Министарство омладине и спорта расписује јавни позив за годишње програме односно пројекте у области спорта кроз изградњу, опремање и одржавање спортских објеката на подручју Републике Србије

Предлози годишњих програма односно пројеката који се подносе морају бити у складу са  општим интересом у области спорта, утврђеним чланом 112. став 1. тач. 3) Закона: Изградња, опремање и одржавање спортских објеката који су од значаја за развој спорта на целом подручју Републике Србије, водећи рачуна о регионалној покривености и степену развоја спортске инфраструктуре у јединицама локалне самоуправе.

Средства за финансирање програма односно пројеката биће планирана у буџету Министарства омладине и спорта (у даљем тексту: Министарство) за 2020. годину, на позицији 463 – Трансфери осталим нивоима власти. Ова средства, на основу Закона о финансирању локалне самоуправе („Служебени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин. изн, 125/14 – усклађени дин. изн, 95/15 – усклађени дин. изн, 83/16, 91/16 – усклађени дин. изн, 104/16 – др. закон), намењена су за финансирање програма односно пројеката у јединицама локалне самоуправе из четврте групе развијености.

УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ТРЕБА ДА ИСПУНИ ПРЕДЛОЖЕНИ ПРОГРАМ ОДНОСНО ПРОЈЕКАТ

Предлог програма односно пројекта, на основу члана 116. став 5. Закона, подноси власник, односно корисник земљишта или спортског објекта уз сагласност власника земљишта, односно спортског објекта.

КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА ПРОГРАМА ОДНОСНО ПРОЈЕКТА

Предлог програма односно пројекта мора да испуњава критеријуме утврђене у члану 8. став 1.  Правилника, и то:

 • Да доприноси остваривању општег интереса у области спорта утврђеног чланом 112. став 1. тачка 3) Закона;
 • Да је у складу са Законом и Стратегијом развоја спорта у Републици Србији;
 • Да је у складу са спортским правилима надлежног националног спортског савеза;
 • Да се реализује у Републици Србији;
 • Да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта у Републици Србији;
 • Да ће се реализовати у 2020. години;
 • Да предвиђа потребне ресурсе за реализацију програма и да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма.

У поступку одобравања програма односно пројекта, поред наведених, цени се испуњеност критеријума утврђених у члану 44. Правилника, и то:

 • Да за планиране активности постоји потребна документација у складу са законом којим се уређује планирање и изградња спортских објеката;
 • Да је обезбеђена локација за изградњу спортског објекта;
 • Да спортски објекат испуњава услове прописане актом којим су уређени услови за обављање спортских делатности, у складу са Законом;
 • Да је у питању спортски објекат који је од значаја за развој спорта на ширем подручју Републике Србије, нарочито с обзиром на регионалну покривеност, мултифункционалност, могућност организовања великих спортских такмичења, обим коришћења и број корисника, као и развијеност јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази;
 • Да је спортски објекат уписан у матичну евиденцију спортских објеката, у складу са Законом;
 • Да је у питању капитално одржавање спортског објекта (реконструкција, доградња, адаптација и санација);
 • Да су радови на изградњи и капиталном одржавању спортског објекта предвиђени одговарајућом планском документацијом;
 • Да је предмер и предрачун радова на изградњи, односно одржавању спортског објекта урађен и оверен од стране стручног лица;
 • Да је земљиште на којем се планира изградња новог спортског објекта у јавној својини;
 • Да је спортски објекат у јавној својини;
 • Да носилац програма из сопствених средстава сноси трошкове припремних радова, израде техничке документације, ангажовања стручног надзора, техничког пријема, укњижбе.

