Ministarstvo omladine i sporta raspisuje javni poziv za dostavljanje predloga posebnog programa u oblasti sporta u Republici Srbiji

SA DEFINISANIM PROGRAMSKIM ZADATKOM:

 „POVEĆAN BROJ SPORTSKIH SEKCIJA I DRUGIH VANNASTAVNIH SPORTSKIH I REKREATIVNIH AKTIVNOSTI U OKVIRU ŠKOLSKOG I UNIVERZITETSKOG SPORTA”

 

PROGRAMSKI ZADATAK

Program koji se realizuju kroz unapred definisan programski zadatak mora biti iz oblasti opšteg interesa u oblasti sporta iz člana 112. stav 1. tač. 9) Zakona o sportu: unapređenje sportske rekreacije, promocija i podsticanje bavljenja sportom svih građana Republike Srbije, a naročito dece, žena, mladih i osoba sa invaliditetom.

Programski zadatak se odnosi se na povećanje ponude sportskih sadržaja, uključivanja mladih u rekreativne i besplatne aktivnosti: 

 • programski zadatak je aktivnost utvrđena Akcionim planom za sprovođenje Strategije razvoja sporta povećanje ponude sportskih sadržaja na univerzitetima, u okviru prioritetnog cilja 7.1. Razvoj sporta dece i omladine, uključujući i školski sport; opšteg cilja 7.1.1. Unapređen školski i rekreativni sport; posebnog cilja 7.1.1.2. Povećan broj sportskih sekcija i drugih vannastavnih sportskih i rekreativnih aktivnosti u okviru školskog i univerzitetskog sporta;
 • u skladu sa navedenim Akcionim planom nosilac programskog zadataka treba da dostavi analizu potreba koja bi omogućila mladima da se besplatno bave izabranim sportovima, u skladu sa postojećim uslovima, u sledećim gradovima: Beograd, Novi Sad, Subotica, Niš i Kragujevac, i to u javnim ili državnim sportskim objektima (hale, bazeni…);
 • cilj programskog zadataka je da više mladih bude uključeno u sistem rekreativnog sporta;
 • očekivani rezultat realizacije programskog zadatka je da se poveća broj mladih koji se bave univerzitetskim sportom za 10-15% do 2018. godine u skladu sa Nacionalnom Strategijom;
 • metodologija i aktivnosti u okviru programskog zadataka se oslanjaju na omogućavanje mladima da se besplatno bave jednim od ponuđenih sportova, a prema sledećim kriterijumima:
 1. Omogućiti mladima da se besplatno bave izabranim sportovima, u skladu sa postojećim uslovima, u sledećim univerzitetskim centrima: Beograd, Novi Sad, Subotica, Niš i Kragujevac, i to u javnim ili državnim sportskim objektima (hale, bazeni…) koje podnosilac programa dostavlja kao deo programskog zadatka.
 2. da su zastupljeni i sportovi osoba sa invaliditetom.

3. da nosilac programskog zadataka sarađuje sa univerzitetima, zajednicama   fakulteta i viših škola  radi razvoja fizičke kulture, a pre svega sporta kod populacije mladih; 

 • vreme realizacije programske aktivnosti: prva faza, sprovođenje javne nabavke do 30. septembra 2018. godine, druga faza, konkretna realizacija programske aktivnosti do 31. decembra 2018. godine;
 • izveštavanja o realizaciji odobrenog programa se vrše u rokovima i na način utvrđen Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljava opšti interes u oblasti sporta.

KRITERIJUMI KOJE ORGANIZACIJA – NOSILAC PROGRAMA TREBA DA ISPUNI:

 • da je Strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014 – 2018. godine i Akcionim planom za njenu primenu („Službeni glasnik RS”, broj 1/15) prepoznat kao nosilac aktivnosti u okviru prioritetnog cilja 7.1. Razvoj sporta dece i omladine, uključujući i školski sport; opšteg cilja 7.1.1. Unapređen školski i rekreativni sport; posebnog cilja 7.1.1.2. Povećan broj sportskih sekcija i drugih vannastavnih sportskih i rekreativnih aktivnosti u okviru školskog i univerzitetskog sporta;
 • da je u skladu sa Zakonom o sportu nadležan i registrovan za obavljanje sportskih delatnosti;
 • da je sa uspehom realizovao programske zadatke sličnog sadržaja i da raspolaže kapacitetima za realizaciju programa na nacionalnom i lokalnom nivou i da poseduje resurse, posebno u pogledu osoblja;
 • da bude registrovan u skladu sa zakonom;
 • da bude upisan u nacionalnu evidenciju u skladu sa Zakonom;
 • da isključivo posluje na nedobitnoj osnovi, ako zakonom nije drukčije određeno;
 • ima sedište u Republici Srbiji;
 • da je direktno odgovoran za pripremu i izvođenje programa;
 • da je prethodno obavljao delatnost najmanje godinu dana;
 • da ispunjava, u skladu sa Zakonom, propisane uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti;
 • da je sa uspehom realizovao odobreni program, ukoliko je bio nosilac programa ranijih godina;
 • da raspolaže kapacitetima za realizaciju programa;
 • da nije u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
 • da nema blokadu poslovnog računa u trenutku zaključenja ugovora o realizaciji programa i prebacivanja (uplate) budžetskih sredstava na poslovni račun, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja;
 • da nije u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojim finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine, radu sa decom i sprečavanjem negativnih pojava u sportu.

