Strateški pravci razvoja sporta u Srbiji do 2018.

Tekst Strategije možete preuzeti OVDE.

Tekst Akcionog plana možete preuzeti OVDE.

Nacionalna strategija razvoja sporta u Srbiji do 2018. uključuje i striktno poštuje dve činjenice - sveukupan proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji i izgradnje otvorenog, demokratskog društva i globalne promene društva uzrokovane, pre svega, napretkom tehnologija i komunikacija.

Ovom Strategijom unapređuje se i dodatno institucionalizuje sistem sporta u Srbiji i definišu glavni, srednjoročni, razvojni ciljevi i to:

 • omasovljenje i široka dostupnost sportu za sve generacije
 • dečiji, školski i univerzitetski sport
 • vrhunska sportska dostignuća
 • razvijanje sportske infrastrukture
 • kreiranje pravnog ambijenta u kome sportski subjekti postaju suštinski nezavisni od države i sposobni za upravljanje procesima poslovanja

Ostvarivanje javnog interesa u oblasti sporta na nacionalnom nivou nezamislivo je bez sinergije sa lokalnim zajednicama i u tom segmentu, ova Strategija prepoznaje uslove za bolju implementaciju nacionalnih politika na nivou opština i gradova.

Definisanje strateških ciljeva i politika detaljno razrađenih kroz Akcioni plan koji je sastavni deo Strategije, ukazali su i na potrebu izmena važećeg Zakona o sportu koji će biti donesen u roku koji obezbeđuje istovremenost primene oba osnovna dokumenta Republike Srbije za oblast vođenja nacionalne politike sporta – Strategije i Zakona.

Strateška opredeljenja su postavljena tako da univerzalnu važnost prirode sporta i njegova posebna vrednost u svetu koji se brzo menja, budu u direktnoj funkciji afirmisano najvažnijeg društvenog cilja – izgradnja društva zdravih ljudi, sposobnih da, na pravi način, dostignu standarde razvijenih zemalja i time, na najbolji način, obezbede racionalnije, efikasnije i mnogo odgovornije ponašanje u raspolaganju sredstvima budžeta na svim nivoima društvenog organizovanja.

Vizija ove strategije je unapređenje kvaliteta života i obogaćivanje društvenih odnosa stanovnika Republike Srbije kroz bavljenje sportom, kao elementa koji je od suštinskog značaja za razvoj njihove ličnosti i zdravog načina života.

Misija je stvaranje sistema sporta u Republici Srbiji u kome će svako imati pravo da se bavi sportom, sa ciljem razvoja svoje ličnosti, održavanja dobrog zdravlja, poboljšanja fizičkih sposobnosti, boljeg i svrsishodnijeg korišćenja slobodnog vremena, unapređenja kvaliteta života i postizanja vrhunskih sportskih rezultata. Javne vlasti svih nivoa u Republici Srbiji preduzimaju mere kako bi se:

 • obezbedilo da svi građani imaju mogućnosti da se bave sportom, kroz pružanje odgovarajućih uslova i programa svih vrsta i obezbeđivanje odgovarajućeg stručnog kadra
 • osigurali temelji sistema sporta: sport u školama i svi vidovi uključenja dece u sportske aktivnosti
 • obezbedilo planiranje, izgradnja i rekonstrukcija potrebnih sportskih objekata
 • podržalo i podstaklo bavljenje sportom na najvišem nivou, uz postizanje vrhunskih sportskih rezultata na najvećim međunarodnim sportskim takmičenjima

Strategijom su definisane četiri prioritetne oblasti, a akcionim planom su definisani kako opšti tako i posebni ciljevi.

