Donet trogodišnji Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade

Budući da Akcioni plan treba da bude vodič svim organima, organizacijama, institucijama, pojedincima i svim drugim zainteresovanim subjektima u realizaciji ciljeva Nacionalne strategije za mlade, u dokumentu su precizno utvrđene uloge, odgovornosti nosilaca realizacije, kao i institucionalni mehanizmi koji treba da omoguće postizanje željenih rezultata i ostvarivanje opštih strateških ciljeva Nacionalne strategije za mlade. U skladu sa tim, trogodišnji Akcioni plan sadrži aktivnosti koje će se ostvarivati u 2015, 2016. i 2017. godini i precizira indikatore koji prate stepen realizacije akivnosti, potrebno vreme za ostvarivanje predviđenih ciljeva, rezultata i aktivnosti, nivo realizacije, nosioce i učesnike procesa realizacije, definiše ukupno potrebna sredstva za realizaciju, kao i mehanizam praćenja realizacije, evaluacije i izveštavanja.

Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2017. godine dostupan je OVDE.

Top