Министарство омладине и спорта расписује јавни позив за пријаву предлога програма, односно пројеката: Годишњи програми, односно пројекти у области спорта кроз изградњу, опремање и одржавање спортских објеката на подручју Републике Србије

У складу са чл. 112, 113, 114. и 115. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16), у даљем тексту: Закон, а у вези са Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, бр. 64/16 и 18/20), у даљем тексту: Правилник,

Министарство омладине и спорта расписује јавни позив за пријаву предлога програма, односно пројеката:  Годишњи програми, односно пројекти у области спорта кроз изградњу, опремање и одржавање спортских објеката на подручју Републике Србије

Предлози годишњих програма, односно пројеката који се подносе морају бити у складу са општим интересом у области спорта, утврђеним чланом 112. став 1. тач. 3) Закона: изградња, опремање и одржавање спортских објеката који су од значаја за развој спорта на целом подручју Републике Србије, водећи рачуна о регионалној покривености и степену развоја спортске инфраструктуре у јединицама локалне самоуправе.

Средства за финансирање програма, односно пројеката биће планирана у буџету Министарства омладине и спорта (у даљем тексту: Министарство) за 2022. годину, на позицији 463 – Трансфери осталим нивоима власти. Ова средства, на основу Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин. изн, 125/14 – усклађени дин. изн, 95/15 – усклађени дин. изн, 83/16, 91/16 – усклађени дин. изн, 104/16 – др. закон, 96/17 – усклађени дин. изн, 89/18 – усклађени дин. изн, 95/18 – др. закон, 86/19 – усклађени дин. изн. и 126/20 – усклађени дин. изн.), намењена су за финансирање програма, односно пројеката у јединицама локалне самоуправе из четврте групе развијености.

УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ТРЕБА ДА ИСПУНИ ПРЕДЛОЖЕНИ ПРОГРАМ, ОДНОСНО ПРОЈЕКАТ

Предлог програма, односно пројекта изградње, опремања и одржавања спортског објекта, на основу члана 116. став 5. Закона, подноси власник, односно корисник земљишта или спортског објекта уз сагласност власника земљишта, односно спортског објекта.

Формални критеријуми

Предлози програма, односно пројеката разматрају се ако су испуњени следећи формални критеријуми утврђени у члану 16. Правилника:

– да је уз предлог достављено пропратно писмо у коме су наведене основне информације о носиоцу и предложеном програму, односно пројекту (назив носиоца и назив програма, односно пројекта, временско трајање, финансијски износ тражених средстава, област општег интереса из члана 112. став 1. Закона) и које је потписало лице овлашћено за заступање предлагача, односно носиоца програма;

– да је предлог поднет на утврђеном обрасцу (апликационом формулару), читко попуњеном (откуцаном или одштампаном), језиком и писмом у службеној употреби;

– да је потпун, јасан, прецизан и садржи веродостојне податке;

– да је поднет у прописаном року.

КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА ПРОГРАМА, ОДНОСНО ПРОЈЕКТА

У поступку одобравања програма, односно пројекaта изградње, опремања и одржавања спортских објеката цени се испуњеност критеријума утврђених у члану 44. Правилника, и то:

 • да за планиране активности постоји потребна документација у складу са законом којим се уређује планирање и изградња спортских објеката;
 • да је обезбеђена локација за изградњу спортског објекта;
 • да спортски објекат испуњава услове прописане актом којим су уређени услови за обављање спортских делатности, у складу са Законом;
 • да је у питању спортски објекат који је од значаја за развој спорта на ширем подручју Републике Србије, нарочито с обзиром на регионалну покривеност, мултифункционалност, могућност организовања великих спортских такмичења, обим коришћења и број корисника, као и развијеност јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази;
 • да је спортски објекат категорисан у сладу са Националном категоризацијом спортских објеката;
 • да је спортски објекат уписан у матичну евиденцију спортских објеката, у складу са Законом;
 • да је у питању капитално одржавање спортског објекта (реконструкција, доградња, адаптација и санација);
 • да су радови на изградњи и капиталном одржавању спортских објеката предвиђени одговарајућом планском документацијом;
 • да је предмер и предрачун радова на изградњи, односно одржавању спортског објекта урађен и оверен од стране стручног лица;
 • да је земљиште на којем се планира изградња новог спортског објекта у јавној својини;
 • да је спортски објекат у јавној својини (у целини или делимично);
 • да носилац програма из сопствених средстава сноси трошкове припремних радова, израде техничке документације, ангажовања стручног надзора, техничког пријема, укњижбе;
 • да се изградња и одржавање и опремање спортског објекта у оквирима јавно – приватног партнерства врши под условима и на начин утврђен законом којим је уређено јавно – приватно партнерство;
 • да се уговором регулишу сва својинска и имовинска питања у вези изградње и одржавања спортског објекта, у складу са законом којим је уређена јавна својина и другим законима.

