Приступ информацијама од јавног значаја

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може поднети свако у писаној или електронској форми на е-маил: kabinet@mos.gov.rs.

Захтев се може поднети и усменим путем, саопштавањем у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено, у складу са одредбама члана 15. став 7. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

У захтеву, који мора да садржи назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и друге податке који олакшавају проналажење информације, не мора се навести разлог тражења информација.

Државни орган обавезан је да наведе на који начин се приступ информацијама остварује (увид, копија,...) и може наплатити само трошкове умножавања и упућивања копије документа који садржи тражену информацију и колико износе трошкови умножавања.

Државни орган је дужан да поступи по захтеву без одлагања, најдуже у року од 48 сати, 15 дана или до 40 дана у зависности од врсте тражене информације, као и да омогући приступ информацији или да донесе решење којим се захтев одбија из разлога одређених Законом.

Подносилац захтева има право жалбе, односно право да покрене управни спор против решења државног органа, као и у случају да исти не удовољи захтеву или не донесе решење којим се одбија захтев.

Такође, подносилац захтева има право жалбе, односно право да покрене управни спор на закључак којим се захтев тражиоца одбацује као неуредан.

Захтев се упућује служби унутар Сектора која је задужена за дату област, у писменој форми, која се може упутити поштом или предати на писарници, на адреси Палата Србија, источни улаз, Булевар Михајла Пупина бр. 2, 11079 Београд.

Top