Расписан јавни позив за пријаву јединица локалних самоуправа ради учешћа у програму-пројекту: Завршетак изградње спортских објеката на територији Републике Србије „Заврши започето”

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРИЈАВУ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА РАДИ УЧЕШЋА У ПРОГРАМУ-ПРОЈЕКТУ:

ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАВРШИ ЗАПОЧЕТО

Министарство омладине и спорта (у даљем тексту: Министарство) објављује реализацију програма-пројекта Завршетак изградње спортских објеката на територији Републике Србије. Овим пројектом предвиђено је финансирање радова на спортским објектима чија изградња је започета али није завршена.

Основни циљ пројекта је стварање услова за коришћење спортских објеката од свих сегмената популације.

Средства за финансирање пројекта биће планирана у буџету Министарства за 2017. годину, на позицији 511 – Зграде и грађевински објекти.

Критеријуми које подносилац програма-пројекта треба да испуни

Предлог програма-пројекта, на основу члана 116. став 5. Закона, подноси власник, односно корисник земљишта или спортског објекта уз сагласност власника земљишта, односно спортског објекта.

Опремање спортског објекта подразумева опрему која се уграђује у спортски објекат и са њим чини функционалну техничко – технолошку целину.

Критеријуми у погледу одабира програма-пројеката

Предлог програма-пројекта мора да задовољава критеријуме утврђене у члану 8. став 1. Правилника, и то:

 • да доприноси остваривању општег интереса у области спорта утврђеног чл. 112. ст. 1 тач. 3) Закона;

 • да је у складу са Законом и Стратегијом развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018. („Службени гласник РС“, бр. 1/2015);

 • да је од националног значаја, односно од интереса за целу Републику Србију или ширег регионалног значаја;

 • да је у складу са спортским правилима надлежног националног гранског спортског савеза;

 • да се реализује у Републици Србији;

 • да је у складу са принципима утврђеним у документима међународних организација чија је чланица Република Србија;

 • да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта у Републици Србији;

 • да ће се реализовати у 2017. години;

 • да је обезбеђено најмање 10% од укупних трошкова програма из сопствених средстава или неког другог извора.

У поступку одобравања програма-пројекта поред наведених критеријума цени се испуњеност критеријума утврђених у члану 41. Правилника, и то:

 • да за планиране активности постоји потребна документација у складу са законом којим се уређује планирање и изградња спортских објеката;

 • да спортски објекат испуњава услове прописане актом којим су уређени услови за обављање спортских делатности, у складу са Законом;

 • да је у питању спортски објекат који је од посебног значаја за развој спорта на ширем подручју Републике Србије, нарочито с обзиром на регионалну покривеност, мултифункционалност, могућност организовања великих спортских такмичења, обим коришћења и број корисника, као и развијеност јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази;

 • да су радови на изградњи спортског објекта предвиђени одговарајућом урбанистичко-планском документацијом;

 • да је предмер и предрачун радова на изградњи урађен и оверен од стране стручног лица;

 • да је спортски објекат у јавној својини Републике Србије;

 • да носилац програма из сопствених средстава сноси трошкове припремних радова, израде техничке документације, ангажовања стручног надзора, техничког пријема, укњижбе.

Документација коју треба доставити

Подносилац предлога програма-пројекта је обавезан да достави следећу документацију:

Основна документација:

 1. Пропратно писмо потписано од овлашћеног лица у којем су наведене најосновније информације о подносиоцу и предложеном програму-пројекту, са образложењем (назив, временско трајање, финансијски износ тражених средстава);

 2. Образац предлога програма–пројекта (апликациони формулар - Образац 3 – Предлог програма-пројекта за завршетак изградње спортског објекта, програма којим се остварује општи интерес у области спорта кроз изградњу, читко попуњеном (откуцаном или одштампаном), језиком и писмом у службеној употреби.

Пратећа документација:

Уз предлог програма-пројекта изградње и одржавања спортског објекта мора бити приложена документација којом се доказује испуњеност прописаних услова и критеријума према закону којим се уређује област планирања и изградње, као и документација о спровођењу програма, и то:

 • предмер и предрачун радова за завршетак објекта ажуриран у складу са тржишним ценама у моменту подношења пријаве, оверен потписом и печатом лиценцираног инжењера;

 • извод из поседовног листа за земљиште и објекат;

 • одговарајуће одобрење надлежног органа за извођење радова на предметном објекту;

 • главни пројекат према закону којим се уређује област планирања и изградње;

 • окончана или последња привремена ситуација за извршене радове и извештај надзорног органа – код фазне изградње, односно у случају надовезивања на претходно изведене радове;

 • друга документација којом се доказује испуњеност прописаних услова и критеријума према закону којим се уређеује област планирања и изградње, као и документација о спровођењу програма (копија плана са уцртаним темељом објекта и сл.);

 • извештај надзорног органа о изведеним радовима – пресек стања;

 • записник о примопредаји изведених радова;

 • позитиван извештај Комисије за технички преглед о изведеним радовима односно Комисије за проверу безбедности и сигурности изведених радова;

 • изјава одговорног лица да не постоји спор по претходно закљученим уговорима за изведене радове.

Начин пријављивања програма-пројекта

Сва обавезна и пратећа документација мора бити достављенa Министарству у запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, препорученом поштом, куриром, или лично, на адресу Министарства.

Предлог програма-пројекта чија је пријава послата у више коверата, тј. пакета неће бите узета у обзир.

Предња страна коверте са предлогом програма-пројекта мора садржати најмање следеће податке:

1) назив програма-пројекта којим се остварује општи интересу области спорта;

2) назив подносиоца предлога;

3) адреса подносиоца предлога.

Образац за пријављивање предлога програма-пројеката доступан је у Министартсву или на интернет сајту Министарства на адреси: www.mos.gov.rs .

Предлог програма-пројеката се шаље поштом на адресу:

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

Булевар Михајла Пупина 2

11070 Нови Београд

Са назнаком:

ЗА КОНКУРС

ПРЕДЛОГ ПРИЈАВЕ ПРОГРАМА–ПРОЈЕКТА

ЗА ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАВРШИ ЗАПОЧЕТО”

За додатне информације можете се обратити путем електронске поште на e-mail: projekti@mos.gov.rs

КРАЈЊИ РОК ЗА ДОСТАВУ ПРИЈАВА ЈЕ ДО 1. АВГУСТА 2016. ГОДИНЕ

Критеријуми за вредновање програма-пројеката

1. Потпуност и исправност достављене документације и степен спремности програма-пројекта за реализацију;

2. Усклађеност програма-пројекта за циљевима Стратегије развоја спорта;

3. Процентуално учешће програма-пројекта у односу на расположива средстава у буџету Министарства омладине и спорта за реализацију овог програма;

4. Степен развијености јединице локалне самоуправе;

5. Број становника насеља (општинe/градa) на основу последњег пописа становништва;

6. Број реализованих програма-пројеката на територији јединице локалне самоуправе који су финансирани/суфинансирани од стране Министарства омладине и спорта (на основу евиденције Министарства омладине и спорта 2007-2016.);

7. Година реализације последњег програма-пројекта на територији јединице локалне самоуправе који је финансиран/суфинансиран од стране Министарства омладине и спорта (на основу евиденције Министарства омладине и спорта 2007-2016.);

8. Датум почетка изградње спортског објекта (на основу датума пријаве почетка радова или издавања грађевинске дозволе).

Top