Poziv naučno-istraživačkim organizacijama za sprovođenje istraživanja u oblasti omladinskog preduzetništva

Istraživanje na temu: „Analiza regulatornog okvira preduzetništva tri najperspektivnije delatnosti, sa predlogom pojednostavljenja poslovanja za mlade preduzetnike”, treba da pruži pregled trenutnog stanja i najboljih mogućnosti za unapređenje poslovnog ambijenta mladih u tri delatnosti ― kreativne industrije, informaciono komunikacione tehnologije i usluge u poljoprivredi, u skladu sa iskustvima dobre prakse najmanje tri zemlje. Preporuke i zaključci istraživanja treba da ukažu na najpoželjnije, ali istovremeno i realistične, izmene regulatornog okvira i administrativnih zahteva, kao i predlog olakšica koje će doprineti smanjenju administrativnih obaveza privrednih subjektata u ovim delatnostima, što bi dugoročno doprinelo poboljšanju uslova poslovanja postojećih i osnivanju novih privrednih subjekata, posebno među mladima.

Imajući u vidu da je visoka nezaposlenost najveći problem sa kojima se mladi u Srbiji suočavaju, prvi cilj Nacionalne strategije za mlade (2015-2025) odražava strateški prioritet Vlade da podrži zapošljavanje i preduzetništvo među mladima. Takođe, Vlada Republike Srbije je 2016. godinu proglasila godinom preduzetništva što je dodatni podsticaj da se u narednom periodu još intenzivnije radi na stvaranju stimulativnih uslova za mlade koji žele da realizujusvoj preduzetniči poduhvat.

Projekat PERFORM sprovodi se u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike. Konkurs je otvoren od 22. februara 2016. godine do 8. marta 2016. godinea mogu se prijaviti akreditovane naučno-istraživačke organizacije. Više informacija o javnom pozivu i neophodnu dokumentaciju možete preuzeti na sajtu Republičkog sekretarijata za javne politike.

Top