Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности – Услуга осигурања запослених (јавна набавка број 2/2015)

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

Михајла Пупина 2

објављује

П О З И В

за подношење понуда за јавну набавку мале вредности – услуга

Услуга осигурања запослених

 (јавна набавка број 2/2015)

 1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, Београд; интернет адреса: www.mos.gov.rs;
 2. Врста наручиоца: орган државне управе;
 3. Врста поступка јавне набавке: предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке ради закључења уговора о јавној набавци;
 4. Врста предмета јавне набавке: услуге - 66512000 – Услуге осигурања од незгоде и услуге здравственог осигурања;
 5. Критеријум: најнижа понуђена цена. У случају да две или више понуда буду имале исту цену, као најповољнија понуда ће се изабрати понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења менице од уговореног рока за коначно извршење посла;
 6. Опис предмета јавне набавке: Услуга је колективно осигурање запослених, а осигурани случајеви и осигуране су:
 • Смрт услед несрећног случаја – 700.000,00 динара;
 • Смрт услед болести – 300.000,00 динара;
 • Инвалидитет – 1.400.000,00 динара;
 • Трошкови лечења – 50.000,00 динара;
 • Дневна надокнада – 250,00 динара;

као и:

 • За случај теже болести – 100.000,00 динара;
 • Хируршке интервенције – 100.000,00 динара.
 1. Начин преузимање конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација може се преузети лично уз овлашћење без накнаде у просторијама Министарства за омладину и спорт, Булевар Михајла Пупина 2, Београд, канцеларија 15 од 12.00 до 16.00 часова, или на Порталу управе за јавне набавке и на интернет страници наручиоца www.mos.gov.rs; конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.
 2. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда. Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште. на адресу: Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, Београд, – писарница, са назнаком:  „ПОНУДА   ЗА  ЈАВНУ  НАБАВКУ УСЛУГА  –  УСЛУГА ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ, ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ  2/2015  –  НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. Понуде се достављају у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. У случају да понуду подноси група понуђача, потребно је на коверти назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. Понуда мора да важи минимум 60 (шездесет) дана од дана јавног отварања понуда;
 3. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 17.03.2015. године у 09,30 часова.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 17.03.2015. године у 10,00 часова, у просторијама Министарства за омладину и спорт, Булевар Михајла Пупина 2, Београд.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учествовати само овлашћени представници понуђача, који ће своја овлашћења предати Комисији пре отварања понуда. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача;

 1. Рок за доношење одлуке: Наручилац ће донети одлуку у року од 10 дана од дана отварања понуда;
 2. Лице за контакт Александра Лазаревић, e-mail: aleksandra.lazarevic@mos.gov.rs, телефон: 011/3117581.
Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.
Top