Polazeći od toga da sport obuhvata svaki oblik fizičke aktivnosti koja doprinosi fizičkoj spremnosti, dobrom stanju mentalnog zdravlja i socijalnom povezivanju (organizovana ili neformalna rekreacija, takmičarski sport, tradicionalne i druge sportske igre), Strategija će svoje delovanje posebno usmeriti na sledeće prioritete: razvoj sporta dece i omladine, uključujući i školski sport; povećanje obuhvata bavljenja građana sportom kroz razvoj i unapređenje sportske rekreacije; razvoj i unapređenje vrhunskog sporta; razvoj i unapređenje sportske infrastrukture.

Uloga Republike Srbije u oblasti sporta se prvenstveno ostvaruje preko Ministarstva omladine i sporta, ali i preko drugih državnih organa i organizacija. Zadatak Ministarstva je da sistemskim aktivnostima  predvodi, investira i omogućava sportskom sistemu Republike Srbije da ostvari ciljeve i prioritete koje je ova Strategija definisala na način da:

 •  uspostavlja jasne smernice, postavlja izazove sportskom sektoru u podizanju nivoa, priznavanju i usvajanju najbolje prakse, vrednuje uspeh, objedinjuje i koordinira celokupan sistem sporta u Republici Srbiji
 • stvara uslove za podizanje kapaciteta svih činilaca sportskog sistema, prati i pomaže organizaciju vrhunskih sportskih takmičenja, radi na razvoju i unapređenju uslova za bavljenje sportom, prvenstveno sportske infrastrukture, podiže kapacitete svih resursa u sportu, podržava programe koji se bave unapređenjem sistema sporta posebno vodeći računa da se sve oblasti sporta razvijaju i unapređuju i, konačno, bavi se  istraživanjima i prati primere dobre prakse
 • prati uspehe celokupnog sistema sporta u Republici Srbiji i transparentno finansira sportske organizacije kojima je budžet izvor sredstava i to na osnovu jasnih kriterijuma i podnosi izveštaje o korišćenju sredstava iz  fondova poreskih obveznika

Do 2018. godine putem realizacije ove strategije očekivani ishodi su da:

 • više dece i omladine školskog uzrasta učestvuje u fizičkom vežbanju i organizovanim sportskim aktivnostima unutar školskog sporta
 • više dece i omladine bude uključeno u sistem sporta preko sportskih organizacija i saveza
 • više građana Republike Srbije bude uključeno u fizičko vežbanje u okviru organizacija u oblasti sporta i kroz različite vidove neorganizovanog bavljenja sportom
 • više volontera bude uključeno u aktivnosti u sportu
 • sportisti Republike Srbije osvoje veći broj medalja na velikim međunarodnim sprotskim takmičenjima, posebno na Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama
 • se poveća broj sportista i organizacija u oblasti sporta koji mogu ravnopravno i sa uspehom učestvovati na međunarodnim sportskim takmičenjima
 • se unapredi stručni rad u sportu i da se kvalitet rada organizacija u oblasti sporta bitno unapredi, prvenstveno kroz povećanje broja stručno školovanih i stručno osposobljenih sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu
 • se unapredi koherentnost sistema finansiranja sporta na svim nivoima javnih vlasti, uključujući preciznije i jasnije definisanje kriterijuma i procedura za transparentno finansiranje programa u oblasti sporta
 • se uspostavi sistem samoodrživosti sportskih organizacija, unapređenjem i jačanjem partnerstva između sportskog i poslovnog sektora
 • se uspostavi sistemsko planiranje razvoja sportskih grana od strane nadležnih nacionalnih sportskih saveza
 • se razvije vojni sport koji postiže vrhunske rezultate u sistemu CISM
 • se poveća učešće osoba sa invaliditetom, kako u oblasti vrhunskog sporta, tako i u oblasti rekreativnog vežbanja
 • se unapredi sistem dobrog rukovođenja i upravljanja u sportu poštujući indikatore utvrđene na nivou Saveta Evrope i Evropske sportske komisije
 • se poveća kapacitet svih činilaca sistema sporta u Republici Srbiji kroz organizovanje obuka za pisanje programa i projekta, kako na nacionalnom tako i na nivou EU
 • se više žena uključuje kako u bavljenje sportom, tako i u rukovodeći rad u organizacijama u oblasti sporta, uključujući i učešće najmanje jedne četvrtine žena u upravnim organima i telima organizacija u oblasti sporta
 • se omogući bolja koordinacija između svih činilaca sportskog sistema u Republici Srbiji i poštovanje svih propisa i akata koji regulišu oblast sporta, uključujući uspostavljanje veće kontrole primene i realizacije kako ove Strategije, tako i funkcionisanje sistema sporta u svemu u skladu sa zakonima i podzakonskim aktima u jedinicama lokalne samouprave
 • sve jedinice lokalne samouprave imaju usvojene programe razvoja sporta na svojoj teritoriji, usklađene sa ovom strategijom, uz uvažavanje potreba i specifičnosti lokalne sredine
 • se poboljša i unapredi postojeća i izgradi nedostajuća sportska infrastruktura, uključujući i završetak započetih sportskih objekata
 • sportske organizacije planiraju i dele sportske resurse i objekte sa drugim sportskim organizacijama, posebno u slučajevima kada to umanjuje troškove i obezbeđuje bolje usluge za sve učesnike u sistemu sporta
 • se smanji prisustvo i uticaj negativnih pojava u sportu
 • se poveže sport sa ostalim oblastima društvenog života
 • se obezbedi saradnja i povezanost nauke i sporta
 • se zajedno sa medijima promovišu prave vrednosti i približi značaj bavljenja sportom svim građanima Republike Srbije
 • se i na dalje intenzivira i unapređuje angažovanje predstavnika Republike Srbije u međunarodnim telima, naročito u Savetu Evrope, kako bi se obezbedilo aktivno učešće u kreiranju politike za borbu protiv negativnih pojava u sportu i isto implementiralo u nacionalni režim
 • se obrazuje Fond za razvoj sporta
 • se unapredi pravni okvir za rad fizičkih lica i organizacija u oblasti sporta

