Објављен јавни позив за предлагање / пријављивање кандидата за чланство у Савету за младе из реда угледних стручњака

Министарство омладине и спорта у складу са чланом 16. Закона о младима („Службени гласник РС”, бр. 50/11),

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ/ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНСТВО У САВЕТУ ЗА МЛАДЕ ИЗ РЕДА УГЛЕДНИХ СТРУЧЊАКА

1. O Савету за младе

На основу члана 16. Закона о младима, на предлог министарства надлежног за послове омладине, Влада Републике Србије је образовала Савет за младе 2014. године, као саветодавно тело које подстиче и усклађује активности у вези са развојем, остваривањем и спровођењем омладинске политике.

Савет за младе чине представници органа државне управе у чијем су делокругу области од интереса за младе, покрајинског органа управе надлежног за питања младих, удружења младих, удружења за младе и њихових савеза, канцеларија за младе, заједнички представник националних савета националних мањина и угледни стручњаци. Најмање једну трећину чланова Савета чине представници младих из реда удружења младих, удружења за младе и њихових савеза.

2. Циљ расписивања јавног позива

Јавни позив расписује се ради одређивања истакнутог стручњака које ће Министарство омладине и спорта, у складу са одговарајућим законским овлашћењима, предложити Влади за чланство у Савету за младе.

3. Критеријуми за избор

Од кандидата се очекује да има искуство на пољу омладинске политике у трајању од најмање седам година, стечено високо образовање (основне академске студије, дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године) и да нема приватни интерес у удружењима/савезима.

Рангирање и избор кандидата из реда истакнутих стручњака врши се на основу следећих критеријума:

1) поседовање искуства у истраживачким пројектима који се баве младима;

2) поседовање искуства у креирању и спровођењу омладинске политике на локалном, покрајинском, националном и међународном нивоу;

3) поседовање искуства у крос-секторском раду у различитим областима од интереса за младе;

4) број и врста радова из области омладинске политике објављених у релевантним часописима и другим публикацијама;

5) ангажман у домаћим и међународним институцијама/организацијама које се баве младима.

4. Начин подношења пријава

Пријаве се подносе на адресу:

Министарство омладине и спорта

Булевар Михаjла Пупина 2

11070 Нови Београд

са назнаком: За јавни позив – именовање чланова Савета за младе

или електронском поштом на адресу: omladina@mos.gov.rs

са назнаком: За јавни позив – именовање чланова Савета за младе

Уз пријаву се достављају следећа документација:

1) радна биографија (ЦВ);

2) мотивационо писмо (у писму навести начин на који кандидат жели и сматра да може да допринесе раду Савета);

3) доказ о искуству на пољу омладинске политике;

4) доказ о стеченом високом образовању;

5) списак објављених радова;

6) препоруке институција и организација у којима је кандидат био ангажован.

Рок за подношење пријава је 21. децембар 2020. године.

НАПОМЕНА: За чланство и рад у Савету за младе не исплаћује се накнада.

 

Top