Стратешки правци развоја спорта у Србији до 2018.

Текст Стратегије можете преузети ОВДЕ.

Текст Акционог плана можете преузети ОВДЕ.

Национална стратегија развоја спорта у Србији до 2018. укључује и стриктно поштује две чињенице - свеукупан процес придруживања Србије Европској унији и изградње отвореног, демократског друштва и глобалне промене друштва узроковане, пре свега, напретком технологија и комуникација.

Овом Стратегијом унапређује се и додатно институционализује систем спорта у Србији и дефинишу главни, средњорочни, развојни циљеви и то:

 • омасовљење и широка доступност спорту за све генерације
 • дечији, школски и универзитетски спорт
 • врхунска спортска достигнућа
 • развијање спортске инфраструктуре
 • креирање правног амбијента у коме спортски субјекти постају суштински независни од државе и способни за управљање процесима пословања

Остваривање јавног интереса у области спорта на националном нивоу незамисливо је без синергије са локалним заједницама и у том сегменту, ова Стратегија препознаје услове за бољу имплементацију националних политика на нивоу општина и градова.

Дефинисање стратешких циљева и политика детаљно разрађених кроз Акциони план који је саставни део Стратегије, указали су и на потребу измена важећег Закона о спорту који ће бити донесен у року који обезбеђује истовременост примене оба основна документа Републике Србије за област вођења националне политике спорта – Стратегије и Закона.

Стратешка опредељења су постављена тако да универзалну важност природе спорта и његова посебна вредност у свету који се брзо мења, буду у директној функцији афирмисано најважнијег друштвеног циља – изградња друштва здравих људи, способних да, на прави начин, достигну стандарде развијених земаља и тиме, на најбољи начин, обезбеде рационалније, ефикасније и много одговорније понашање у располагању средствима буџета на свим нивоима друштвеног организовања.

Визија ове стратегије је унапређење квалитета живота и обогаћивање друштвених односа становника Републике Србије кроз бављење спортом, као елемента који је од суштинског значаја за развој њихове личности и здравог начина живота.

Мисија је стварање система спорта у Републици Србији у коме ће свако имати право да се бави спортом, са циљем развоја своје личности, одржавања доброг здравља, побољшања физичких способности, бољег и сврсисходнијег коришћења слободног времена, унапређења квалитета живота и постизања врхунских спортских резултата. Јавне власти свих нивоа у Републици Србији предузимају мере како би се:

 • обезбедило да сви грађани имају могућности да се баве спортом, кроз пружање одговарајућих услова и програма свих врста и обезбеђивање одговарајућег стручног кадра
 • осигурали темељи система спорта: спорт у школама и сви видови укључења деце у спортске активности
 • обезбедило планирање, изградња и реконструкција потребних спортских објеката
 • подржало и подстакло бављење спортом на највишем нивоу, уз постизање врхунских спортских резултата на највећим међународним спортским такмичењима

Стратегијом су дефинисане четири приоритетне области, а акционим планом су дефинисани како општи тако и посебни циљеви.

Полазећи од тога да спорт обухвата сваки облик физичке активности која доприноси физичкој спремности, добром стању менталног здравља и социјалном повезивању (организована или неформална рекреација, такмичарски спорт, традиционалне и друге спортске игре), Стратегија ће своје деловање посебно усмерити на следеће приоритете: развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт; повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој и унапређење спортске рекреације; развој и унапређење врхунског спорта; развој и унапређење спортске инфраструктуре.

Улога Републике Србије у области спорта се првенствено остварује преко Министарства омладине и спорта, али и преко других државних органа и организација. Задатак Министарства је да системским активностима  предводи, инвестира и омогућава спортском систему Републике Србије да оствари циљеве и приоритете које је ова Стратегија дефинисала на начин да:

 •  успоставља јасне смернице, поставља изазове спортском сектору у подизању нивоа, признавању и усвајању најбоље праксе, вреднује успех, обједињује и координира целокупан систем спорта у Републици Србији
 • ствара услове за подизање капацитета свих чинилаца спортског система, прати и помаже организацију врхунских спортских такмичења, ради на развоју и унапређењу услова за бављење спортом, првенствено спортске инфраструктуре, подиже капацитете свих ресурса у спорту, подржава програме који се баве унапређењем система спорта посебно водећи рачуна да се све области спорта развијају и унапређују и, коначно, бави се  истраживањима и прати примере добре праксе
 • прати успехе целокупног система спорта у Републици Србији и транспарентно финансира спортске организације којима је буџет извор средстава и то на основу јасних критеријума и подноси извештаје о коришћењу средстава из  фондова пореских обвезника

До 2018. године путем реализације ове стратегије очекивани исходи су да:

