Objavljeni javni konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

Ministarstvo omladine i sporta u skladu sa Zakonom o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11), Pravilnikom o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 8/12, 11/13 i 15/16) i Planom izvršenja Ministarstva omladine i sporta za 2017. godinu,

 

raspisuje

JAVNE KONKURSE

ZA PROGRAME I PROJEKTE OD JAVNOG INTERESA U OBLASTIMA

OMLADINSKOG SEKTORA, I TO:

 

  1. Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou;
  2. Javni konkurs za stimulisanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih;
  3. Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade i programa „Mladi su zakon”;
  4. Javni konkurs za razvoj i sprovođenje omladinske politike

Pravo učešća na konkursima:

 

  • pravo učešća na konkursu 1) imaju jedinice lokalne samouprave koje imaju osnovanu kancelariju za mlade, u skladu sa članom 22. Zakona o mladima;
  • pravo učešća na konkursima 2), 3) i 4) imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta.

Rok i način prijavljivanja na konkurs:

 

Rokovi za dostavljanje predloga programa i projekata su 15 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno do 27. februara 2017. godine.

Konkursna dokumentacija se predaje na pisarnicu ministarstva ili šalje poštom (običnom poštom, pošiljka sa potvrđenim uručenjem  - „A” i „AA”, post ekspres, dostava kurirskom ili dostavnom službom i sl.), s tim da je neophodno da konkursna dokumentacija prispe na pisarnicu u roku za konkurisanje, odnosno do 27. februara 2017. godine do 15:30 časova.

Blagovremena je i prijava poslata preporučenom pošiljkom (sa oznakom „Ri brojem pošiljke) koja je predata pošti u roku za konkurisanje (zaključno sa poslednjim danom roka za konkurisanje), odnosno 27. februara 2017. godine.

Prijave se dostavljaju u jednoj zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu, isključivo po pravilima navedenim u Smernicama za podnosioce programa ili projekta. Konkursna dokumentacija se predaje na pisarnicu ministarstva ili poštom na adresu:

 

Ministarstvo omladine i sporta

Sektor za omladinu

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070 Beograd

 

Na prednjoj strani koverte, u gornjem levom uglu, mora biti naveden naziv i adresa podnosioca prijave, naziv i oblast konkursa. Ispod adrese ministarstva mora biti navedena napomena: NE OTVARATI PRE ISTEKA ROKA ZA KONKURISANjE.

 

Konkursna dokumentacija:

Konkursna dokumentacija sa Smernicama za podnosioce programa ili projekata može se preuzeti ovde:

 

  1. Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou
  2. Javni konkurs za stimulisanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih
  3. Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade i programa „Mladi su zakon”
  4. Javni konkurs za razvoj i sprovođenje omladinske politike

i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Sektor za omladinu, Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 311.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: 011/311-33-19 ili putem elektronske pošte na adresu:  konkursi.omladina@mos.gov.rs.

Ministarstvo će tokom trajanja konkursa organizovati „otvorena vrata” za konsultacije u vezi objavljenih javnih konkursa sa zainteresovanim podnosiocima predloga programa ili projekata 20. februara 2017. godine u periodu od 12.30 do 15 časova. Zainteresovani mogu da se prijave na mejl konkursi.omladina@mos.gov.rs. Nakon prijave, ministarstvo će podnosiocima prijave poslati mejl sa dodatnim detaljima.

 

 

Top