Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - ORN: 45212000

Naziv naručioca: Ministarstvo omladine i sporta

Adresa naručioca: Bulevar Mihajla Pupina 2

Internet stranica naručioca: www.mos.gov.rs

Vrsta naručioca: Organi državne uprave

Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Radovi

Za radove:priroda i obim radova i osnovna obeležja radova, mesto izvršenja radova, oznaka iz klasifikacione delatnosti, odnosno naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

Izgradnja košarkaške dvorane u Beogradu, ORN: 45212000

Procenjena vrednost javne nabavke: 110.916.666,67 dinara

Broj primljenih ponuda i podaci o ponuđačima: Postupak se obustavlja pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Razog za obustavu postupka: Postupak se obustavlja na osnovu odredbe člana 109. stav 2. Zakona o javnim nabavkama iz objektivnih i dokazivih razloga koji se nisu mogli predviteti u vreme pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se započeti postupak okonča (ušteda budžetskih sredstava usled velike materijalne štete između ostalog i na sportskim objektima u opštinama i gradovima zahvaćenih elementarnom nepogodom – poplavom).

Kada će postupak biti ponovo sproveden:

Ostale informacije:

Top