Delegacija Republike Srbije na EU Konferenciji o mladima u Rimu

U Rimu je u okviru italijanskog predsedavanja Savetom ministara Evropske unije, od 12. do 16. oktobra 2014. godine, održana Omladinska konferencija Evropske unije, kao i sastanak najviših državnih službenika zaduženih za pitanja mladih.

Republiku Srbiju su na ovom skupu predstavljali: Snežana Klašnja, pomoćnik ministra u Ministarstvu omladine i sporta, Ivana Andrašević, Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) i Jelena Stojanović, Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR).

Ciljevi Konferencije i sastanka bili su: Razmatranje prioritetnih tema iz Obnovljenog okvira za Evropsku saradnju u omladinskom polju (2010-2018); zatim, Osnaživanje mladih za političku participaciju kao i razmena informacija od strane predstavnika EU i predstavnika državnih organa nadležnih za mlade o sprovođenju EU strategije za mlade, izradi narednog trogodišnjeg izveštaja (2013-2015) i primerima dobre prakse u oblastima koje je predložila Italija (koja predsedava EU u drugoj polovini 2014. godine).

Sastanak predstavnika državnih organa nadležnih za mlade održan je 15. i 16. oktobra, i ovom prilikom diskutovalo se o nacionalnoj i evropskoj civilnoj službi i volontiranju, a predstavljeni su i primeri dobre prakse u volonterskom radu. Drugog dana tema razgovora je bila Zdravlje i blagostanje. Diskutovalo se unapređivanju zdravlja i stvaranju uslova za razvijanje zdravih stilova života. Istaknuta je uloga rekreativnog sporta ali i značaj uključivanja mladih u programe neformalnog obrazovanja, sa ciljem smanjenja stope mladih koji nisu zaposleni, a nisu uključeni ni u obrazovanje ili programe obuke (NEET).

Na sastanku je takođe predstavljen i Upitnik za izradu nacionalnih izveštaja o ostvarivanju drugog kruga struktuiranog dijaloga (2013-2015) i ostvarenosti ciljeva EU strategije za mlade i primene pravnih tekovina EU u oblasti omladinske politike. Rok za dostavljanje popunjenog upitnika EK je januar 2015. godine. Na osnovu istog EK izrađuje objedinjen Izveštaj o omladinskoj politici koji se štampa i zvanično objavljuje.

Kao što je to bila praksa i u prethodinim godinama, srpska delegacija je ostavila utisak zemlje koja je posvećena razvoju i unapređivanju omladinske politike uz aktivno učešće organizacija mladih i za mlade u njenom kreiranju i sprovođenju.

Top