У складу са одредбом члана 45. Правилника опремање спортског објекта подразумева опрему која се уграђује у спортски објекат и са њим чини функционалну техничко – технолошку целину. Одржавање спортског објекта, подразумева капитално одржавање у смислу извођења радова на реконструкцији, доградњи, адаптацији и санацији спортских објеката.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ОДНОСНО ПРОЈЕКТА ПОДНОСИ

Подносилац предлога програма односно пројекта је обавезан да достави следећу документацију:

Основна документација:

 1. Пропратно писмо у коме су наведене основне информације о носиоцу програма и предложеном програму/пројекту (назив носиоца програма и назив програма, временско трајање, финансијски износ тражених средстава) потписано од стране овлашћеног лица за заступање подносиоца програма;
 2. Образац предлога програма односно пројекта (апликациони формулар – Образац 3 – Предлог годишњег програма којим се остварује општи интерес у области спорта кроз изградњу, опремање и одржавање спортских објеката), читко попуњен (откуцан или одштампан), језиком и писмом у службеној употреби.

Пратећа документација:

Уз предлог програма односно пројекта изградње и одржавања спортског објекта мора бити приложена документација којом се доказује испуњеност прописаних услова и критеријума према Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18), као и документација о спровођењу програма, и то:

 • Извод из поседовног листа за земљиште и објекат и копија плана;
 • Изјава одговорног лица да не постоји спор по претходно закљученим уговорима за изведене радове или по неком другом основу;
 • Одговарајуће одобрење за извођење радова;
 • Пројектна документација;
 • Опис пресека стања изведених радова са техничким извештајем, сачињен, оверен и потписан од стране техничких ресорних стручних одговорних лица;
 • Предмер и предрачун радова ажуриран у складу са тржишним ценама у моменту подношења пријаве, са потписом и печатом од стране одговорног пројектанта;
 •  Друга документација која потврђује разлоге за аплицирање у јавном позиву;
 •  Извештај Комисије за технички преглед, односно Комисије за проверу техничке исправности, безбедности и сигурности изведених радова, са констатацијом да је објекат подобан за извођење планираних радова који су предмет јавног позива;
 •  Записник о примопредаји и коначан обрачун претходно изведених радова и други докази којима се потврђује финансирање претходних радова.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА ПРОГРАМА ОДНОСНО ПРОЈЕКТА

Сва обавезна и пратећа документација мора бити достављена Министарству у запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, препорученом поштом, куриром, или лично, на адресу Министарства.

Предлог програма односно пројекта чија је пријава послата у више коверата, тј. пакета неће бити узет у обзир.

Предња страна коверте са предлогом програма односно пројекта мора садржати најмање следеће податке:

1) Назив годишњег програма одноно пројекта којим се остварује општи интерес у области спорта;

2) Назив подносиоца предлога;

3) Адреса подносиоца предлога.

Образац за пријављивање предлога програма односно пројеката, апликациони формулар – Образац 3,  можете преузети ОВДЕ.

Предлог програма/пројеката се шаље поштом на адресу:

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

Булевар Михајла Пупина 2

11070 Нови Београд

Са назнаком:

ЗА КОНКУРС

ПРИЈАВА ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ОДНОСНО ПРОЈЕКТА

ЗА ГОДИШЊЕ ПРОГРАМЕ ОДНОСНОПРОЈЕКТЕ

У ОБЛАСТИ СПОРТА КРОЗ ИЗГРАДЊУ,

ОПРЕМАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА

НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

За додатне информације можете се обратити путем електронске поште на e-mail: bratislav.petrovic@mos.gov.rs

КРАЈЊИ РОК ЗА ДОСТАВУ ПРИЈАВА ЈЕ

ДО 1. ЈУН 2019. ГОДИНЕ

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА

 1. Потпуност и исправност достављене документације и степен спремности програма односно пројекта за реализацију;
 2. Вредност програма/пројекта у односу на расположива средстава у буџету Министарства омладине и спорта за реализацију тог програма/пројекта;
 1. Програми/пројекти из јединица локалних самоуправа које се налазе у четвртој групи развијености;
 2. Број реализованих програма/пројеката на територији јединице локалне самоуправе који су финансирани/суфинансирани од стране Министарства омладине и спорта (на основу евиденције Министарства омладине и спорта 2007-2019. године);
 3.  Година реализације последњег програма/пројекта на територији јединице локалне самоуправе који је финансиран/суфинансиран од стране Министарства омладине и спорта (на основу евиденције Министарства омладине и спорта 2007-2019. године).
Top