Министарство спорта расписује јавни позив за 2024. годину за достављање предлога посебног програма у области спорта у Републици Србији

У складу са чл. 112, 113. и 118. став 11. Закона о спорту („Службени гласник РС”, брoj 10/16), а у вези са члaном 21. ст. 5. и 6. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, бр. 64/16, 18/20, 77/22 и 15/23)

МИНИСТАРСТВО СПОРТА

РАСПИСУЈЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА 2024. ГОДИНУ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ

ПРЕДЛОГА ПОСЕБНОГ  ПРОГРАМA У ОБЛАСТИ СПОРТА

У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

СА ДЕФИНИСАНИМ ПРОГРАМСКИМ ЗАДАТКОМ:

„ОРГАНИЗОВАЊЕ СТРУЧНИХ СКУПОВА ЗА СПОРТИСТЕ, СПОРТСКЕ СТРУЧЊАКЕ И СВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ЗА УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ СПОРТА”

ПРОГРАМСКИ ЗАДАТАК

Програм који се реализује кроз унапред дефинисан програмски задатак је из области општег интереса у области спорта из члана 112. став 1. тачка 11) Закона о спорту: унапређење заштите здравља спортиста, унапређење стручног рада и стручног оспособљавања у спорту.

Програмски задатак је дефинисан из следећих разлога:

•     активност обухваћена програмским задатком је утврђена Програмском структуром буџета за 2024. годину;

•   активности обухваћене програмским задатком се спроводе с циљем обезбеђивања услова за подизање и унапређење квалитета стручног рада са спортистима и спортским стручњацима;

•      унапређење заштите здравља спортиста, унапређење стручног рада и стручног оспособљавања у спорту су општи интерес у области спорта;

•   Законом о спорту је у члану 118. став 8, прописано да при одобравању програма којима се остварује општи интерес у области спорта, приоритет имају програми који су структурне и развојне природе. Програми стручног рада спортских стручњака и заштите здравља спортиста су и структурне и развојне природе.

•    Циљ програмског задатка је да се унапреди стручни рад у спорту и подигне свест о важности заштите здравља спортиста. Програм треба да обезбеди развој и подизање компетенција спортиста и спортских стручњака и информисање заинтересовних лица за учешће у систему спорта, као и унапређење стручног рада у примени савремених модела педагошких деловања и критичког размишљања о тренажној пракси. Програм може да се организује кроз панеле, радионице, округле столове, семинаре, трибине, конференције, сусрете, обуке, дебате, манифестације и друге облике активности, као и кроз развој и објављивање бесплатних електронских и штампаних садржаја (књига, зборника, брошура, приручника и других информативних публикација).

Очекивани резултат реализације програмског задатка је да програм обухвати најмање 5000 учесника.

Програмски задатак односи се на реализацију стручних скупова у најмање 10 јединица локалне самоуправе водећи рачуна о равномерној покривености територије Републике Србије.

Носилац програма при планирању, изради и управљању програмским циклусом треба да примењује усвојене међународне стандарде за управљање програмима и обавезно је коришћење Матрице логичког оквира и SWOT анализе.

Методологија и активности  у оквиру програмског задатака у предложеном програму морају се темељити на  следећим приоритетима:

1.         омогућити бесплатно учешће спортистима, спортским стручњацима и другим лицима у програмским активностима;

2.         да носилац програма има сарадњу са најмање једном акредитованом високошколском установом.

Време реализације програмске активности је до краја  2024 године, и то:

1.         прва фаза, спровођење јавних набавки у складу са законом;

2.         друга фаза, конкретна реализација програмске активности до 31. децембра 2024. године.

Извештавање о реализацији одобреног програма се врши у роковима и на начин утврђен Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовољава општи интерес у области спорта.

УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ

Носилац програма мора да:

1)  буде регистрован у складу са законом;

2) буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом о спорту;

3) искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако законом није друкчије одређено;

4) има седиште у Републици Србији;

5) је директно одговоран за припрему и извођење програма;

6) је претходно обављао делатност најмање годину дана;

7) испуњава, у складу са Законом о спорту, прописане услове за обављање спортских активности и делатности;

8) је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма којима се остварује општи интерес у области спорта ранијих година;

9) располаже капацитетима за реализацију програма.