У складу са одредбом члана 45. Правилника опремање спортског објекта подразумева опрему која се уграђује у спортски објекат и са њим чини функционалну техничко – технолошку целину. Одржавање спортског објекта подразумева капитално одржавање у смислу извођења радова на реконструкцији, доградњи, адаптацији и санацији спортских објеката.

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА, ОДНОСНО ПРОЈЕКТА

И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ УЗ ПРЕДЛОГ ПОДНОСИ

Подносилац предлога програма, односно пројекта је обавезан да достави следећу документацију:

Основна документација

 1. Пропратно писмо у коjeм су наведене основне информације о носиоцу и предложеном програму, односно пројекту.
 2. Образац предлога програма, односно пројекта (апликациони формулар – Образац 3 – Предлог годишњег програма остваривања општег интереса у области спорта кроз изградњу, опремање и одржавање спортских објеката).

Пратећа документација

Уз предлог програма, односно пројекта изградње, опремања и одржавања спортског објекта мора бити приложена документација којом се доказује испуњеност прописаних услова и критеријума према закону којим се уређује област планирања и изградње, као и документација о спровођењу програма односно пројекта, и то:

 • извод из поседовног листа за земљиште и објекат и копија плана;
 • изјава одговорног лица да не постоји спор по претходно закљученим уговорима за изведене радове или по неком другом основу за предметну непокретност;
 • одговарајуће одобрење за извођење радова;
 • пројектна документација;
 • опис пресека стања изведених радова са техничким извештајем, сачињен, оверен и потписан од стране техничких ресорних стручних одговорних лица;
 • предмер и предрачун радова ажуриран у складу са тржишним ценама у моменту подношења пријаве, са потписом и печатом од стране одговорног пројектанта;
 • друга документација која потврђује разлоге за аплицирање у јавном позиву;
 • извештај Комисије за технички преглед, односно Комисије за проверу техничке исправности, безбедности и сигурности изведених радова, са констатацијом да је објекат подобан за извођење планираних радова који су предмет јавног позива;
 • записник о примопредаји и коначан обрачун претходно изведених радова и други докази којима се потврђује финансирање претходних радова.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА ПРОГРАМА, ОДНОСНО ПРОЈЕКТА

Сва основна и пратећа документација мора бити достављена на адресу Министарства у запечаћеној коверти/пакету, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, препорученом поштом, куриром или лично.

Предлог програма, односно пројекта чија је пријава послата у више коверата, тј. пакета неће бити узет у обзир.

Предња страна коверте са предлогом програма, односно пројекта мора садржати најмање следеће податке:

‒ назив годишњег програма, односно пројекта којим се остварује општи интерес у области спорта;

‒ назив подносиоца предлога;

‒ адреса подносиоца предлога.

Образац за пријављивање предлога програма, односно пројекта, апликациони формулар – Образац 3 можете преузети ОВДЕ.

Предлог програма, односно пројекта се шаље препорученом поштом, куриром или лично, на адресу:

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

Булевар Михајла Пупина 2

11070 Нови Београд

Са назнаком:

ЗА КОНКУРС

ПРИЈАВА ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА, ОДНОСНО ПРОЈЕКAТА:

ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ, ОДНОСНО ПРОЈЕКТИ

У ОБЛАСТИ СПОРТА КРОЗ ИЗГРАДЊУ,

ОПРЕМАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА

НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

За додатне информације можете се обратити путем електронске поште на адресе: bratislav.petrovic@mos.gov.rs и marija.misovic@mos.gov.rs.

КРАЈЊИ РОК ЗА ДОСТАВУ ПРИЈАВА ЈЕ

30. НОВЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

Top