Објављени јавни конкурси за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора

расписује

ЈАВНЕ КОНКУРСЕ

ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА 

ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА:

1. Jавни конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу

2. Jавни конкурс за програме и пројекте подршке младима у запошљавању

3. Jавни конкурс за програме и пројекте подршке младима у образовању, васпитању, безбедности, здрављу и партиципацији

4. Jавни конкурс за развој и спровођење омладинске политике

Право учешћа на конкурсима:

Право учешћа на конкурсу 1 имају локалне самоуправе које имају основану канцеларију за младе, у складу са чланом 22. Закона о младима;

Право учешћа на конкурсима 2, 3 и 4 имају удружења младих, удружења за младе и њихови савези који су регистровани на територији Републике Србије; који су уписани у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења зa младе и њихових савеза, у складу са Правилником о садржини и начину вођења јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза („Службени гласник РС”, број 1/12) коју води Министарство омладине и спорта.

Начин пријављивања на конкурс:

Пријаве се могу поднети електронски или путем поште. У случају подношења више истих пријава, разматраће се само последња благовремена.

Рок и начин достављања програма или пројекта:

Рок за достављање предлога пројеката је 15 дана од дана објављивања конкурса, односно до 19. марта 2016. године. Пријаву електронским путем је могуће поднети до 19. марта 2016. године, до 23:59 часова, а конкурсна документација која се предаје на писарницу министарства или шаље поштом (обичном поштом, пост експрес, курирском службом, доставном службом и сл.), ће бити благовремена ако буде примљена до 21. марта 2016. године до 15:30 часова. Благовремена је и пријава послата препорученом пошиљком која је предата пошти до 21. марта 2016. године.

У случају електронске пријаве, подносиоцу ће након успешне потврде слања пријаве на конкурс бити достављен аутоматски мејл о пријему исте.

Пријаве послате поштом се достављају у једној запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, искључиво по правилима наведеним у смерницама за подносиоце програма. Конкурсна документација се предаје на писарницу министарства или поштом на адресу:

            Министарство омладине и спорта

            Сектор за омладину

            Булевар Михајла Пупина 2

            11070 Београд

На предњој страни коверте, у горњем левом углу, мора бити наведен назив и адреса подносиоца пријаве, назив и област конкурса. Испод адресе министарства мора бити наведена напомена: НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ИСТЕКА РОКА ЗА КОНКУРИСАЊЕ.

Конкурсна документација:

Конкурсна документација са Смерницама за подносиоце пројеката може се преузети овде:

1. Jавни конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу

2. Jавни конкурс за програме и пројекте подршке младима у запошљавању

3. Jавни конкурс за програме и пројекте подршке младима у образовању, васпитању, безбедности, здрављу и партиципацији

4. Jавни конкурс за развој и спровођење омладинске политике

и лично у Министарству омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, трећи спрат, канцеларија број 311.

За додатне информације можете се обратити на број телефона: + 381 11 311 33 19 или путем електронске поште на адресу: konkursi.omladina@mos.gov.rs.

Министарство ће током трајања конкурса, организовати „отворена врата” за консултације у вези објављених конкурса са заинтересованим подносиоцима пројеката у следећим терминима: 11. марта и 15. марта 2016. године у периоду од 12.30 до 15 часова.

Заинтересовани могу да се пријаве на мејл konkursi.omladina@mos.gov.rs уз напомену за који датум се пријављују. Након пријаве, министарство ће подносиоцима пријаве послати мејл са додатним детаљима.

ОВДЕ можете преузети преглед сугестија, коментара и питања достављених по позиву из најаве конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора.

Министарство омладине и спорта је 23. фебруара 2016. године због транспарентности процеса и омогућавања свим субјектима омладинске политике да дају свој допринос у припреми јавних конкурса и унапређењу конкурсне документације, објавило најаву јавних конкурса, која је садржала предлоге смерница и апликационих формулара за најављене конкурсе.

По разматрању свих приспелих питања, коментара и предлога, Министарство омладине и спорта је испитало и унапредило своје предлоге, поновним разматрањем и усвајањем једног броја сугестија. Захваљујемо на одзиву и доприносу у поступку припреме јавних конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора.

Top