Ministarstvo omladine i sporta raspisuje javni poziv za dostavljanje predloga posebnog programa u oblasti sporta u Republici Srbiji sa definisanim programskim zadatkom: Povećan broj sportskih sekcija i drugih vannastavnih sportskih i rekreativnih aktivnost

PROGRAMSKI ZADATAK

Program koji se realizuju kroz unapred definisan programski zadatak mora biti iz oblasti opšteg interesa u oblasti sporta iz člana 112. stav 1. tačka 9) Zakona o sportu: unapređenje sportske rekreacije, promocija i podsticanje bavljenja sportom svih građana Republike Srbije, a naročito dece, žena, mladih i osoba sa invaliditetom.

Programski zadatak se odnosi na povećanje ponude sportskih sadržaja, uključivanja mladih u rekreativne i besplatne sportske aktivnosti: 

 • programski zadatak je aktivnost utvrđena članom 112. stav 1. tačka 9. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, broj 10/16), kao i Programskom strukturom budžeta Ministarstva omladine i sporta za period 2019-2021, u okviru:

-Programa „Razvoj sistem sportaˮ, i posebnog Cilja - Promocija i podsticanje bavljenja sportom u svim segmentima stanovništva posebno žena, dece, mladih i osoba sa invaliditetom,

-Programske aktivnosti „Uređenje i nadzor sistema sportaˮ, i posebnog Cilja - Poboljšanje uslova za realizaciju školskog i univerzitetskog sporta,

-i Projekta „Posebni programi u oblasti sportaˮ, kroz realizaciju dva Cilja -Povećanje dostupnosti sporta svim građanima Republike Srbije, a naročito deci, mladima, ženama i osobama sa invaliditetom kroz obezbeđenje uslova za besplatno bavljenje sportom i obezbeđenje uslova za bezbedno bavljenje sportom;

 • cilj programskog zadataka je da više mladih bude uključeno u sistem rekreativnog sporta;
 • očekivani rezultat realizacije programskog zadatka je da se poveća broj mladih koji se bave sportom za 10-15% do 2021. godine;
 • metodologija i aktivnosti u okviru programskog zadataka se oslanjaju na omogućavanje mladima da se besplatno bave jednim od ponuđenih sportova, a prema sledećim kriterijumima:

-Omogućiti mladima da se besplatno bave izabranim sportovima, u skladu sa postojećim uslovima, u sledećim centrima: Beograd, Novi Sad, Subotica, Niš i Kragujevac, i to u javnim ili državnim sportskim objektima (hale, bazeni…) koje podnosilac programa dostavlja kao deo programskog zadatka;

-da su zastupljeni i sportovi osoba sa invaliditetom;

-da nosilac programa sarađuje sa univerzitetima, zajednicama   fakulteta i viših škola  radi razvoja fizičke kulture, a pre svega sporta kod populacije mladih; 

 • vreme realizacije programske aktivnosti: prva faza, sprovođenje javne nabavke do 30. juna 2019. godine, druga faza, konkretna realizacija programske aktivnosti od 31. jula do 31. decembra 2019. godine;
 • izveštavanja o realizaciji odobrenog programa se vrše u rokovima i na način utvrđen Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljava opšti interes u oblasti sporta.

KRITERIJUMI KOJE ORGANIZACIJA – NOSILAC PROGRAMA TREBA DA ISPUNI:

Nosilac programa mora da:

1) bude registrovan u skladu sa zakonom;

2) bude upisan u nacionalnu evidenciju u skladu sa Zakonom o sportu;

3) da isključivo ili pretežno posluje na nedobitnoj osnovi, ako zakonom nije drukčije određeno;

4) ima sedište u Republici Srbiji;

5) je direktno odgovoran za pripremu i izvođenje programa;

6) je prethodno obavljao delatnost najmanje godinu dana;

7) ispunjava, u skladu sa Zakonom o sportu, propisane uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti;

8) je sa uspehom realizovao odobreni program, ukoliko je bio nosilac programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta ranijih godina;

9) raspolaže kapacitetima za realizaciju programa.

Nosilac programa ne može da:

1) bude u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;

2) ima blokadu poslovnog računa u trenutku zaključenja ugovora o realizaciji programa i prebacivanja (uplate) budžetskih sredstava na poslovni račun, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja;

3) bude u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojim finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine, radu sa decom i sprečavanjem negativnih pojava u sportu.

Predloge posebnog programa mogu u skladu sa članom 116. stav 4. Zakona o sportu da podnose Olimpijski komitet Srbije, Paraolimpijski komitet Srbije i Sportski savez Srbije u svoje ime i u ime svojih članova, kao i druge organizacije u oblasti sporta.

