Savet za mlade

U skladu sa Zakonom o mladima („Službeni glasnik RSˮ, broj 50/11), Odlukom Vlade obrazovan je 24. januara 2014. godine Savet za mlade, a konstituisan na sednici održanoj 24. februara 2014. godine. Savet kojim predsedava ministar omladine i sporta, Vanja Udovičić, u novom sazivu, od 2021. godine, ima ukupno 40 članova, od kojih je: 19 predstavnika državnih organa, jedan predstavnik pokrajinskog organa nadležnog za mlade, jedan zajednički predstavnik nacionalnih saveta nacionalnih manjina, dva predstavnika kancelarija za mlade, dva ugledna stručnjaka i 15 predstavnika mladih. Osnovni zadatak Saveta je podsticanje i usklađivanje aktivnosti u vezi sa razvojem, ostvarivanjem i sprovođenjem omladinske politike, predlaganje mera za njeno unapređenje, kao i predlaganje mera za usklađivanje i koordinisanje aktivnosti ministarstava i drugih organa nadležnih za posebne oblasti u omladinskom sektoru i svih drugih subjekata omladinske politike, u skladu sa strateškim i zakonskim aktima iz ove oblasti. Kao savetodavno telo Vlade, Savet obezbeđuje da se glas mladih čuje i uvaži, tako da mladi mogu učestvovati u izradi, sprovođenju i praćenju realizacije javnih politika.

Sekcija za preuzimanje dokumenata

Top