Носилац програма не може да:

1) буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;

2) има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и пребацивања буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;

3) буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту.

Предлоге посебног програма подносе Олимпијски комитет Србије, Параолимпијски комитет Србије и Спортски савез Србије у своје име и у име својих чланова, у складу са Законом о спорту, друге организације у области спорта и акредитоване високошколске установе и научноистраживачке установе.

КРИТЕРИЈУМИ У ПОГЛЕДУ ОДАБИРА И ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА

1. Предложени програм треба у погледу квалитета, садржине и природе да испуњава следеће критеријуме: 

  • да има високу сразмеру између учинка и коштања програма;
  • да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма;
  • да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника у програму и потребне ресурсе за реализацију програма;
  • да су испуњени други услови у погледу квалитета и садржине утврђени Законом о спорту и Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта.

2. Одобрени програм се финансира у висини и под условима који обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета Републике Србије постигну намеравани резултати.

3. Одобрени програм се финансира преношењем средстава на посебан наменски рачун код Министарства финансија, Управе за трезор.

4. Финансијски план за реализацију програма, односно пројекта састоји се из непосредних трошкова реализације програма, односно пројекта у вези зарада и хонорара лица ангажованих на непосредној реализацији програма, односно пројекта, материјалних трошкова и административних трошкова реализације програма, односно пројекта (оправдани директни трошкови) и додатних оправданих трошкова носиоца програма, односно пројекта (оправдани индиректни трошкови) који не могу бити већи од 15% од оправданих директних трошкова.

5. Одобрени програм се финансира једнократно.

6. Носилац програма може поднети само један предлог програма по овом Јавном позиву.

7. Министарство спорта одобрава један програм по овом Јавном позиву.

8. Са носиоцем одобреног програма Министарство спорта закључује уговор у складу са Законом о спорту и Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта. Уколико се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.

 ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВИ

Подносилац предлога програма је обавезан да достави:

1. пропратно писмо у коме су наведене основне информације о носиоцу програма и предложеном програму (назив носиоца програма и назив програма, временско трајање, финансијски износ тражених средстава, област општег интереса из члана 112. став 1. Закона) и које је потписало лице овлашћено за заступање предлагача, односно носиоца програма;

2. читко попуњен апликационом формулар Образац 5 – Предлог посебних програма којима се остварује општи интереса у области спорта, откуцан или одштампан, језиком и писмом у службеној употреби, са прилозима и писаном изјавом лица овлашћеног за заступање носиоца програма да не постоје препреке из члана 5. Правилника;

Образац предлога програма и документација која се доставља уз предлог програма морају бити у потпуности попуњени и достављени у три примерка, с тим да образац предлога програма мора да буде достављен и у електронској форми (CD, флеш), а подаци из предлога програма буду унети у електронску базу еСекторзаСпорт, преко посебне електронске апликације доступне на адреси: https://rp.mos.gov.rs/mos на интернет сајту Министарства.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА ЈАВНИ ПОЗИВ

Пријава се доставља у једној запечаћеној коверти/пакету, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту. Сва обавезна и пратећа документација као и CD, флеш, морају бити достављени у једној коверти или пакету.

Предлог програма чија је пријава послата у више коверата, тј. пакета, неће бити узет у обзир (сматраће се да није испунио формалне услове).

Пријава се шаље препорученом поштом, куриром или лично, на адресу:

Министарство спорта

за Јавни позив за 2024. годину

не отварати пре истека рока из јавног позива

Булевар Михајла Пупина 2

11070 Нови Београд

Предња страна коверте мора садржати назив подносиоца предлога;

Образац за пријављивање предлога програма доступан је у Министарству и на интернет сајту Министарства на адреси: www.mos.gov.rs.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЈЕ ОТВОРЕН ДО 15. априла 2024. године

Планирана средства за реализацију овог програмског задатка у оквиру посебних програма износе 35.000.000,00 (тридесетпетмилиона) динара.

Top