OSTALI KRITERIJUMI U POGLEDU ODABIRA I FINANSIRANjA PROGRAMA

1. Predloženi program treba u pogledu kvaliteta, sadržine i prirode da ispunjava sledeće kriterijume: 

 • da je od nacionalnog značaja, odnosno od interesa za Republiku Srbiju ili od šireg regionalnog značaja;
 • da je u skladu sa zakonom, opštim aktima nosioca programa i sportskim pravilima nadležnog nacionalnog saveza;
 • da ima značajan i dugotrajan uticaj na razvoj sporta u Republici Srbiji;
 • da ima visoku srazmeru između učinka i koštanja programa;
 • da ne postoji nikakva sumnja u mogućnost realizovanja programa;
 • da predviđa angažovanje odgovarajućeg broja učesnika u programu i potrebne resurse za realizaciju programa;
 • da aktivnosti predviđene programom nisu već obuhvaćene odobrenim godišnjim programom nosioca programa.

2. Odobreni program se finansira u visini i pod uslovima koji obezbeđuju da se uz najmanji utrošak sredstava iz budžeta Republike Srbije postignu nameravani rezultati.

3. Odobreni program se finansira prenošenjem sredstava na poseban namenski račun kod Ministarstva finansija-Uprave za trezor.

4. Finansijski plan za realizaciju programa, odnosno projekta sastoji se iz neposrednih troškova realizacije programa, odnosno projekta u vezi zarada i honorara lica angažovanih na neposrednoj realizaciji programa, odnosno projekta, materijalnih troškova i administrativnih troškova realizacije programa, odnosno projekta (opravdani direktni troškovi) i dodatnih opravdanih troškova nosioca programa, odnosno projekta (opravdani indirektni troškovi) koji ne mogu biti veći od 15% od opravdanih direktnih troškova.

5. Program se finansira jednokratno ili u ratama, u zavisnosti od vremenskog perioda za realizaciju programa.

6. Predlog programa se odobrava u zavisnosti od toga da li je za program potrebno obezbediti finansijska sredstva u celini ili u određenom delu iz budžeta Republike Srbije.

7. Nosilac programa može podneti samo jedan predlog programa po ovom Javnom pozivu.

8. Ministarstvo omladine i sporta odobrava jedan program po ovom Javnom pozivu.

9. Sa podnosiocem odobrenog programa Ministarstvo omladine i sporta zaključuje ugovor u skladu sa Zakonom o sportu. Ukoliko se podnosilac odobrenog programa ne odazove pozivu za zaključenje ugovora u roku od osam dana od dana prijema poziva, smatraće se da je odustao od predloga programa.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA KOJA TREBA DA SE DOSTAVI:

Podnosilac predloga programa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

Osnovna dokumentacija:

 1. propratno pismo;
 2. obrazac predloga programa.

Prateća dokumentacija:

 1. kopija rešenja o upisu u nadležni registar u skladu sa Zakonom o sportu (rešenje o prevođenju ili rešenje o osnivanju u APR);
 2. kopija potvrde o otvorenom posebnom namenskom računu kod Ministarstva finansija-Uprave za trezor;
 3. kopija Potvrde o izvršenoj registraciji (PIB).

Obrasci Predloga programa i dokumentacija koja se dostavlja uz predlog programa  moraju biti popunjeni i poslati (predati) u tri primerka, kao i overeni pečatom organizacije i potpisani od strane ovlašćenog lica. Obrazac predloga programa treba da bude dostavljen takođe i u elektronskoj formi (CD, fleš).

NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS:

Prijava se dostavlja u jednoj zapečaćenoj koverti/paketu, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu. Sva obavezna i prateća dokumentacija kao i CD, fleš, moraju biti dostavljeni u jednoj koverti ili paketu.

Predlog programa čija je prijava poslata u više koverata, tj. paketa, neće biti uzet u obzir (smatraće se da nije ispunio formalne uslove).

Prijava se šalje preporučenom poštom, kurirom ili lično, na dole naznačenu adresu:

Ministarstvo omladine i sporta

(za Konkurs u oblasti sporta)

Sektor za sport

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070 Novi Beograd

Konkursna dokumentacija sa opštim smernicama možete preuzeti OVDE. Obrazac pet možete preuzeti OVDE, dok pravilnik o odobravanju i finansiranju sporta možete preuzeti OVDE.

KONKURS JE OTVOREN DO 24. maja 2019. godine,

Planirana sredstva za realizaciju ovog programskog zadatka u okviru posebnih programa iznose ukupno 16.000.000,00 (šesnaestmiliona) dinara.

 

Top