Министарство омладине и спорта расписује јавни позив за пријаву јединица локалних самоуправа ради учешћа у програму односно пројекту изградње, опремања и одржавања спортских објеката на подручју Републике Србије

Министарство омладине и спорта (у даљем тексту: Министарство) објављује позив за подношење предлога годишњих програма односно пројеката у области спорта кроз изградњу, опремање и одржавање спортских објеката на подручју Републике Србије. Приоритет имају програми односно пројекти који се односе на финансирање радова на спортским објектима чија изградња је започета али није завршена, као и њихово стављање у употребу.

Основни циљ пројекта је стварање услова за одвијање спортских активности и коришћење спортских објекатa од стране свих категорија становника.

Средства за финансирање пројекта биће планирана у буџету Министарства за 2020. годину, на позицији 511 – Зграде и грађевински објекти.

УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ТРЕБА ДА ИСПУНИ ПРЕДЛОЖЕНИ ПРОГРАМ ОДНОСНО ПРОЈЕКАТ

Предлог програма/пројекта, на основу члана 116. став 5. Закона, подноси власник, односно корисник земљишта или спортског објекта уз сагласност власника земљишта, односно спортског објекта.

КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА ПРОГРАМА ОДНОСНО ПРОЈЕКАТА

Предлог програма односно пројекта мора да задовољава критеријуме утврђене у члану 8. став 1. Правилника, и то:

 • Да доприноси остваривању општег интереса у области спорта утврђеног члана 112. став 1. тачка 3) Закона;
 • Да је у складу са Законом и Стратегијом развоја спорта у Републици Србији;
 • Да је у складу са спортским правилима надлежног националног спортског савеза;
 • Да се реализује у Републици Србији;
 • Да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта у Републици Србији;
 • Да ће се реализовати у 2020. години;
 • Да предвиђа потребне ресурсе за реализацију програма и да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма.

У поступку одобравања програма односно пројекта, поред наведених, цени се испуњеност критеријума утврђених у члану 44. Правилника, и то:

 • Да за планиране активности постоји потребна документација у складу са законом којим се уређује планирање и изградња спортских објеката;
 • Да спортски објекат испуњава услове прописане актом којим су уређени услови за обављање спортских делатности, у складу са Законом;
 • Да је у питању спортски објекат који је од значаја за развој спорта на ширем подручју Републике Србије, нарочито с обзиром на регионалну покривеност, мултифункционалност, могућност организовања великих спортских такмичења, обим коришћења и број корисника, као и развијеност јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази;
 • Да је спортски објекат уписан у матичну евиденцију спортских објеката у складу са Законом;
 • Да су радови на изградњи и капиталном одржавању спортског објекта предвиђени одговарајућом планском документацијом;
 • Да је предмер и предрачун радова на изградњи односно одржавању спортског објекта урађен и оверен од стране стручног лица;
 • Да је спортски објекат у јавној својини;
 • Да носилац програма из сопствених средстава сноси трошкове  припремних радова, израде техничке документације, ангажовања стручног надзора, техничког пријема, укњижбе.

У складу са одредбом члана 45. Правилника  опремање спортског објекта подразумева опрему која се уграђује у спортски објекат и са њим чини функционалну техничко – технолошку целину. Одржавање спортског објекта, подразумева капитално одржавање у смислу извођења радова на реконструкцији, доградњи, адаптацији и санацији спортских објеката.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ОДНОСНО ПРОЈЕКТА ПОДНОСИ

Подносилац предлога програма односно пројекта је обавезан да достави следећу документацију:

Основна документација:

 1. Пропратно писмо у коме су наведене основне информације о носиоцу програма и предложеном програму односно пројекту (назив носиоца програма и назив програма, временско трајање, финансијски износ тражених средстава) потписано од стране  овлашћеног лица за заступање подносиоца програма;
 2. Образац предлога програма односно пројекта (апликациони формулар – Образац 3 – Предлог годишњег програма којим се остварује општи интерес у области спорта кроз изградњу, опремање и одржавање спортских објеката), читко попуњен (откуцан или одштампан), језиком и писмом у службеној употреби.

Пратећа документација:

Уз предлог програма односно пројекта изградње спортског објекта мора бити приложена документација којом се доказује испуњеност прописаних услова и критеријума према Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18), као и документација о спровођењу програма, и то:

 • Извод из поседовног листа за земљиште и објекат и копија плана;
 • Изјава одговорног лица да не постоји спор по претходно закљученим уговорима за изведене радове или по неком другом основу;
 • Одговарајуће одобрење за извођење радова;
 • Пројектна документација;
 • Опис пресека стања изведених радова са техничким извештајем, сачињен, оверен и потписан од стране техничких ресорних стручних одговорних лица;
 • Предмер и предрачун радова ажуриран у складу са тржишним ценама у моменту подношења пријаве, са потписом и печатом од стране одговорног пројектанта;
 • Друга документација која потврђује разлоге за аплицирање у јавном позиву;
 • Извештај Комисије за технички преглед, односно Комисије за проверу техничке исправности, безбедности и сигурности изведених радова, са констатацијом да је објекат подобан за извођење планираних радова који су предмет јавног позива;
 • Записник о примопредаји и коначан обрачун претходно изведених радова и други докази којима се потврђује финансирање претходних радова.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА ПРОГРАМА ОДНОСНО ПРОЈЕКТА

Сва обавезна и пратећа документација мора бити достављенa Министарству у запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, препорученом поштом, куриром, или лично, на адресу Министарства.

Предлог програма односно пројекта чија је пријава послата у више коверата, тј. пакета неће бити узета у обзир.

Предња страна коверте са предлогом програма односно пројекта мора садржати најмање следеће податке:

1) Назив годишњег програма односно пројекта којим се остварује општи интересу области спорта;

2) Назив подносиоца предлога;

3) Адреса подносиоца предлога.

Образац за пријављивање предлога програма односно пројеката, апликациони формулар – Образац 3, можете преузети ОВДЕ.

Предлог програма односно пројекта се шаље поштом на адресу:

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

Булевар Михајла Пупина 2

11070 Нови Београд

Са назнаком:

ЗА КОНКУРС

ПРЕДЛОГ ПРИЈАВЕ ПРОГРАМА ОДНОСНО ПРОЈЕКТА

ЗА ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА

НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„ЗАВРШИ ЗАПОЧЕТО”

За додатне информације можете се обратити путем електронске поште на e-mail: bratislav.petrovic@mos.gov.rs

КРАЈЊИ РОК ЗА ДОСТАВУ ПРИЈАВА ЈЕ

ДО 1. ЈУН 2019. ГОДИНЕ

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРОГРАМА ОДНОСНО ПРОЈЕКАТА

 1. Потпуност и исправност достављене документације и степен спремности програма/пројекта за реализацију;
 2. Вредност програма/пројекта у односу на расположива средстава у буџету Министарства омладине и спорта за реализацију овог програма - пројекта;
 3. Степен развијености јединице локалне самоуправе;
 4. Број реализованих програма односно пројеката на територији јединице локалне самоуправе  који су финансирани/суфинансирани од стране Министарства омладине и спорта (на основу евиденције Министарства омладине и спорта 2007-2019. године);
 5. Година реализације последњег програма односно пројекта на територији јединице локалне  самоуправе који је финансиран/суфинансиран од стране Министарства омладине и спорта (на основу евиденције Министарства омладине и спорта 2007-2019. године);
 6. Датум почетка изградње спортског објекта (на основу датума пријаве почетка радова   или издавања грађевинске дозволе).
Top