 • више деце и омладине школског узраста учествује у физичком вежбању и организованим спортским активностима унутар школског спорта
 • више деце и омладине буде укључено у систем спорта преко спортских организација и савеза
 • више грађана Републике Србије буде укључено у физичко вежбање у оквиру организација у области спорта и кроз различите видове неорганизованог бављења спортом
 • више волонтера буде укључено у активности у спорту
 • спортисти Републике Србије освоје већи број медаља на великим међународним спротским такмичењима, посебно на Олимпијским и Параолимпијским играма
 • се повећа број спортиста и организација у области спорта који могу равноправно и са успехом учествовати на међународним спортским такмичењима
 • се унапреди стручни рад у спорту и да се квалитет рада организација у области спорта битно унапреди, првенствено кроз повећање броја стручно школованих и стручно оспособљених спортских стручњака и стручњака у спорту
 • се унапреди кохерентност система финансирања спорта на свим нивоима јавних власти, укључујући прецизније и јасније дефинисање критеријума и процедура за транспарентно финансирање програма у области спорта
 • се успостави систем самоодрживости спортских организација, унапређењем и јачањем партнерства између спортског и пословног сектора
 • се успостави системско планирање развоја спортских грана од стране надлежних националних спортских савеза
 • се развије војни спорт који постиже врхунске резултате у систему ЦИСМ
 • се повећа учешће особа са инвалидитетом, како у области врхунског спорта, тако и у области рекреативног вежбања
 • се унапреди систем доброг руковођења и управљања у спорту поштујући индикаторе утврђене на нивоу Савета Европе и Европске спортске комисије
 • се повећа капацитет свих чинилаца система спорта у Републици Србији кроз организовање обука за писање програма и пројекта, како на националном тако и на нивоу ЕУ
 • се више жена укључује како у бављење спортом, тако и у руководећи рад у организацијама у области спорта, укључујући и учешће најмање једне четвртине жена у управним органима и телима организација у области спорта
 • се омогући боља координација између свих чинилаца спортског система у Републици Србији и поштовање свих прописа и аката који регулишу област спорта, укључујући успостављање веће контроле примене и реализације како ове Стратегије, тако и функционисање система спорта у свему у складу са законима и подзаконским актима у јединицама локалне самоуправе
 • све јединице локалне самоуправе имају усвојене програме развоја спорта на својој територији, усклађене са овом стратегијом, уз уважавање потреба и специфичности локалне средине
 • се побољша и унапреди постојећа и изгради недостајућа спортска инфраструктура, укључујући и завршетак започетих спортских објеката
 • спортске организације планирају и деле спортске ресурсе и објекте са другим спортским организацијама, посебно у случајевима када то умањује трошкове и обезбеђује боље услуге за све учеснике у систему спорта
 • се смањи присуство и утицај негативних појава у спорту
 • се повеже спорт са осталим областима друштвеног живота
 • се обезбеди сарадња и повезаност науке и спорта
 • се заједно са медијима промовишу праве вредности и приближи значај бављења спортом свим грађанима Републике Србије
 • се и на даље интензивира и унапређује ангажовање представника Републике Србије у међународним телима, нарочито у Савету Европе, како би се обезбедило активно учешће у креирању политике за борбу против негативних појава у спорту и исто имплементирало у национални режим
 • се образује Фонд за развој спорта
 • се унапреди правни оквир за рад физичких лица и организација у области спорта

Очекивани исходи би се у кључним областима спорта могли процентуално, оквирно, квантификовати на следећи начин:

 • повећан број деце и омладине која се организовано баве спортом, односно спортским активностима за 15-20% до 2018. године
 • повећан број деце и младих који се баве школским и универзитетским спортом за 10-15% до 2018. године
 • повећан број рекреативаца и учесника масовног спорта, укључујући и стара лица, за 50-60% до 2018. године
 •  повећан број особа са инвалидитетом које су укључене у спортске активности за 30-50% до 2018. године
 • повећан број жена које се баве спортским активностима за 10-15% до 2018. године
 • повећан број врхунских спортских резултата на међународним спортским такмичењима за 10-20% до 2018. године
 • број организација у области спорта чији се програми финансирају из буџета Републике Србије до 2018. године остаје на достигнутом нивоу, уз могуће повећање до 5%
 • број међународних спортских такмичења која се организују у Републици Србији остаје на достигнутом нивоу, уз евентуално повећање до 5%
 • повећан број реализованих спортских кампова за 5% до 2018. године, уз повећање броја спортиста учесника тих кампова за 20%
 • број стипендираних категорисаних спортиста који се стипендирају за спортско усавршавање остаје на достигнутом нивоу, уз евентуално повећање до 5%
 • повећан број квалификованих спортских стручњака ангажованих у организацијама у области спорта за најмање 20%
 • повећан број волонтера ангажованих у организацијама у области спорта и организацији спортских приредаба за најмање 20% до 2018. године
 • смањен број негативних појава у спорту за најмање 50% до 2018. године

Текст Стратегије можете преузети ОВДЕ.

Текст Акционог плана можете преузети ОВДЕ.

Top