Објављен нови круг јавних конкурса за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора

Министарство омладине и спорта у складу са Законом о младима („Службени гласник РС”, број 50/11), Правилником о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, бр. 8/12, 11/13 и 15/16) и Планом извршења Министарства омладине и спорта за 2016. годину, расписује

ЈАВНЕ КОНКУРСЕ

ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА  ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА:

1.Јавни конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу

2.Јавни конкурс за програме и пројекте за спровођење циљева Националне стратегије за младе

3.Jавни конкурс за развој и спровођење омладинске политике

Право учешћа на конкурсима:

Право учешћа на конкурсу 1 имају локалне самоуправе које имају основану канцеларију за младе, у складу са чланом 22. Закона о младима;

Право учешћа на конкурсима 2 и 3 имају удружења младих, удружења за младе и њихови савези који су регистровани на територији Републике Србије; који су уписани у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења зa младе и њихових савеза, у складу са Правилником о садржини и начину вођења јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза („Службени гласник РС”, број 1/12) коју води Министарство омладине и спорта.

Рок и начин пријављивања на конкурс:

Рок за достављање предлога пројеката је 15 дана од дана објављивања конкурса, односно до 16. августа 2016. године.

Конкурсна документација се предаје на писарницу министарства или шаље поштом (обичном поштом, пост експрес, курирском службом, пошиљком са потврђеним уручењем, доставном службом и сл.), с тим да је неопходно да конкурсна документација послата поштом стигне на писарницу у року за конкурисање, односно до 16. августа 2016. године до 15:30 часова. Благовремена је и пријава послата препорученом пошиљком (са ознаком „R” и бројем пошиљке) која је предата пошти у року за конкурисање (закључно са последњим даном рока за конкурисање, односно 16. августа 2016. године).

Пријаве се достављају у једној запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, искључиво по правилима наведеним у Смерницама за подносиоце програма или пројекта. Конкурсна документација се предаје на писарницу министарства или поштом на адресу:

Министарство омладине и спорта

Сектор за омладину

Булевар Михајла Пупина 2

11070 Београд

На предњој страни коверте, у горњем левом углу, мора бити наведен назив и адреса подносиоца пријаве, назив и област конкурса. Испод адресе министарства мора бити наведена напомена: НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ИСТЕКА РОКА ЗА КОНКУРИСАЊЕ.

Конкурсна документација:

Конкурсна документација са Смерницама за подносиоце пројеката може се преузети овде:

1. Јавни конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу

2. Јавни конкурс за програме и пројекте за спровођење циљева Националне стратегије за младе

3. Jавни конкурс за развој и спровођење омладинске политике 

и лично у Министарству омладине и спорта, Сектор за омладину, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, трећи спрат, канцеларија број 311.

За додатне информације можете се обратити на број телефона: 011/311 3319 или путем електронске поште на адресу: konkursi.omladina@mos.gov.rs.

Министарство ће током трајања конкурса организовати „отворена врата” за консултације у вези објављених конкурса са заинтересованим подносиоцима пројеката 8. августа 2016. године у периоду од 12.30 до 15 часова. Заинтересовани могу да се пријаве на мејл konkursi.omladina@mos.gov.rs. Након пријаве, министарство ће подносиоцима пријаве послати мејл са додатним детаљима.

Министарство омладине и спорта је 4. марта 2016. године објавило први круг јавних конкурса за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора и објавило резултате крајем маја/почетком јуна 2016. године. Резултате тих конкурса можете погледати ОВДЕ.

Top