Predstavljeni standardi kvaliteta omladinskog rada

Dvadeset šest predstavnika i predstavnica organizacija iz Srbije koje se bave omladinskim radom učestvovale su u interaktivnom predstavljanju standarda koji se sprovode sa ciljem da se osiguraju kvalitetne usluge mladima, da rad omladinskih radnika i udruženja bude vrednovan i priznat, kao i da se institucijama i donatorima pruže relevantni dokazi o kvalitetu rada koji udruženje sprovodi. 

Konferenciju je otvorila pomoćnica ministra za omladinu, Snežana Klašnja koje je istakla da je omladinski rad  važan „alat“ u radu sa mladima, jer omogućuje da se sa mladima radi  u skladu sa principima na kojim počivaju zakonski i strateški dokumenti u omladinskom sektoru i standardima, koji garantuju  kvalitetnu podršku u svim aktivnostima  koje se organizuju u radu sa mladima.

Upravo zbog toga Ministarstvo omladine i sporta podržava NAPOR u nastojanjima da obuči omladinske radnike, akredituje udruženja mladih i za mlade i na taj način pomodrži izgradnju stručnih kapaciteta u omladinskom sektoru. Kompetencije potrebne za nivo 2 omladinskog radnika  su integrisane u preporučene kompetencije Koordinatora kancelarija za mlade. 

Proces akreditacije udruženja maldih i udruženja za mlade vrši se na osnovu osam standarda: planiran program omladinskog rada; lični i socijalni razvoj mladih osoba; dobrovoljno i aktivno učešće mladih, omogućavanje kontinuiranog preispitivanja vrednosti i uverenja mladih; podsticanje i promovisanje različitosti; upravljanje ljudskim resursima; međusektorska saradnja i saradnja unutar sektora i sigurno okruženje za mlade.

Sam proces akreditacije obuhvata i edukativnu komponentu koja se odvija kroz brojne obuke. Obuke vrše organizacije članice NAPOR-a za oblasti iz njihovog domena rada. Nakon uspešno završenog procesa akreditacije organizacija dobija sertifikat koji je validan naredne dve godine, nakon čega sledi reakreditacija. Do sada je akreditovano 51 udruženje.

Top