Расписан јавни позив за пријаву јединица локалних самоуправа ради учешћа у програму/пројекту: прилагођавање постојећих спортских објеката на територији Републике Србије потребама особа са инвалидитетом

У складу са чл. 112, 113, 114. и 115. Закона о спорту („Службени гласник РС” брoj 10/16), у даљем тексту: Закон, а у вези са Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, број 64/16), у даљем тексту: Правилник,

 

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА РАДИ УЧЕШЋА У ПРОГРАМУ/ПРОЈЕКТУ: ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПОТРЕБАМА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Образац 3 - Предлог програма остваривања општег интереса у области спорта кроз изградњу, опремање и одржавање спортских објеката налази се на линку; http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/prilozi/p3.html&regactid=418817&doctype=reg

Top