Raspisan javni poziv za godišnje programe–projekte u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata na području Republike Srbije

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

RASPISUJE JAVNI POZIV

ZA GODIŠNjE PROGRAME–PROJEKTE

U OBLASTI SPORTA KROZ IZGRADNjU, OPREMANjE I ODRŽAVANjE SPORTSKIH OBJEKATA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRBIJE

Godišnji programi–projekti moraju biti iz oblasti opšteg interesa u oblasti sporta utvrđenih članom 112. stav 1. tač. 3) Zakona o sportu: Izgradnja, opremanje i održavanje sportskih objekata koji su od značaja za razvoj sporta na celom području Republike Srbije, vodeći računa o regionalnoj pokrivenosti i stepenu razvoja sportske infrastrukture u jedinicama lokalne samouprave.

Sredstva za finansiranje programa–projekata biće planirana u budžetu Ministarstva omladine i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo) za 2017. godinu, na poziciji 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti. Ova sredstva, na osnovu Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Služebeni glasnik RS, br. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – usklađeni din. izn. i 125/14 – usklađeni din. izn.), namenjena su za finansiranje programa–projekata jedinica lokalnih samouprava iz četvrte grupe razvijenosti.

Kriterijumi koje podnosilac programa–projekta treba da ispuni

Predlog programa-projekta, na osnovu člana 116. stav 5. Zakona, podnosi vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ili sportskog objekta uz saglasnost vlasnika zemljišta, odnosno sportskog objekta.

Opremanje sportskog objekta podrazumeva opremu koja se ugrađuje u sportski objekat i sa njim čini funkcionalnu tehničko – tehnološku celinu.

Održavanje sportskog objekta, podrazumeva kapitalno održavanje u smislu izvođenja radova na rekonstrukciji, dogradnji, adaptaciji i sanaciji sportskih objekata.

Kriterijumi u pogledu odabira programa–projekata

Predlog programa–projekta mora da zadovoljava kriterijume utvrđene u članu 8. stav 1. Pravilnika, i to:

 • da doprinosi ostvarivanju opšteg interesa u oblasti sporta utvrđenog čl. 112. st. 1 tač. 3) Zakona;

 • da je u skladu sa Zakonom i Strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014-2018. („Službeni glasnik RS“, br. 1/2015);

 • da je u skladu sa sportskim pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza;

 • da se realizuje u Republici Srbiji;

 • da je u skladu sa principima utvrđenim u dokumentima međunarodnih organizacija čija je članica Republika Srbija;

 • da ima značajan i dugotrajan uticaj na razvoj sporta u Republici Srbiji;

 • da će se realizovati u 2017. godini;

 • da je obezbeđeno najmanje 10% od ukupnih troškova programa iz sopstvenih sredstava ili nekog drugog izvora.

U postupku odobravanja programa–projekta pored navedenih kriterijuma ceni se ispunjenost kriterijuma utvrđenih u članu 41. Pravilnika, i to:

 • da za planirane aktivnosti postoji potrebna dokumentacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja sportskih objekata;

 • da je obezbeđena lokacija za izgradnju sportskog objekta;

 • da sportski objekat ispunjava uslove propisane aktom kojim su uređeni uslovi za obavljanje sportskih delatnosti, u skladu sa Zakonom;

 • da je sportski objekat upisan u matičnu evidenciju sportskih objekata , u skladu sa Zakonom;

 • da je u pitanju kapitalno održavanje sportskog objekta (rekonstrukcija, dogradnja, adaptacija i sanacija);

 • da su radovi na izgradnji i kapitalnom održavanju sportskog objekta predviđeni odgovarajućom urbanističko-planskom dokumentacijom;

 • da je predmer i predračun radova na izgradnji, odnosno održavanju sportskog objekta urađen i overen od strane stručnog lica;

 • da je zemljište na kojem se planira izgradnja novog sportskog objekta u javnoj svojini;

 • da je sportski objekat u javnoj svojini;

 • da nosilac programa iz sopstvenih sredstava snosi troškove pripremnih radova, izrade tehničke dokumentacije, angažovanja stručnog nadzora, tehničkog prijema, uknjižbe.

