Raspisan javni poziv za prijavu jedinica lokalnih samouprava radi učešća u programu-projektu: Završetak izgradnje sportskih objekata na teritoriji Republike Srbije „Završi započeto”

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

RASPISUJE JAVNI POZIV

ZA PRIJAVU JEDINICA LOKALNIH SAMOUPRAVA RADI UČEŠĆA U PROGRAMU-PROJEKTU:

ZAVRŠETAK IZGRADNjE SPORTSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZAVRŠI ZAPOČETO

Ministarstvo omladine i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo) objavljuje realizaciju programa-projekta Završetak izgradnje sportskih objekata na teritoriji Republike Srbije. Ovim projektom predviđeno je finansiranje radova na sportskim objektima čija izgradnja je započeta ali nije završena.

Osnovni cilj projekta je stvaranje uslova za korišćenje sportskih objekata od svih segmenata populacije.

Sredstva za finansiranje projekta biće planirana u budžetu Ministarstva za 2017. godinu, na poziciji 511 – Zgrade i građevinski objekti.

Kriterijumi koje podnosilac programa-projekta treba da ispuni

Predlog programa-projekta, na osnovu člana 116. stav 5. Zakona, podnosi vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ili sportskog objekta uz saglasnost vlasnika zemljišta, odnosno sportskog objekta.

Opremanje sportskog objekta podrazumeva opremu koja se ugrađuje u sportski objekat i sa njim čini funkcionalnu tehničko – tehnološku celinu.

Kriterijumi u pogledu odabira programa-projekata

Predlog programa-projekta mora da zadovoljava kriterijume utvrđene u članu 8. stav 1. Pravilnika, i to:

 • da doprinosi ostvarivanju opšteg interesa u oblasti sporta utvrđenog čl. 112. st. 1 tač. 3) Zakona;

 • da je u skladu sa Zakonom i Strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014-2018. („Službeni glasnik RS“, br. 1/2015);

 • da je od nacionalnog značaja, odnosno od interesa za celu Republiku Srbiju ili šireg regionalnog značaja;

 • da je u skladu sa sportskim pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza;

 • da se realizuje u Republici Srbiji;

 • da je u skladu sa principima utvrđenim u dokumentima međunarodnih organizacija čija je članica Republika Srbija;

 • da ima značajan i dugotrajan uticaj na razvoj sporta u Republici Srbiji;

 • da će se realizovati u 2017. godini;

 • da je obezbeđeno najmanje 10% od ukupnih troškova programa iz sopstvenih sredstava ili nekog drugog izvora.

U postupku odobravanja programa-projekta pored navedenih kriterijuma ceni se ispunjenost kriterijuma utvrđenih u članu 41. Pravilnika, i to:

 • da za planirane aktivnosti postoji potrebna dokumentacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja sportskih objekata;

 • da sportski objekat ispunjava uslove propisane aktom kojim su uređeni uslovi za obavljanje sportskih delatnosti, u skladu sa Zakonom;

 • da je u pitanju sportski objekat koji je od posebnog značaja za razvoj sporta na širem području Republike Srbije, naročito s obzirom na regionalnu pokrivenost, multifunkcionalnost, mogućnost organizovanja velikih sportskih takmičenja, obim korišćenja i broj korisnika, kao i razvijenost jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi;

 • da su radovi na izgradnji sportskog objekta predviđeni odgovarajućom urbanističko-planskom dokumentacijom;

 • da je predmer i predračun radova na izgradnji urađen i overen od strane stručnog lica;

 • da je sportski objekat u javnoj svojini Republike Srbije;

 • da nosilac programa iz sopstvenih sredstava snosi troškove pripremnih radova, izrade tehničke dokumentacije, angažovanja stručnog nadzora, tehničkog prijema, uknjižbe.

Dokumentacija koju treba dostaviti

Podnosilac predloga programa-projekta je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

Osnovna dokumentacija:

 1. Propratno pismo potpisano od ovlašćenog lica u kojem su navedene najosnovnije informacije o podnosiocu i predloženom programu-projektu, sa obrazloženjem (naziv, vremensko trajanje, finansijski iznos traženih sredstava);

 2. Obrazac predloga programa–projekta (aplikacioni formular - Obrazac 3 – Predlog programa-projekta za završetak izgradnje sportskog objekta, programa kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta kroz izgradnju, čitko popunjenom (otkucanom ili odštampanom), jezikom i pismom u službenoj upotrebi.

