Објављен извештај Савета Европе о омладинској политици у Србији

Савет Европе објавио је на својој веб страници преглед стања у омладинској политици: Youth Policy in Serbia – Conclusions of the Council of Europe International Review Team. Позивамо вас да извештај у целини преузмете са Интернет странице: http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/IG_Coop/YP_Serbia.pdf

Евалуација омладинске политике припремљена је на иницијативу Министарства омладине и спорта имајући у виду стручност експертског тима Савета Европе у омладинском пољу као и опредељење да се налази естерних евалуација узимају у обзир приликом креирања јавних политика, пре свега Националне стратегије за младе. У том духу, нацрт Стратегије био је представљен експертском тиму Савета Европе током процеса израде овог извештаја, а коментари које је Тим доставио узети су у обзир приликом израде предлога Националне стратегије за младе.

Израда евалуација и прегледа националних омладинских политика, уз закључке и препоруке државама чланицама део је активности које реализује Савета Европе, Одсек за младе (Council of Europe, Youth Department). Извештаји се припремају на основу студијских посета и дубинских анализа са терена од стране вишечланог међународног експертског тима и представљају драгоцен извор информација о достигнућима и изазовима у омладинској политици и могуће смернице за њен даљи развој.

Top