Dokumentacija koju treba dostaviti

Podnosilac predloga programa–projekta je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

Osnovna dokumentacija:

 1. Propratno pismo ovlašćenog lica u kome su navedene najosnovnije informacije o podnosiocu i predloženom programu–projektu, sa obrazloženjem (naziv, vremensko trajanje, finansijski iznos traženih sredstava);

 2. Obrazac predloga programa–projekta (aplikacioni formular – Obrazac 3 – Predlog godišnjeg programa kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata), čitko popunjenom (otkucanom ili odštampanom), jezikom i pismom u službenoj upotrebi.

Prateća dokumentacija:

Uz predlog programa–projekta izgradnje i održavanja sportskog objekta mora biti priložena dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost propisanih uslova i kriterijuma prema zakonu kojim se uređuje oblast planiranja i izgradnje, kao i dokumentacija o sprovođenju programa, i to:

 • predmer i predračun radova ažuriran u skladu sa tržišnim cenama u momentu podnošenja prijave, overen potpisom i pečatom od strane licenciranog inženjera;

 • izvod iz posedovnog lista za zemljište i objekat;

 • lokacijski uslovi, građevinska dozvola ili rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na adaptaciji ili sanaciji sportskog objekta;

 • glavni projekat prema zakonu kojim se uređuje oblast planiranja i izgradnje;

 • okončana ili poslednja privremena situacija za izvršene radove i izveštaj nadzornog organa – kod fazne izgradnje, odnosno u slučaju nadovezivanja na prethodno izvedene radove;

 • druga dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost propisanih uslova i kriterijuma prema zakonu kojim se uređeuje oblast planiranja i izgradnje, kao i dokumentacija o sprovođenju programa (kopija plana sa ucrtanim objektom ukoliko se radi o kapitalnom održavanju, upotrebna dozvola i sl.).

Način prijavljivanja programa–projekta

Sva obavezna i prateća dokumentacija mora biti dostavljena Ministarstvu u zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu, preporučenom poštom, kurirom, ili lično, na adresu Ministarstva.

Predlog programa-projekta čija je prijava poslata u više koverata, tj. paketa neće bite uzeta u obzir.

Prednja strana koverte sa predlogom programa-projekta mora sadržati najmanje sledeće podatke:

1) naziv godišnjeg programa–projekta kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta;

2) naziv podnosioca predloga;

3) adresa podnosioca predloga.

Obrazac za prijavljivanje predloga programa–projekata dostupan je u Ministartsvu ili na internet sajtu Ministarstva na adresi: www.mos.gov.rs

Predlog programa-projekata se šalje poštom na adresu:

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070 Novi Beograd

Sa naznakom:

ZA KONKURS

PREDLOG PRIJAVE

ZA GODIŠNjE PROGRAME–PROJEKTE

U OBLASTI SPORTA KROZ IZGRADNjU, OPREMANjE I ODRŽAVANjE SPORTSKIH OBJEKATA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRBIJE

Za dodatne informacije možete se obratiti putem elektronske pošte na e-mail: projekti@mos.gov.rs

KRAJNjI ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA JE DO 1. AVGUSTA 2016. GODINE

Kriterijumi za vrednovanje programa-projekata

1. Potpunost i ispravnost dostavljene dokumentacije i stepen spremnosti programa-projekta za realizaciju;

2. Usklađenost programa-projekta za ciljevima Strategije razvoja sporta;

3. Procentualno učešće programa-projekta u odnosu na raspoloživa sredstava u budžetu Ministarstva omladine i sporta za realizaciju ovog programa;

4. Stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave;

5. Broj stanovnika naselja (opštine/grada) na osnovu poslednjeg popisa stanovništva;

6. Broj realizovanih programa-projekata na teritoriji jedinice lokalne samouprave koji su finansirani/sufinansirani od strane Ministarstva omladine i sporta (na osnovu evidencije Ministarstva omladine i sporta 2007-2016.);

7. Godina realizacije poslednjeg programa-projekta na teritoriji jedinice lokalne samouprave koji je finansiran/sufinansiran od strane Ministarstva omladine i sporta sporta (na osnovu evidencije Ministarstva omladine i sporta 2007-2016.).

Top