Poziv mladima da budu deo aktivnosti Centra Sever-Jug

U narednom periodu, Centar Sever-Jug Saveta Evrope organizovaće niz događaja od značaja za mlade:

Od 25. avgusta do 21. septembra 2014. održaće se Onlajn trening kurs o interkulturalnim dimenzijama globalnog obrazovanja. Trening je namenjen je osobama koje se bave obrazovanjem, socijalnim radnicima, predstavnicima civilnog društva, omladinskim aktivistima, kao i donosiocima odluka i predstavnicima lokalnih vlasti.

Kurs je predstavljen kao pedagoški alat za edukatore i kreatore politika radi razumevanja i primene globalnog obrazovanja i širenje svesti o konceptu i pristupu programa globalnog obrazovanja Centra Sever-Jug. Ovaj onlajn kurs, pod nazivom „Interkulturalna dimenzija“, daje pregled o tome zašto je interkulturalno obrazovanje potrebno, šta ono znači u teoriji i praksi i kako se može unaprediti u odnosu na kontekst globalizovanog sveta i lokalnih potreba.

Aplikacioni formular, kao i više informacija o onlajn kursu, možete pronaći na http://icd.netuni.nl/page.php?id=1. Rok za prijavu je 17. avgust.

Takođe vas obaveštavamo da je otvoren poziv za treći Trening za omladinske trenere za globalnu edukaciju, koji će se održati u okviru Univerziteta o mladima i razvoju u Molini, Španija, 21-28. septembar 2014. Trening ima dva glavna cilja - osnaživanje mladih ljudi da dalje podržavaju praksu globalnog obrazovanja zasnovanu na metodologiji Centra Sever-Jug, kao i  razvijanje kompetencija učesnika koji su, ili će biti, aktivno uključeni u sprovođenje metodologije na srodnim univerzitetima.

Prijavni formular, kao i detaljan opis aktivnosti možete naći na: http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/Youth/Call_Participants_GEYToT2014_final.pdf. Rok za prijavu je 30. jul.

Top