Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblastima omladinskog sektora koji su odobreni od strane Evropske komisije i drugih međunarodnih donatora

 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

u skladu sa Zakonom o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11), Pravilnikom o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 8/12, 11/13 i 15/16) i Planom izvršenja Ministarstva omladine i sporta za 2017. godinu,

raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA KOJI SU ODOBRENI OD STRANE EVROPSKE KOMISIJE I DRUGIH MEĐUNARODNIH DONATORA

 

Pravo učešća na konkursu:

pravo učešća na konkursu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta.

Rok i način prijavljivanja na konkurs:

Rok za dostavljanje predloga programa i projekata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno do 4. septembra 2017. godine.

Konkursna dokumentacija se predaje na pisarnicu Ministarstva ili šalje poštom (običnom poštom, pošiljka sa potvrđenim uručenjem  - „A” i „AA”, post ekspres, dostava kurirskom ili dostavnom službom i sl.), s tim da je neophodno da konkursna dokumentacija prispe na pisarnicu u roku za konkurisanje, odnosno do 4. septembra 2017. godine do 15:30 časova.

Blagovremena je i prijava poslata preporučenom pošiljkom (sa oznakom „Ri brojem pošiljke) koja je predata pošti u roku za konkurisanje (zaključno sa poslednjim danom roka za konkurisanje).

Prijave se dostavljaju u jednoj zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu, isključivo po pravilima navedenim u Smernicama za podnosioce programa ili projekta. Konkursna dokumentacija se predaje na pisarnicu ministarstva ili poštom na adresu:

Ministarstvo omladine i sporta

Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070 Beograd

Na prednjoj strani koverte, u gornjem levom uglu, mora biti naveden naziv i adresa podnosioca prijave i naziv konkursa. Ispod adrese ministarstva mora biti navedena napomena: NE OTVARATI PRE ISTEKA ROKA ZA KONKURISANjE.

Konkursna dokumentacija:

Konkursna dokumentacija sa Smernicama za podnosioce programa ili projekata može se preuzeti ovde:

Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblastima omladinskog sektora koji su odobreni od strane Evropske komisije i drugih međunarodnih donatora

i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 335.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: + 381 11 311 7164 ili putem elektronske pošte na adresu: medjunarodna.saradnja@mos.gov.rs

Top