Ministarstvo sporta raspisuje javni poziv za 2024. godinu za dostavljanje predloga posebnog programa u oblasti sporta u Republici Srbiji

U skladu sa čl. 112, 113. i 118. stav 11. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, broj 10/16), a u vezi sa članom 21. st. 5. i 6. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta („Službeni glasnik RS”, br. 64/16, 18/20, 77/22 i 15/23)

MINISTARSTVO SPORTA

RASPISUJE

JAVNI POZIV ZA 2024. GODINU ZA DOSTAVLjANjE

PREDLOGA POSEBNOG  PROGRAMA U OBLASTI SPORTA

U REPUBLICI SRBIJI

SA DEFINISANIM PROGRAMSKIM ZADATKOM:

„ORGANIZOVANjE STRUČNIH SKUPOVA ZA SPORTISTE, SPORTSKE STRUČNjAKE I SVE ZAINTERESOVANE ZA UČEŠĆE U SISTEMU SPORTA”

PROGRAMSKI ZADATAK

Program koji se realizuje kroz unapred definisan programski zadatak je iz oblasti opšteg interesa u oblasti sporta iz člana 112. stav 1. tačka 11) Zakona o sportu: unapređenje zaštite zdravlja sportista, unapređenje stručnog rada i stručnog osposobljavanja u sportu.

Programski zadatak je definisan iz sledećih razloga:

•     aktivnost obuhvaćena programskim zadatkom je utvrđena Programskom strukturom budžeta za 2024. godinu;

•   aktivnosti obuhvaćene programskim zadatkom se sprovode s ciljem obezbeđivanja uslova za podizanje i unapređenje kvaliteta stručnog rada sa sportistima i sportskim stručnjacima;

•      unapređenje zaštite zdravlja sportista, unapređenje stručnog rada i stručnog osposobljavanja u sportu su opšti interes u oblasti sporta;

•   Zakonom o sportu je u članu 118. stav 8, propisano da pri odobravanju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta, prioritet imaju programi koji su strukturne i razvojne prirode. Programi stručnog rada sportskih stručnjaka i zaštite zdravlja sportista su i strukturne i razvojne prirode.

•    Cilj programskog zadatka je da se unapredi stručni rad u sportu i podigne svest o važnosti zaštite zdravlja sportista. Program treba da obezbedi razvoj i podizanje kompetencija sportista i sportskih stručnjaka i informisanje zainteresovnih lica za učešće u sistemu sporta, kao i unapređenje stručnog rada u primeni savremenih modela pedagoških delovanja i kritičkog razmišljanja o trenažnoj praksi. Program može da se organizuje kroz panele, radionice, okrugle stolove, seminare, tribine, konferencije, susrete, obuke, debate, manifestacije i druge oblike aktivnosti, kao i kroz razvoj i objavljivanje besplatnih elektronskih i štampanih sadržaja (knjiga, zbornika, brošura, priručnika i drugih informativnih publikacija).

Očekivani rezultat realizacije programskog zadatka je da program obuhvati najmanje 5000 učesnika.

Programski zadatak odnosi se na realizaciju stručnih skupova u najmanje 10 jedinica lokalne samouprave vodeći računa o ravnomernoj pokrivenosti teritorije Republike Srbije.

Nosilac programa pri planiranju, izradi i upravljanju programskim ciklusom treba da primenjuje usvojene međunarodne standarde za upravljanje programima i obavezno je korišćenje Matrice logičkog okvira i SWOT analize.

Metodologija i aktivnosti  u okviru programskog zadataka u predloženom programu moraju se temeljiti na  sledećim prioritetima:

1.         omogućiti besplatno učešće sportistima, sportskim stručnjacima i drugim licima u programskim aktivnostima;

2.         da nosilac programa ima saradnju sa najmanje jednom akreditovanom visokoškolskom ustanovom.

Vreme realizacije programske aktivnosti je do kraja  2024 godine, i to:

1.         prva faza, sprovođenje javnih nabavki u skladu sa zakonom;

2.         druga faza, konkretna realizacija programske aktivnosti do 31. decembra 2024. godine.

Izveštavanje o realizaciji odobrenog programa se vrši u rokovima i na način utvrđen Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljava opšti interes u oblasti sporta.

USLOVI I KRITERIJUMI

Nosilac programa mora da:

1)  bude registrovan u skladu sa zakonom;

2) bude upisan u nacionalnu evidenciju u skladu sa Zakonom o sportu;

3) isključivo ili pretežno posluje na nedobitnoj osnovi, ako zakonom nije drukčije određeno;

4) ima sedište u Republici Srbiji;

5) je direktno odgovoran za pripremu i izvođenje programa;

6) je prethodno obavljao delatnost najmanje godinu dana;

7) ispunjava, u skladu sa Zakonom o sportu, propisane uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti;

8) je sa uspehom realizovao odobreni program, ukoliko je bio nosilac programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta ranijih godina;

9) raspolaže kapacitetima za realizaciju programa.

