Prijavite se za prvi globalni forum o omladinskim politikama

Ideja Foruma je da obezbedi platformu za konstruktivni dijalog svih aktera od značaja u omladinskom polju i pruži opšti pregled stanja omladinske politike na globalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Forum je i idealna prilika da se predstave primeri dobre prakse u radu sa mladima, kao i da se razgovara o zajedničkim izazovima i problemima. Koorganizatori imaju za cilj podsticanje otvorenog razgovora različitih aktera u omladinskom polju, usmerenog ka izgradnji partnerstava i sinergije za zajedničko delovanje i međusektorski pristuppitanjima od značaja za mlade.

Pored predstavnika koje će delegirati države i međunarodne organizacije, 200 omladinskih aktivista biće izabrano putem konkursa, sa fokusom na sledećim kriterijumima:

  • da su omladinski aktivisti, istraživači, predstavnici različitih omladinskih struktura
  • da su uzrasta 18 do 35 godina
  • da poseduju adekvatno znanje engleskog jezika
  • da poseduju iskustvo u formulisanju, sprovođenju i/ili monitoringu omladinske politike na nacionalnom, regionalnom ili globalnom nivou.

Rezultatati će biti objavljeni do 15. septembra 2014. Sve troškove, uključujuči troškove azerbejdžanske vize, snosi organizator. Više informacija o Forumu, kao u aplikacioni formular, mogu se naći na stranici www.youthpolicyforum.org.

Top