Расписан јавни позив за годишње програме–пројекте у области спорта кроз изградњу, опремање и одржавање спортских објеката на подручју Републике Србије

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ГОДИШЊЕ ПРОГРАМЕ–ПРОЈЕКТЕ

У ОБЛАСТИ СПОРТА КРОЗ ИЗГРАДЊУ, ОПРЕМАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Годишњи програми–пројекти морају бити из области општег интереса у области спорта утврђених чланом 112. став 1. тач. 3) Закона о спорту: Изградња, опремање и одржавање спортских објеката који су од значаја за развој спорта на целом подручју Републике Србије, водећи рачуна о регионалној покривености и степену развоја спортске инфраструктуре у јединицама локалне самоуправе.

Средства за финансирање програма–пројеката биће планирана у буџету Министарства омладине и спорта (у даљем тексту: Министарство) за 2017. годину, на позицији 463 – Трансфери осталим нивоима власти. Ова средства, на основу Закона о финансирању локалне самоуправе („Служебени гласник РС, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин. изн. и 125/14 – усклађени дин. изн.), намењена су за финансирање програма–пројеката јединица локалних самоуправа из четврте групе развијености.

Критеријуми које подносилац програма–пројекта треба да испуни

Предлог програма-пројекта, на основу члана 116. став 5. Закона, подноси власник, односно корисник земљишта или спортског објекта уз сагласност власника земљишта, односно спортског објекта.

Опремање спортског објекта подразумева опрему која се уграђује у спортски објекат и са њим чини функционалну техничко – технолошку целину.

Одржавање спортског објекта, подразумева капитално одржавање у смислу извођења радова на реконструкцији, доградњи, адаптацији и санацији спортских објеката.

Критеријуми у погледу одабира програма–пројеката

Предлог програма–пројекта мора да задовољава критеријуме утврђене у члану 8. став 1. Правилника, и то:

 • да доприноси остваривању општег интереса у области спорта утврђеног чл. 112. ст. 1 тач. 3) Закона;

 • да је у складу са Законом и Стратегијом развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018. („Службени гласник РС“, бр. 1/2015);

 • да је у складу са спортским правилима надлежног националног гранског спортског савеза;

 • да се реализује у Републици Србији;

 • да је у складу са принципима утврђеним у документима међународних организација чија је чланица Република Србија;

 • да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта у Републици Србији;

 • да ће се реализовати у 2017. години;

 • да је обезбеђено најмање 10% од укупних трошкова програма из сопствених средстава или неког другог извора.

У поступку одобравања програма–пројекта поред наведених критеријума цени се испуњеност критеријума утврђених у члану 41. Правилника, и то:

 • да за планиране активности постоји потребна документација у складу са законом којим се уређује планирање и изградња спортских објеката;

 • да је обезбеђена локација за изградњу спортског објекта;

 • да спортски објекат испуњава услове прописане актом којим су уређени услови за обављање спортских делатности, у складу са Законом;

 • да је спортски објекат уписан у матичну евиденцију спортских објеката , у складу са Законом;

 • да је у питању капитално одржавање спортског објекта (реконструкција, доградња, адаптација и санација);

 • да су радови на изградњи и капиталном одржавању спортског објекта предвиђени одговарајућом урбанистичко-планском документацијом;

 • да је предмер и предрачун радова на изградњи, односно одржавању спортског објекта урађен и оверен од стране стручног лица;

 • да је земљиште на којем се планира изградња новог спортског објекта у јавној својини;

 • да је спортски објекат у јавној својини;

 • да носилац програма из сопствених средстава сноси трошкове припремних радова, израде техничке документације, ангажовања стручног надзора, техничког пријема, укњижбе.

Документација коју треба доставити

Подносилац предлога програма–пројекта је обавезан да достави следећу документацију:

Основна документација:

 1. Пропратно писмо овлашћеног лица у коме су наведене најосновније информације о подносиоцу и предложеном програму–пројекту, са образложењем (назив, временско трајање, финансијски износ тражених средстава);

 2. Образац предлога програма–пројекта (апликациони формулар – Образац 3 – Предлог годишњег програма којим се остварује општи интерес у области спорта кроз изградњу, опремање и одржавање спортских објеката), читко попуњеном (откуцаном или одштампаном), језиком и писмом у службеној употреби.

Пратећа документација:

Уз предлог програма–пројекта изградње и одржавања спортског објекта мора бити приложена документација којом се доказује испуњеност прописаних услова и критеријума према закону којим се уређује област планирања и изградње, као и документација о спровођењу програма, и то:

 • предмер и предрачун радова ажуриран у складу са тржишним ценама у моменту подношења пријаве, оверен потписом и печатом од стране лиценцираног инжењера;

 • извод из поседовног листа за земљиште и објекат;

 • локацијски услови, грађевинска дозвола или решење којим се одобрава извођење радова на адаптацији или санацији спортског објекта;

 • главни пројекат према закону којим се уређује област планирања и изградње;

 • окончана или последња привремена ситуација за извршене радове и извештај надзорног органа – код фазне изградње, односно у случају надовезивања на претходно изведене радове;

 • друга документација којом се доказује испуњеност прописаних услова и критеријума према закону којим се уређеује област планирања и изградње, као и документација о спровођењу програма (копија плана са уцртаним објектом уколико се ради о капиталном одржавању, употребна дозвола и сл.).

Начин пријављивања програма–пројекта

Сва обавезна и пратећа документација мора бити достављена Министарству у запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, препорученом поштом, куриром, или лично, на адресу Министарства.

Предлог програма-пројекта чија је пријава послата у више коверата, тј. пакета неће бите узета у обзир.

Предња страна коверте са предлогом програма-пројекта мора садржати најмање следеће податке:

1) назив годишњег програма–пројекта којим се остварује општи интерес у области спорта;

2) назив подносиоца предлога;

3) адреса подносиоца предлога.

Образац за пријављивање предлога програма–пројеката доступан је у Министартсву или на интернет сајту Министарства на адреси: www.mos.gov.rs

Предлог програма-пројеката се шаље поштом на адресу:

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

Булевар Михајла Пупина 2

11070 Нови Београд

Са назнаком:

ЗА КОНКУРС

ПРЕДЛОГ ПРИЈАВЕ

ЗА ГОДИШЊЕ ПРОГРАМЕ–ПРОЈЕКТЕ

У ОБЛАСТИ СПОРТА КРОЗ ИЗГРАДЊУ, ОПРЕМАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

За додатне информације можете се обратити путем електронске поште на e-mail: projekti@mos.gov.rs

КРАЈЊИ РОК ЗА ДОСТАВУ ПРИЈАВА ЈЕ ДО 1. AВГУСТА 2016. ГОДИНЕ

Критеријуми за вредновање програма-пројеката

1. Потпуност и исправност достављене документације и степен спремности програма-пројекта за реализацију;

2. Усклађеност програма-пројекта за циљевима Стратегије развоја спорта;

3. Процентуално учешће програма-пројекта у односу на расположива средстава у буџету Министарства омладине и спорта за реализацију овог програма;

4. Степен развијености јединице локалне самоуправе;

5. Број становника насеља (општинe/градa) на основу последњег пописа становништва;

6. Број реализованих програма-пројеката на територији јединице локалне самоуправе који су финансирани/суфинансирани од стране Министарства омладине и спорта (на основу евиденције Министарства омладине и спорта 2007-2016.);

7. Година реализације последњег програма-пројекта на територији јединице локалне самоуправе који је финансиран/суфинансиран од стране Министарства омладине и спорта спорта (на основу евиденције Министарства омладине и спорта 2007-2016.).

Top