Nosilac programa ne može da:

1) bude u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;

2) ima blokadu poslovnog računa u trenutku zaključenja ugovora o realizaciji programa i prebacivanja budžetskih sredstava na poslovni račun, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja;

3) bude u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojim finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine, radu sa decom i sprečavanjem negativnih pojava u sportu.

Predloge posebnog programa podnose Olimpijski komitet Srbije, Paraolimpijski komitet Srbije i Sportski savez Srbije u svoje ime i u ime svojih članova, u skladu sa Zakonom o sportu, druge organizacije u oblasti sporta i akreditovane visokoškolske ustanove i naučnoistraživačke ustanove.

KRITERIJUMI U POGLEDU ODABIRA I FINANSIRANjA PROGRAMA

1. Predloženi program treba u pogledu kvaliteta, sadržine i prirode da ispunjava sledeće kriterijume: 

  • da ima visoku srazmeru između učinka i koštanja programa;
  • da ne postoji nikakva sumnja u mogućnost realizovanja programa;
  • da predviđa angažovanje odgovarajućeg broja učesnika u programu i potrebne resurse za realizaciju programa;
  • da su ispunjeni drugi uslovi u pogledu kvaliteta i sadržine utvrđeni Zakonom o sportu i Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta.

2. Odobreni program se finansira u visini i pod uslovima koji obezbeđuju da se uz najmanji utrošak sredstava iz budžeta Republike Srbije postignu nameravani rezultati.

3. Odobreni program se finansira prenošenjem sredstava na poseban namenski račun kod Ministarstva finansija, Uprave za trezor.

4. Finansijski plan za realizaciju programa, odnosno projekta sastoji se iz neposrednih troškova realizacije programa, odnosno projekta u vezi zarada i honorara lica angažovanih na neposrednoj realizaciji programa, odnosno projekta, materijalnih troškova i administrativnih troškova realizacije programa, odnosno projekta (opravdani direktni troškovi) i dodatnih opravdanih troškova nosioca programa, odnosno projekta (opravdani indirektni troškovi) koji ne mogu biti veći od 15% od opravdanih direktnih troškova.

5. Odobreni program se finansira jednokratno.

6. Nosilac programa može podneti samo jedan predlog programa po ovom Javnom pozivu.

7. Ministarstvo sporta odobrava jedan program po ovom Javnom pozivu.

8. Sa nosiocem odobrenog programa Ministarstvo sporta zaključuje ugovor u skladu sa Zakonom o sportu i Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta. Ukoliko se nosilac odobrenog programa ne odazove pozivu za zaključenje ugovora u roku od osam dana od dana prijema poziva, smatraće se da je odustao od predloga programa.

 DOKUMENTACIJA KOJA TREBA DA SE DOSTAVI

Podnosilac predloga programa je obavezan da dostavi:

1. propratno pismo u kome su navedene osnovne informacije o nosiocu programa i predloženom programu (naziv nosioca programa i naziv programa, vremensko trajanje, finansijski iznos traženih sredstava, oblast opšteg interesa iz člana 112. stav 1. Zakona) i koje je potpisalo lice ovlašćeno za zastupanje predlagača, odnosno nosioca programa;

2. čitko popunjen aplikacionom formular Obrazac 5 – Predlog posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interesa u oblasti sporta, otkucan ili odštampan, jezikom i pismom u službenoj upotrebi, sa prilozima i pisanom izjavom lica ovlašćenog za zastupanje nosioca programa da ne postoje prepreke iz člana 5. Pravilnika;

Obrazac predloga programa i dokumentacija koja se dostavlja uz predlog programa moraju biti u potpunosti popunjeni i dostavljeni u tri primerka, s tim da obrazac predloga programa mora da bude dostavljen i u elektronskoj formi (CD, fleš), a podaci iz predloga programa budu uneti u elektronsku bazu eSektorzaSport, preko posebne elektronske aplikacije dostupne na adresi: https://rp.mos.gov.rs/mos na internet sajtu Ministarstva.

NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA JAVNI POZIV

Prijava se dostavlja u jednoj zapečaćenoj koverti/paketu, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu. Sva obavezna i prateća dokumentacija kao i CD, fleš, moraju biti dostavljeni u jednoj koverti ili paketu.

Predlog programa čija je prijava poslata u više koverata, tj. paketa, neće biti uzet u obzir (smatraće se da nije ispunio formalne uslove).

Prijava se šalje preporučenom poštom, kurirom ili lično, na adresu:

Ministarstvo sporta

za Javni poziv za 2024. godinu

ne otvarati pre isteka roka iz javnog poziva

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070 Novi Beograd

Prednja strana koverte mora sadržati naziv podnosioca predloga;

Obrazac za prijavljivanje predloga programa dostupan je u Ministarstvu i na internet sajtu Ministarstva na adresi: www.mos.gov.rs.

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 15. aprila 2024. godine

Planirana sredstva za realizaciju ovog programskog zadatka u okviru posebnih programa iznose 35.000.000,00 (tridesetpetmiliona) dinara.

Top