Prateća dokumentacija:

Uz predlog programa-projekta izgradnje i održavanja sportskog objekta mora biti priložena dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost propisanih uslova i kriterijuma prema zakonu kojim se uređuje oblast planiranja i izgradnje, kao i dokumentacija o sprovođenju programa, i to:

 • predmer i predračun radova za završetak objekta ažuriran u skladu sa tržišnim cenama u momentu podnošenja prijave, overen potpisom i pečatom licenciranog inženjera;

 • izvod iz posedovnog lista za zemljište i objekat;

 • odgovarajuće odobrenje nadležnog organa za izvođenje radova na predmetnom objektu;

 • glavni projekat prema zakonu kojim se uređuje oblast planiranja i izgradnje;

 • okončana ili poslednja privremena situacija za izvršene radove i izveštaj nadzornog organa – kod fazne izgradnje, odnosno u slučaju nadovezivanja na prethodno izvedene radove;

 • druga dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost propisanih uslova i kriterijuma prema zakonu kojim se uređeuje oblast planiranja i izgradnje, kao i dokumentacija o sprovođenju programa (kopija plana sa ucrtanim temeljom objekta i sl.);

 • izveštaj nadzornog organa o izvedenim radovima – presek stanja;

 • zapisnik o primopredaji izvedenih radova;

 • pozitivan izveštaj Komisije za tehnički pregled o izvedenim radovima odnosno Komisije za proveru bezbednosti i sigurnosti izvedenih radova;

 • izjava odgovornog lica da ne postoji spor po prethodno zaključenim ugovorima za izvedene radove.

Način prijavljivanja programa-projekta

Sva obavezna i prateća dokumentacija mora biti dostavljena Ministarstvu u zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu, preporučenom poštom, kurirom, ili lično, na adresu Ministarstva.

Predlog programa-projekta čija je prijava poslata u više koverata, tj. paketa neće bite uzeta u obzir.

Prednja strana koverte sa predlogom programa-projekta mora sadržati najmanje sledeće podatke:

1) naziv programa-projekta kojim se ostvaruje opšti interesu oblasti sporta;

2) naziv podnosioca predloga;

3) adresa podnosioca predloga.

Obrazac za prijavljivanje predloga programa-projekata dostupan je u Ministartsvu ili na internet sajtu Ministarstva na adresi: www.mos.gov.rs .

Predlog programa-projekata se šalje poštom na adresu:

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070 Novi Beograd

Sa naznakom:

ZA KONKURS

PREDLOG PRIJAVE PROGRAMA–PROJEKTA

ZA ZAVRŠETAK IZGRADNjE SPORTSKOG OBJEKTA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZAVRŠI ZAPOČETO”

Za dodatne informacije možete se obratiti putem elektronske pošte na e-mail: projekti@mos.gov.rs

KRAJNjI ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA JE DO 1. AVGUSTA 2016. GODINE

Kriterijumi za vrednovanje programa-projekata

1. Potpunost i ispravnost dostavljene dokumentacije i stepen spremnosti programa-projekta za realizaciju;

2. Usklađenost programa-projekta za ciljevima Strategije razvoja sporta;

3. Procentualno učešće programa-projekta u odnosu na raspoloživa sredstava u budžetu Ministarstva omladine i sporta za realizaciju ovog programa;

4. Stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave;

5. Broj stanovnika naselja (opštine/grada) na osnovu poslednjeg popisa stanovništva;

6. Broj realizovanih programa-projekata na teritoriji jedinice lokalne samouprave koji su finansirani/sufinansirani od strane Ministarstva omladine i sporta (na osnovu evidencije Ministarstva omladine i sporta 2007-2016.);

7. Godina realizacije poslednjeg programa-projekta na teritoriji jedinice lokalne samouprave koji je finansiran/sufinansiran od strane Ministarstva omladine i sporta (na osnovu evidencije Ministarstva omladine i sporta 2007-2016.);

8. Datum početka izgradnje sportskog objekta (na osnovu datuma prijave početka radova ili izdavanja građevinske dozvole).

Top