmatranja pristiglih komentara na Nacrt evaluacionog izveštaja ekspertski tim je pripremio finalnu verziju izveštaja koja je trenutno dostupna na engleskom jeziku OVDE. U toku je prevod izveštaja na srpski jezik koji će biće objavljen 20. februara.

Budući da je sredinom 2014. godine Ministarstvo omladine i sporta započelo izradu druge po redu Nacionalne strategije za mlade, preporuke do kojih je došao nezavisni ekspertski tim uvrštene su u Predlog nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine.

Top