OSTALI KRITERIJUMI U POGLEDU ODABIRA I FINANSIRANjA PROGRAMA

1. Predloženi program treba u pogledu kvaliteta, sadržine i prirode da ispunjava sledeće kriterijume: 

 • da je od nacionalnog značaja, odnosno od interesa za Republiku Srbiju ili od šireg regionalnog značaja;
 • da je u skladu sa zakonom, opštim aktima organizacije i sportskim pravilima nadležnog saveza u oblasti sporta;
 • da ima značajan i dugotrajan uticaj na razvoj sporta u Republici Srbiji;
 • da ima visoku srazmeru između učinka i koštanja programa;
 • da ne postoji nikakva sumnja u mogućnost realizovanja programa;
 • da predviđa angažovanje odgovarajućeg broja učesnika u programu i potrebne resurse za realizaciju programa;
 • da je grana sporta u okviru koje se realizuje program od posebnog značaja za Republiku Srbiju, odnosno nadležnog nacionalnog sportskog saveza za oblast sporta kojima se ostvaruje opšti interes;
 • da aktivnosti predviđene programom nisu već obuhvaćene odobrenim godišnjim programom nosioca programa.

2. Pri odobravanju programa prioritet imaju programi unapređenja sportske rekreacije, promocije i podsticanje bavljenja sportom svih građana Republike Srbije, a naročito dece i mladih.

3. Odobreni programi se finansiraju u visini i pod uslovima koji obezbeđuju da se uz najmanji utrošak sredstava iz budžeta Republike Srbije postignu nameravani rezultati.

4. Odobreni programi se finansiraju prenošenjem sredstava na poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

5. Finansijski plan za realizaciju programa, odnosno projekta sastoji se iz neposrednih troškova realizacije programa, odnosno projekta u vezi zarada i honorara lica angažovanih na neposrednoj realizaciji programa, odnosno projekta, materijalnih troškova i administrativnih troškova realizacije programa, odnosno projekta (opravdani direktni troškovi) i dodatnih opravdanih troškova nosioca programa, odnosno projekta (opravdani indirektni troškovi) koji ne mogu biti veći od 15% od opravdanih direktnih troškova.

6. Programi se finansiraju jednokratno ili u ratama, u zavisnosti od vremenskog perioda za realizaciju programa.

7. Predlozi programa odobravaju se u zavisnosti od toga da li je za programe potrebno obezbediti finansijska sredsta u celini ili u određenom delu iz budžeta Republike Srbije.

8. Nosilac programa može podneti samo jedan predlog programa po ovom Konkursu.

9. Sa podnosiocem odobrenog programa Ministarstvo omladine i sporta zaključuje ugovor u skladu sa Zakonom o sportu. Ukoliko se podnosilac odobrenog programa ne odazove pozivu za zaključenje ugovora u roku od osam dana od dana prijema poziva, smatraće se da je odustao od predloga programa.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA KOJA TREBA DA SE DOSTAVI:

Podnosilac predloga programa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

Osnovna dokumentacija:

 1. propratno pismo;
 2. obrazac predloga programa.

Prateća dokumentacija:

 1. kopija rešenja o upisu u nadležni registar u skladu sa Zakonom o sportu (rešenje o prevođenju ili rešenje o osnivanju u APR);
 2. kopija ugovora sa bankom;
 3. kopija Potvrde o izvršenoj registraciji (PIB).

Obrasci Predloga programa i dokumentacija koja se dostavlja uz predlog programa  moraju biti popunjeni i poslati (predati) u tri primerka, kao i overeni pečatom organizacije i potpisani od strane ovlašćenog lica. Obrazac predloga programa treba da bude dostavljen takođe i u elektronskoj formi (CD, fleš).

NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS:

Prijava se dostavlja u jednoj zapečaćenoj koverti/paketu, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu. Sva obavezna i prateća dokumentacija kao i CD, fleš, moraju biti dostavljeni u jednoj koverti ili paketu.

Predlog programa čija je prijava poslata u više koverata, tj. paketa, neće biti uzet u obzir (smatraće se da nije ispunio formalne uslove).

Prijava se šalje preporučenom poštom, kurirom ili lično, na dole naznačenu adresu:

Ministarstvo omladine i sporta

(za Konkurs u oblasti sporta)

Sektor za sport

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070 Novi Beograd

Konkursna dokumentacija sa opštim smernicama za podnosioce programa može se preuzeti OVDE. kao i Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta („Službeni glasnik RS”, broj 64/16), može se preuzeti OVDE., obrazac posebnog programa može se preuzeti OVDE.

KONKURS JE OTVOREN DO 21. jula 2018. godine,

s tim da se izuzetno, u posebno opravdanim slučajevima iz čl. 114. st. 3. Zakona o sportu, programi mogu prihvatiti i kada su podneti posle ovog roka. Planirana sredstva za realizaciju ovog programskog zadatka u okviru posebnog programa jesu 13.000.000,00 (trinaestmiliona) dinara.

 

Top