Спроведена екстерна евалуација Националне стратегије за младе 2008-2014

Влада Републике Србије донела је Националну стратегију за у мају 2008. године, а у јануару 2009. године Акциони план за спровођење Стратегије у периоду од 2009. до 2014. године. Оба документа су креирана кроз широки консултативни процес, у партнерском односу Владе, цивилног сектора и младих.

За праћење реализације Стратегије и учешћа у евалуацији и припреми годишњих извештаја за Владу у реализацији Стратегије, Влада је 2009. године образовала Радну групу за спровођење Националне стратегије за младе.

Током спровођења Акционог плана од 2009. године, као механизам праћења остваривања циљева и активности успостављена је израда годишњих извештаја о напретку у спровођењу Стратегије коју координира Министарство омладине и спорта.

До сада су припремљена три таква извештаја за период од 2009. до 2013. године и достављена Влади Републике Србије. Годишњи извештаји су публиковани и на интернет страници Министарства омладине и спорта и доступни ОВДЕ.

Током 2014. године, по позиву Министарства омладине и спорта уз финансијску подршку Популационог фонда УН (UNFPA), независни тим стручњака предвођен Јаел Оханом (Yaеl Ohana), међународним експертом за омладинску политику, започео је екстерну евалуацију спровођења Националне стратегије за младе и пратећег акционог плана.

До неопходних података стручни тим је дошао на основу анализе годишњих извештаја о спровођењу Националне стратегије за младе и акционог плана, истраживања реализованог у октобру и новембру 2014. године које је имало за циљ процену перцепције субјеката омладинске политике и младих о постигнућима спровођења ових докумената, као и одржавањем састанака са представницима државних органа и организација које су учествовале у реализацији активности и циљева постављених Националном стратегијом за младе и акционим планом.

Нацрт  евалуационог извештаја био је представљен широј јавности на састнаку одржаном у Београду 8. децембра 2014. године. Текст нацрта  може се преузети ОВДЕ.

Након разматрања пристиглих коментара на Нацрт евалуационог извештаја експертски тим је припремио финалну верзију извештаја која је тренутно доступна на енглеском језику ОВДЕ. У току је превод извештаја на српски језик који ће биће објављен 20. фебруара.

Будући да је средином 2014. године Министарство омладине и спорта започело израду друге по реду Националне стратегије за младе, препоруке до којих је дошао независни експертски тим уврштене су у Предлог националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године.

Top