Očekivani ishodi bi se u ključnim oblastima sporta mogli procentualno, okvirno, kvantifikovati na sledeći način:

 • povećan broj dece i omladine koja se organizovano bave sportom, odnosno sportskim aktivnostima za 15-20% do 2018. godine
 • povećan broj dece i mladih koji se bave školskim i univerzitetskim sportom za 10-15% do 2018. godine
 • povećan broj rekreativaca i učesnika masovnog sporta, uključujući i stara lica, za 50-60% do 2018. godine
 •  povećan broj osoba sa invaliditetom koje su uključene u sportske aktivnosti za 30-50% do 2018. godine
 • povećan broj žena koje se bave sportskim aktivnostima za 10-15% do 2018. godine
 • povećan broj vrhunskih sportskih rezultata na međunarodnim sportskim takmičenjima za 10-20% do 2018. godine
 • broj organizacija u oblasti sporta čiji se programi finansiraju iz budžeta Republike Srbije do 2018. godine ostaje na dostignutom nivou, uz moguće povećanje do 5%
 • broj međunarodnih sportskih takmičenja koja se organizuju u Republici Srbiji ostaje na dostignutom nivou, uz eventualno povećanje do 5%
 • povećan broj realizovanih sportskih kampova za 5% do 2018. godine, uz povećanje broja sportista učesnika tih kampova za 20%
 • broj stipendiranih kategorisanih sportista koji se stipendiraju za sportsko usavršavanje ostaje na dostignutom nivou, uz eventualno povećanje do 5%
 • povećan broj kvalifikovanih sportskih stručnjaka angažovanih u organizacijama u oblasti sporta za najmanje 20%
 • povećan broj volontera angažovanih u organizacijama u oblasti sporta i organizaciji sportskih priredaba za najmanje 20% do 2018. godine
 • smanjen broj negativnih pojava u sportu za najmanje 50% do 2018. godine

Tekst Strategije možete preuzeti OVDE.

Tekst Akcionog plana možete preuzeti OVDE.

Top