Убудуће и на отвореном простору и у затвореним објектима, укључујући и спортске отворене и затворене објекте, дозвољено је окупљање до 100 људи истовремено

Убудуће и на отвореном простору и у затвореним објектима, укључујући и спортске отворене и затворене објекте, дозвољено је окупљање до 100 људи истовремено.

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/naredba/2020/66/1/reg

Top